new tai | old tai | 中文

  ᦀᦳᧃᧈ ᦇᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦆᧄᧈ ᧑

作者: 时间:2018-06-07 18:16:59

 ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦺᦑ ᦓᦲᦰ ᦷᦓᧅ ᦷᦂᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦃᦱᧂ ᦺᦃᧈ,ᦅᦳᧆ ᦅᦳᧅ ᦣᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ,ᦝᧃ ᦵᦵᦎᧂ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦏᦳᧂ ᦍᧂ ᦇᦸᧅ,ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦗᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦣᦲᧇ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦞ ᦺᦞ。ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦠᦸᧉ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦗᦾ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ,ᦢᦳᧃ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ  ᦅᧄᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦡ。

 ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦂᦸᧃ ᦈᦱ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦎ ᦋᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᧙ ᦜᧂ ᦵᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦖᦴᧈ ᦜᦻ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦊᦻ ᦺᦔ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦓᦾᧉ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦟᦱᧆ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧆ ᦂᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦵᦋᧂ ᦟᦴ。᧔ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ。᧕ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦵᦀᦲᧈ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ。᧖ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦠᦳᧂᧉ ᦗᦻ ᦔᦱᧅ ᦵᦋᧂ ᦆᧄ。᧗ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧁ ᦓᦾᧉ ᦣᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ。᧘ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ  ᦓᦾᧉ ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧂ。᧙ ᦓᦲᦰ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦳᧃ ᦓᦾᧉ ᦎᦲᧃ  ᦡᦾ ᦕᦱ ᦵᦵᦜᧃᧈ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦱ᧕  ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ。ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦙᦲ ᧖ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ  ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ,ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧔ ᦗᧃ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧘᧗,ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦡᧆ ᦺᦢ ᦎᦱᧃ ᦺᦢ ᦟᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ,ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ  ᦘᦰ  ᦗᦲᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ,ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᧓ ᦣᦾᧉ ᧕᧗ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ。ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦵᦣᧃ ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦵᦵᦈᧆ ᦏᦜᦱ ᦡᦴ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᧗ ᦅᦸᧉ,ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦊᦲᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦵᦵᦈᧆ ᦏᦜᦱ ᦡᦴ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦺᦋᧈ ᦓᦾᧉ,ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦱ᧗ ᦅᦳᧃ,ᦎᦱ ᦙᦳᧃ ᦵᦗᧂᧉ ᦔᦱᧃ ᦺᦓ ᦖᦱᧅ  ᦌᧅ。ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧒᧕ ᦎᦲᧄ ᦵᦵᦑᧆ ᦢᧁᧈ ᦵᦜᦲ,ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦵᦊᧁᧈ ᦵᦁᦲᧉ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦙᦲ ᧕᧗ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦟᦳᧂ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ,ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ,᧕᧗ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦑᧆ ᦔᦲᧃ ᦏᦜᦱ ᦢᧁᧈ ᦍᦸᧄ ᦉᧅ ᦅᦸᧉ,ᦙᦲ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦺᦑ ᦵᦐᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦑ  ᦟᦹᧉ,ᦙᦲ ᦟᧁᧈ ᦌᦹᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦆᦼᧉ ᦌᦴᧉ ᧞ ᦃᦱᧉ ᦅᦸᧈ ᦔᦴᧈ ᦟᧂ,ᦑᧂ ᦞᧃ ᦑᧂ ᦆᦹᧃ ᦺᦡᧉ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦷᦀᧆ ᦊᦱᧇ,ᦠᦱᧇ ᦐᧅ ᦺᦞᧉ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦷᦀᧆ ᦀᧁ。ᦙᦲ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦉᦸᧃ ᦷᦎ ᦺᦑ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦠᦸᧉ,ᦙᦲ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦉᦴᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦎᧅ ᦟᦲᧅ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦓᧁ,ᦙᦲ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦙᦱ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦠᧆ ᦵᦵᦜᧃᧈ,ᦙᦲ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦉᦸᧃ ᦡᦽᧉ ᦋᦱᧂᧈ  ᦝᦸᧃᧉ ᦋᦾᧉ ᦙᦱᧆ ᦃᧇ ᦵᦉᦲᧃ,ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦓᦳᧃ ᦏ ᦜᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦌᦱᧂ ᦃᦱᧁᧈ,ᦉᦸᧃ ᦔᧁᧈ ᦔᦲᧈ ᦖᦱᧅ ᦎᧁᧉ ᦵᦡᧆ ᦎᦲᧂᧈ ᦉᦲ ᦌᦸ,ᦷᦙᧃᧈ ᦗᦸ ᦺᦈ ᦗᦸ ᦆᦸ ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦀᦴᧉ。ᦞᦱᧈ ᦂᧇ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦎ ᦋᦱ,ᦓᧇ ᦏᦜᦱ ᦡᦴ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦙᦲ ᦱᦱ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦞᦱᧆ ᦺᦞᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦒᦲ ᧓ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦎᦱᧄ ᦂᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦎ ᦋᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ, ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦵᦅᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦳᧂ ᦵᦃᧆᧈ ᦺᦓ  ᦵᦋᧂ,ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦷᦑᧅ ᦵᦃᧄ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ  ᦂᦲᧉ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦃᦱᧁ ᦵᦕᦲᧅᧈ ᦈᦸᧃ ᦟᦸᧃ,ᦆᦸᧂᧉ ᦉᦸᧃ ᦂᦲᧉ ᦜᧂ ᦇᦱᧄ  ᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ,ᦀᧁ ᦵᦜᧅ ᦚᧂ ᦵᦵᦎᧈ  ᦗᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦗᦻ  ᦵᦐᦲ,ᦷᦈᧆ ᦵᦈᦲ ᦷᦟᧃᧉ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ,ᦡᦲᧃ ᦋᦸᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦂᦸᧈ ᦌᧂᧉ ᦀᧁ ᦵᦢᧉ ᦎᦲᧆ ᦚᦱ,ᦉᦳᧆ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦞᦾ ᦞᦾ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᧔ ᦣᦱᧃᧉ,ᦵᦵᦑᧅ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᧂᧉ ᧒᧕ ᦗᦱᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦣᦳᧄᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᧁ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦋᦴ ᦺᦡᧉ,ᦚᦱ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦞᦸᧂᧈ ᦎᦱ ᦵᦵᦉᧂ,ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦷᦟᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦜᧅ ᦠᧇ ᦠᦳᧄᧈ,ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦎᦲᧆ ᦵᦢᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦵᦃᧁ,ᦵᦜᧁ  ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦊᧄᧉ ᦗᦻ ᦺᦓ ᦙᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦈᦸᧉ ᦎᧂᧈ,ᦎᦱ ᦵᦏᧄᧈ ᦵᦆᦲᧉ ᦗᦱᧃ ᦓᦾᧉ ᦑᦲᧈ  ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ,ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦸᧃ ᦂᦲᧉ ᦡᦴ ᦙᦱ ᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ,᧔ ᦣᦱᧃᧉ ᦎᧂᧉ  ᦞᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦋᦴ ᦺᦡᧉ,ᦎᦲᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᧘ ᦋᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦆᦸᧃ ᦺᦛᧉ,ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦝ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦟᧂ ᦖᦴᧈ ᦇᦻ ᦆᦱᧇ ᦃᧁᧉ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦆᦸᧂᧉ ᦏᦻ ᦉᦳᧄᧉ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦍᦻᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦐᧅ ᦢᧁ,ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦷᦗᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦖᧈ,ᦋᧄ ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ ᦐᧄ ᦎᦱ。ᦵᦵᦔᧂ ᦑᧂ  ᦟᦱᧃᧉ ᦌᦲᧁᧉ ᦌᦱᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦇᦱᧄ  ᦎᦱ ᦉᦜ ᦀᦱᧆ,ᦷᦢᧅ ᦋᦱᧅ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦌᧄᧉ ᦔᦴ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦑᦻ ᦈᦲᧃ,ᦠᦲᧃ ᦌᦻ ᦃᧁᧉ ᦉᦲ ᦵᦵᦙᧃ ᦙᦱ ᦜᦸᧈ,ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦵᦂᧂᧉ ᦙᦰ  ᦙᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦃ ᦑᦱ,ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦏᦳᧄᧉ ᦵᦵᦉᧃ ᦋᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦜ,ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦝ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦕᧁ ᦢᧁᧈ ᦺᦓᧈ,ᦍᦴ ᦑᦱᧂᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦡᦲᧃᧉ ᦊᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ。ᦗᦻ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ  ᦃᦱ ᦡᦲᧆᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧄᧉ ᦉᦲᧇ ᦵᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᦎᦲᧄ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ ᦙᦱ ᦆᧄ ᧑,ᦞᧃ ᦗᦳᧂᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦷᦑᧈ ᦷᦟ ᦂᦱ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧘ ᦎᦱ ᦔᦻ,ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦅᦸᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦑᦹᧂ  ᦙᦱ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ,ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦙᦹᧉ ᦞᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧖ ᦞᧃ ᦗᦾ,ᦉᦾ ᦞᦾ ᦐᦱᧉ ᦵᦜᧅ ᦃᦱ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦡᧆᧈ, ᦎᦲᧃ ᦵᦉᦲᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ  ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆᧈ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦣ,ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦔ ᦵᦵᦛ ᦺᦉᧈ ᦉᦻ ᦆᦸ  ᦍᦾᧉ,ᦗᦲᧅ ᦵᦵᦡᧂ ᦠᦾᧉ ᦆᦸ ᧟ ᦉᦳᧇ ᦵᦵᦃᧇ ᦚᦱ ᦟᦻ,ᦍᦲᧂ ᦵᦵᦂᧄ ᦋᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦋᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦵᦅᧁᧉ ᦄᦱᧄ ᦷᦄᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ,ᦵᦉᧂ ᦂᦸᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᧂ ᦍᦱᧄ ᦗᧆ ᦺᦠᧈ,ᦷᦋ  ᦂᧃ ᦷᦏᧅ ᦺᦏᧈ ᦷᦆ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦊᦸᧂᧉ,ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦠᦸᧂᧉ ᦂᦱᧂ ᦆᦳᧄᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ。ᦝᧂ ᦡᦴ ᦵᦉᧂ ᦎᦳ ᦟᦲᧉ ᦍ ᦊᦴᧈ ᦺᦂ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦺᦋᧈ ᦺᦂᧉ,ᦨᦱᧂ ᦷᦔᧈ ᦠᦾᧉ ᦆᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦓᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦞᧀ ᦵᦞᧀ,ᦂᦴ ᦺᦔ ᧟ ᦙᧃ ᦑᦽ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᧟ ᦆᦻᧈ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ  ᦷᦜᧂ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦎᦳᧃ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦔᦲᧃ  ᦅᧁᧉ ᧞ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦊᦻ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦋᧂ ᦧᦱᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦷᦎᧇ ᦚᦱᧈ ᦙᦹ ᦋᦸᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᧃᧈ ᦵᦵᦟᧁ。ᦝᧂ ᦡᦴ ᦵᦉᧂ ᦗᦸ ᦵᦵᦓᧃ ᦎᧂ ᦎᧂ ᦕᧁᧈ ᦋᦱᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦸᧉ,ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦁᧃ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ ᦖᦴᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ  ᦒᦻᧉ ᦗᦸᧄ ᦠᦾᧉ ᦵᦵᦕᧃᧈ ᦵᦵᦡᧂ,ᦷᦍᧅ ᦙᦹ ᦗᦳᧃᧉ ᦉᦳᧆ ᦵᦵᦃᧃ,ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦉᦳᧆ ᦉᦸᧅᧈ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦵᦣᧅ ᦟᦸᧂᧉ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦡᦲ ᦡᦲ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦡᦲ,ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦚᦱᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦋᧂ ᦈᦸᧂᧈ,ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᧕ ᦡᦲ,ᦏᦲ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦚᦱᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧁᧈ  ᦉᦲᧁᧈ,ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦏᦱᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ ᦗᦸ ᦷᦎᧇ ᦙᦹ ᦣᧇ,ᦅᦳᧃ ᦆᧇ  ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦎᦲᧄ ᦺᦞᧉ ᦗᦸ ᦎᦱᧇ ᦙᦹ ᦀᧁ,ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋ ᦗᦸ ᦜᦳᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦏᧄᧉ,ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦠᦱᧉ ᦗᦸ ᦜᦳᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦐᦸᧂ,ᦅᦸᧂᦰ ᦔᦱᧂ ᦅᦱᧃ ᦦᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦗᦸ ᦺᦛ ᦛᧃᧈ,ᦵᦇᦲᧅ ᦊᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦗᦸ ᦙᦱ ᦏᦱᧉ ᦊᦴᧈ  ᦵᦵᦠᧃ,ᦵᦵᦎᧃ ᦊᦴᧈ ᦣᧂ ᦙᦱ ᦵᦄᦲᧉ,ᦵᦉᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧅ ᦗᦸ ᦃᦱᧁ。ᦌᦸᧉ ᦵᦉᦲᧃ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦍᦲᧁᧉ ᦉᦲᧈ,ᦷᦃ ᦄᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦃᦱᧁ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦗᦸᧃ,ᦙᧃ ᦙᦸᧇ ᦠᦴ ,ᦂᦴ ᦙᦸᧇ ᦎᦱ,ᦊᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦗ ᦗᦸᧉ ᦺᦉᧈ,ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦺᦊᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦉᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦸᧉ ᦉᧅ ᦅᧄ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦢᧆ ᦔᦴ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦢᧆ ᦔᦱ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦺᦔ ᦀᧁ ᦵᦃᧆᧈ,ᦵᦣᧆ  ᦡᧂᧈ  ᦐᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦷᦃ ᦺᦉᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦍᦲᧂ  ᦵᦵᦂᧄ ᦋᦻ ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦃᧇ ᦝᦸᧃᧉ,ᦵᦉᧂ ᦉᦵᦵᦐᧃᧈ ᦂᦸᧂᧉ ᦷᦣᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦌᦸᧉ ᦵᦵᦉᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦃᦳᧃ ᦺᦂᧈ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦺᦃᧈ ᦃᦱᧁ ᦗᦸᧃ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ ᦃᦱ ᦡᦲᧆᧈ,ᦎᦲᧃ ᦏᦲᧇᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦝᦱᧉ ᦗᦸ ᦔᦲᧃᧉ ᦎᦱᧅ ᦠᦻ,ᦗᦸ ᦏᦹᧂ ᦉᦻ ᦞᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦷᦠ,ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦛᦻᧈ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦎᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦓᦾᧉ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦕ ᦙᧃ ᦵᦉ ᦵᦵᦟᧁ。 (ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦔᦴᧈ ᦺᦢᧉ ᦷᦂᧆ)