new tai | old tai | 中文

  ᦷᦠ ᦺᦈ ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦉᧁᧉ ᦂᧄᧈ

作者: 时间:2018-06-07 18:17:57

 ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦟᦳᧄ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦷᦞᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦲ ᦗᧆ ᦺᦢ ᦎᦱᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦟᦴᧅ ᧞ ᦜᦱᧃ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦣᧂᧉ,ᦢᦲᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦵᦵᦅᧂᧉ ᦔᦸᧄ ᦚᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦔᦲᧅᧈ ᦙᧃ ᦺᦦ,ᦉᦳᧂ ᦺᦂ ᦎᦱ ᦈᦾ ᦞᦾ ᦀᦱᧂᧉ ᦔᦸᧄ ᦟᦳᧄ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᦲᧃ ᦌᦱᧆ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦆᧂᧈ ᦝᦱᧉ ᦕᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦕᦻᧉ ᦝᦸᧂ ᦟᦳᧄ ᦠᦻ ᦦᦱᧈ,ᦗᦲᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦜᦱᧃ ᦑᦸᧂᦰ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ ᦞᦸᧃ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦵᦙ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧂ ᧞ ᦞᦸᧂ ᦔ ᦔᦾᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦕ ᧞ ᦙᦱ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦙᦱᧂᧉ ᦷᦆ ᦜᦱᧉ ᦵᦞᧃ ᦝᦳᧂᧉ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦐᦲ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦺᦉ ᦉᦱᧂᧈ,ᦎᦱᧄ ᦏᦱᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦴ ᦙᧅ ᦗᦹᧂ ᦎᦱ,ᦠᦱ ᦺᦕ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦉᧅ ᦕᦴᧉ,ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦓᧂᧈ ᦉᦴᧈ ᦀᦴᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦉ ᦏᦲ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦷᦟᧃᧉ ᦟᧁ ᦇᦱᧄ ᦷᦀᧅ ᦂᦱᧇ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦷᦀᧃᧉ ᦵᦵᦟᧇ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦴᧈ ᦷᦆᧂ ᦘᦳᧄ,᧒ ᦓᦳᧄ ᦎᧁᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦱᧁ ᦱ᧔,ᦵᦉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦏᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦣᦱᧂᧉ,ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦴ ᦔᦻ ᦙᦹ ᦉᦽᧉ ᦇᦱ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦽᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧈ ᧑ ᦊᦱᧈ ᦃᦲ,ᦵᦵᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧉ ᦜᦻ ᦑᦲ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦠᦱ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦕ ᦵᦵᦑᧉ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦗᦲᧈ ᦦᦱᧈ ᦎᦱᧂ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦔᦲᧃ ᧒ ᧞ ᧓ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦉᦱᧄᧉ,ᦗᦲᧈ ᦠᦱᧅ ᦊᦱᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦗᦸᧈ ᦓᦱᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦜᦻ ᦔᦱᧂ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦂᦱᧂ ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦙᧆ ᦺᦂᧈ ᦉᦱ ᦺᦂᧈ ᦗᦸᧃ ᦷᦋ ᦡᦲᧃᧉ,ᦈᧄ ᦊᦲᧇ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦋᦲᧅ ᦓᦾᧉ ᦙᧆ ᦕᦳᧅᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦣ ᦙᧆ ᦕᦳᧅᧈ ᦎᦱᧂ ᦩᦻ,ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦵᦍᦰ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦡᧄ ᦡᦱᧈ ᦑᦸ ᦟᦴᧅ ᦀᦻᧉ,ᦗᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧉ ᧞ ᦖᦻᧉ ᦍᧂ ᦣᧅ ᦟᦴᧅ ᦷᦎ ᦔᦻ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦍᦸᧆ ᦉᦻ ᦺᦈ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦓᦱᧂ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ,ᦟᦴᧅ ᦓᦱᧂ ᦎᦸᧂᧉ ᦂᦲᧃ ᦔᦴ ᧞ ᦔᦱ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦗᦱ ᦵᦵᦠ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦅᦸᧂᦰ ᦵᦙᦲ ᦑᦸᧆ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦓᦱᧂ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦉᦱᧉ ᦣᦸᧅ ᦓᦾᧉ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦄᦱᧄ ᦂᦱᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦞᧂ,ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᧂ ᦟᦴᧅ ᦢᦳᧆ ᦎᦱ ᦢᦳᧆ ᦎᦲ ᦡᦱᧈ ᦑᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦓᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦝᦱᧉ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦢᧁᧈ ᦖᦸ ᦷᦋ ᧞ ᦉᦸᧃ ᦀᦹᧈ ᦓᦸᧃ ᦺᦓ ᦕᦱᧉ,ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦀᦱᧂᧉ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ ᦖᦱᧅ ᦂᦸᧅᧈ ᦉᧇ ᦷᦠ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦕ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦓᦸᧂᧉ ᦝᦴ ᦵᦝᦲᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦊᦸᧂᧈ,ᦋᧅ ᦈᦸᧂᧈ ᦵᦉᦲᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᦈᧄ ᦟᦴᧅ ᦂᦲᧃ ᦢᦸᧃ,ᦟᧅ ᦀᧁ ᦋᦲᧃᧉ ᦺᦂᧈ ᦎᦸᧃ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦌᦸᧂ ᦌᦳᧅ ᦺᦞᧉ,ᦅᧂᧈ ᦷᦄᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᦻᧈ ᦘᦲᧅ ᦵᦂᦲ ᦵᦵᦡᧂ,ᦀᧁ ᦑᧂ ᦵᦵᦅᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᦵᦜᦲ ᦡᦳᧅᧈ ᦔᦱ ᦑᦹᧂ ᦂᦱᧂᧉ,ᦙᦲ ᦑᦹᧂ ᦵᦵᦆ ᦕᧅ ᦉᧂᧉ ᦓᧄᧉ ᦂᧄᧈ ᦷᦋ ᦂᦲᧃ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦓᦲᧃ ᦉᧁᧉ ᦂᧄᧈ,ᦅᦳᧃ ᦉᧄᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᦱ ᦍᦱᧅ ᦡᦲ ᦷᦂ,ᦑᦹᧂ ᦷᦋᧈ ᦣᧅ ᦅᦱᧈ ᦷᦕ ᦵᦢᦲᧈ ᦋᧅ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ,ᦵᦵᦀᧇ ᦂᦸᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦀᧁ ᦠᦾᧉ ᦵᦵᦃᧃ ᦺᦞᧉ ᦃᦹᧈ ᦵᦣᦲᧃ,ᦷᦉᧇ ᦵᦢᦲᧃ ᦉᦱᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦕᦲ ᦍᧅ ᦵᦕᧆᧈ,ᦟᧅ ᦵᦅᧆ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦺᦉᧉ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦉᦱᧂᧈ ᦠᦻ,ᦗᦸ ᦑᦲᧈ ᦓᦱᧂ ᧞ ᦀᧁ ᦜᦻ ᦷᦕ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦙᦸᧂ ᦷᦆᧅ ᦃᧁᧉ。ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦷᦕ ᦓᦸᧂᧉ,ᦗᦲᧈ ᦡᦲ ᦣᧅ ᦟᦴᧅ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦓᦱᧉ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦱᧄᧉ ᦵᦅᧆ ᦋᦱᧉ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ ᦡᦱᧈ ᦺᦕ,ᦷᦠ ᦺᦈ ᦋᦻ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ。ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦧᦻ,ᦐᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᧞ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ,ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦟᧂᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦉᧂᧉ ᦺᦓ ᦟᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦔᦹᧆᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ,ᦃᧅ ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦠᦱ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦙᦱ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦃᦱ ᦂᦻᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧈ ᦝᦱ ᦵᦵᦈᧃ,ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦟᦻ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᧒、᧓ ᦅᧄ ᦙᦱ ᦢᦸᧅᧈ。ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦃᦸᧆ ᦂᧄ ᦃᦸᧆ ᦵᦞᧃ ᦂᧇ ᦜᦱᧉ,ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦺᦡᧉ ᦠᦳᧄᧈ ᦕᦱᧉ ᦅᦴᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦵᦟᧂ ᧒,ᦦᦸᧃ ᦷᦠ ᦖᦸᧂ ᦠᦱᧅ ᦗᦸᧃ ᦅᦸᧉ ᦍᧁᧉ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦗᦲᧈ ᧞ ᦏᧁᧉ ᦵᦜᦲ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᦸ ᦊᦱᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᧄ ᦉᧂ。ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦳᧄ ᦆᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦟᧂ ᦇᦻ ᦷᦋ ᦟᦴᧅ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦌᦳᧅ ᦌᧅ ᦡᦽᧉ ᦺᦈ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᦳᧄ ᦺᦚᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ。ᦞᧃ ᦆᦹᧃ ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦢᦲᧆ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦔᧃᧉ ᦓᦾᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦙᦹ ᦧᦱ,ᦢᦲᧆ ᦀᧁ ᦋᦲᧃᧉ ᧞ ᦔᦱ ᦺᦉᧈ ᦙᦹ ᦧᦸᧃ ᦌᦻᧉ。ᦋᦻ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦷᦍᧅ ᦖᦸᧉ ᦎᦳᧄᧉ ᦡᦳᧅᧈ ᦃᦱ ᦖᦴ,ᦀᧁ ᦎᦱᧂ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦅᧁᧉ ᦅᦱᧇ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦟᦴᧅ ᦓᦱᧂ ᦺᦠᧉ ᦂᦲᧃ ᦋᦲᧃᧉ ᦉᦱᧉ ᦟᦱᧇ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦃᧅ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦀᧁ ᦙᦱ,ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᦷᦃᧉ ᦵᦐᦲ ᦺᦝ ᦑᧂ ᦍᦸᧈ,ᦷᦋ ᦟᦴᧅ ᦡᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦷᦎ ᦀᦸᧃ,ᦗᦲᧈ ᦍᧂ ᦖᦸ ᦷᦔ ᦵᦉᦲᧉ ᦷᦆ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᧅ ᦟᦴᧅ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦐᦴ ᦅᦳᧅ ᦏᧁᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦵᦍ。ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦵᦙ ᦷᦎᧅ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦋ ᦵᦓ ᦖᦸ ᦂᦸᧆᧈ。ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦅᦹᧆ ᦣᦸᧆ ᦌᧄᧉ ᦋᦴᧈ ᦃᦸᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦜᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦕ ᦓᦸᧂᧉ ᦓᦸᧃ ᦺᦎᧉ ᦷᦎ ᦓᦸᧂᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦃᦲᧈ ᦎᦲᧂ ᦵᦐᦲ,ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦜᦲ ᦵᦉ ᦺᦈ ᦺᦔ ᦟᦸᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦸᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦸᦰ ᦊᦸᧈ ᦺᦞᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦀᦲᧆ ᦎᦱᧆ ᦅᦳᧃ ᦍᦲᧂ,ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸ ᦋᦲᧂ ᦂᧃ ᦀᧁ ᦂᦸᧆᧈ ᦜᧇ ᦂᦸᧆᧈ ᦓᦸᧃ ᦵᦵᦣᧇ ᦃᦱᧂᧉ,ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦀᦻᧉ ᦗᦸᧈ ᦣᦱᧂᧉ ᦺᦆᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦉᦻ ᦵᦞᧃ ᦓᦲᦰ ᧟。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ)