new tai | old tai | 中文

ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ

作者: 时间:2018-06-07 18:20:10

 ᦅᧃ ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦺᦋᧉ ᦂᦱ,

 ᦅᧃ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ;

 ᦅᧃ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ ᦢᧁᧈ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦠᦱ ᦆᦴ,

 ᦅᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ  ᦺᦋ ᦅᧄ;

 ᦅᧃ ᦙᦲ ᦃᦸᧂ ᦟᧄ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦆᦱᧇ ᦐᦱᧉ

 ᦅᧃ ᦘᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦂᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦟᧇ ᦆᦳᧄ ᦕᦻ;

 ᦅᧃ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦺᦡᧉ ᦟᦳᧅ ᦋᧁᧉ,

 ᦅᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧟ ᦊᦱᧈ ᦘᦱᧁᧉ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ;

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧇ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ,

 ᦅᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦀᦴᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦳᧄ ᦝᧂ;

 ᦅᧃ ᦃᦲᧉ ᦎᧂ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦆᦱᧉ,

 ᦅᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦙᦱᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦊᦱᧉ;

 ᦅᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᦸᧂ ᦦᦱᧂᧉ,

 ᦅᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦛᦱᧃ;

 ᦅᧃ ᦣᧁ ᦡᦲ ᦂᦲᧃ ᦑᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦈ ᦌᦹᧈ,

 ᦅᧃ ᦌᦹᧉ ᦵᦜᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦹᧉ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ;

 ᦅᧃ ᦌᦹᧉ ᦺᦂᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ,

 ᦅᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦷᦉᧃ ᦌᦻ;

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦺᦡᧉ ᦠᦱ ᦵᦣᧃ ᦣᦴᧉ,

 ᦅᧃ ᦙᦲ ᦋᦴᧉ ᦊᦱᧈ ᦵᦣᧆ ᦜᦻ ᦺᦈ;

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧅ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦓᦱᧂ ᦉᦱᧁ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦱᧅ;

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦚᦱᧅ ᦊᦱᧈ ᦟᧅ ᦂᦲᧃ,

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧂ ᦖᦲᧃ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ;

 ᦅᧃ  ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ  ᦘᦰ ᦠᦹᧉ ᦏᦹ ᦉᦲᧃ ᦒᧄ;

 ᦅᧃ ᦓᧄᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦟᦾ,

 ᦅᧃ ᦡᦾ ᦉᦳᧂ ᦊᦱᧈ ᦗᦱ ᦷᦆ ᦐᧅ;

 ᦅᧃ ᦙᧅ ᦵᦵᦑᧉ ᦅᦾᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ,

 ᦅᧃ ᦊᦴᧈ ᦡᦻ  ᦑᦸᧂᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᧁᧈ;

 ᦅᧃ  ᦺᦔ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦓᦲᧉ,

 ᦅᧃ ᦵᦙᦲ ᦑᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦔᦱ;

 ᦅᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦘᦰ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦑᧆ ᦒᧄ,

 ᦅᧃ ᦙᦲ ᦅᧄ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦔᦱᧅ ᦵᦉᧂᧉ;

 ᦅᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦔ ᦡᦲ,

 ᦅᧃ ᦙᦲ ᦵᦉᧁᧈ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦺᦈ ᦦᦱᧂᧉ;

 ᦅᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧉ ᦜᦻ ᦋᦱᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦣᦲᧃ,

 ᦅᧃ ᦔᦲ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ   ᦋᧁᧉ;

 ᦅᧃ  ᦣᧁ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦺᦡᧉ ᦕᦸᧃᧈ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ,

 ᦅᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦉᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦺᦈ ᦐᦲᧄ;

 ᦅᧃ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦘᦰᦍᦱᧆ,

 ᦅᧃ ᦔᦲᧃ  ᦈᧁᧉ ᦁᦳᧂ ᦀᦱᧆ ᦠᦹᧉ ᦌᦹᧈ ᦺᦉ;

 ᦅᧃ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ,

 ᦅᧃ ᦃᦲᧉ ᦀᦴᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᧂ;

 ᦅᧃ ᦓᧂᧈ ᦺᦐ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦵᦗᧃ,

 ᦅᧃ ᦵᦞᧃ ᦙᦱ ᦆᦸᧇ ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦐᦲ。

(ᦗᦸᧈ ᦆᧄ ᦎᦳᧃ)