new tai | old tai | 中文

ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦊᦸᧅᧈ ᦂᧃ “ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦵᦵᦂᧄ ᦅᧄ ᦺᦑ”

作者: 时间:2019-01-10 09:03:16

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ )

ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦇᦱᧄ ᦀᦻᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦵᦵᦜᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ!ᦣᧁ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᧃ ᦵᦍ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦠᧃ ᦑᧂ ᦗᧂ ᦗᦻ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᦲ ᦖᦲ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦉᧂᧈ。ᦕ ᦵᦑᧆ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᧅ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᧁ ᦃᦴᧈ ᦵᦉᦲ ᦖᦲ,ᦠᦹᧉ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦍ ᦵᦉᦲᧁᧈ,ᦋᦲ ᦋᦹᧈ ᦙᦱ ᦟᦴᧉ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ ᦖᦴᧈ ᦦᦱᧂ ᦝᦱᧃ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦎ ᦟᦲᧉ ᦉᦱᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ ᦌᦳᧂᧉ ᦙᦱᧁᧈ,ᦆᦳᧂ ᦌᦸᧉ ᦂᦲᧉ ᦙᦲ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦓᧅ ᦍᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦜᦻ,ᦋᦻ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦃᧁᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦡᦱᧄᧉ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧂᧈ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᦹᧂ ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦂᧇ ᦒ ᦓᦴ ᦔᦹᧃ,ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦵᦉᧆ ᦎ ᦟᦲᧉ ᦉᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦡᦳᧂ ᦺᦘ ᦦᦱᧂᧉ,ᦠᦹᧉ ᦷᦆ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦋᦳᧄ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ,ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦚᦱᧉ ᦋᦱᧂ ᦙᦱᧅ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦓᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦓᦲᦰ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧈᦈᦹᧈ ᦺᦓ ᦺᦈ ᦺᦕ ᦙᧃ, ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦗᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧀ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ ᦜᦱᧉ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦒᧁᧉ ᦩᦱᧈ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦜᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᧟ ᦵᦵᦃᧃ ᦠᦱᧅ ᦡᦲ ᦝᧂ,ᦎᦱ ᦞᧃ  ᦟᧇ  ᦗᦴ ᦃᧁ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦎᧁᧉ ᦵᦜᧁ ᦆᦹᧃ ᦆᦼᧉ ᦋᦱᧈ,ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᦲ ᦵᦍ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦧᦻ ᦷᦎ ᦋᦻ ᦃᦻᧈ  ᦕᦱᧈ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦓᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦆᦼᧉ ᦋᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦈᦻᧈ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦵᦙᦲ  ᦀᦸᧃ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦌᦸᧃ ᦎᦲᧃ ᦎᧁᧉ ᦵᦜᧁ ᦆᦹᧃ ᦆᦼᧉ  ᦋᦱᧈ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦃᦻᧈ ᦕᦱᧈ  ᦡᦽᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦙᦲ ᦵᦍ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦙᦲ ᦑᧂ ᦗᦻ ᦉᦱᧃ ᦋᦱᧂᧉ ᦷᦎ ᦷᦜᧂ ᦎᦱᧈ ᦵᦵᦉᧂᧈ,ᦌᦳᧂᧉ ᦙᦱᧁᧈ  ᦘᦸᧄᧉ ᦂᧇ  ᦖᦴᧈ ᦵᦉᦲ ᦟᦻ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦊᦻ ᦃᦱ ᦎᧁᧉ ᦵᦜᧁ ᦆᦹᧃ ᦆᦼᧉ ᦋᦱᧈ,ᦋᦻ ᦓᦲᦰ ᦃᦻᧈ  ᦕᦱᧈ ᦔᧁᧈ ᦋᦹ ᦘᦸᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦟᧁ ᦆᦴ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦉᦾᧉ ᦣᧅ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦃᦲᧂᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦷᦂᧆ)