new tai | old tai | 中文

ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧅ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ

作者: 时间:2019-05-31 09:56:01

(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)

ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!ᦵᦠᧀᧈ!

ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ ᦏᧁᧉ ᦐᦳᧄᧈ,

ᦺᦠᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦓᧃ ᦎᦸᧅ ᦎᦸᧅ,

ᦅᧄ ᦙᦲ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦢᦸᧅᧈ,

ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧅ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᦵᦃᦲ,

ᦉᦳᧅ ᦋᦱᧄ ᦵᦆᦲ ᦖᦱᧅ ᦜᦸᧆᧈ,

ᦉᦳᧅ ᦎᦸᧆᧈ ᦋᦸᧆ ᦖᦱᧅ ᦂᦲᧃ,

ᦉᦳᧅ ᦙᦲ ᦀᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦃᦱᧄ,

ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦐᦱᧄ ᦖᦱᧅ ᦙᦲᧉ,

ᦂᦳᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦝᦱᧉ ᦖᦱᧅ ᦃᦵᦵᦐᧆ。

ᦉᦳᧅ ᦵᦐᦲ ᦑᦱᧂ ᦖᦱᧅ ᦷᦘᧆ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦵᦓᧃ ᦷᦗᧆ ᦵᦵᦓᧃ ᦗᦱᧆ ᦖᦸᧉ ᦖᦴ,

ᦉᦳᧅ ᦈᦳ ᦜᦴ ᦈᦱ ᦜᦱ ᦔᦲᧃ ᦛᦲ ᦓᦲᦰ ᦂᦽᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦺᦝ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦂ ᦎᦱ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦂᦸᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦑᧂ ᦃᦸᧉ ᦓᦲᦰ ᦀᦾᧉ ᦷᦠᧅ ᦛᦱᧃ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᦱᧃ ᦕᧅ ᦟᦲᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦵᦃᧁ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦵᦐᧁ ᦵᦃᦲ ᦠᧄ ᦙᦱᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦅᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧂ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦵᦵᦡᧂ ᦵᦵᦎᧂ ᦓᧄᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦂᧄᧈ ᦓᦲᦰ ᦖᦱᧅ ᦃᦲᧉ ᦂᦱ,

ᦉᦳᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦖᦱᧅ ᦗᦱᧁᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦃᧁᧉ ᦆᦱᧁᧉ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦜᦲᧂ,

ᦉᦳᧅ ᦔᦻ ᦵᦝᦲᧂ ᦓᦲᦰ ᦃᧁᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦅᧁᧉ ᦊᦱᧉ ᦷᦏᧈ ᦡᦲᧃ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦣᦲᧃ ᦢᦳᧄᧈ ᦂᦽᧉ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦖᦱᧅ ᦅᦳᧅ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦷᦂᧂ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᧅ ᦓᦲᦰ ᦐᦸᧈ,

ᦉᦳᧅ ᦠᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦂᦳᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᦂᦸᧈ ᦵᦵᦙᧃ,

ᦉᦳᧅ ᦺᦓ ᦵᦵᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦊᧅᧈ,

ᦉᦳᧅ ᦀᦲᧃ ᦷᦍᧅ ᦵᦵᦎᧂ ᦦᦱ,

ᦉᦳᧅ ᦵᦔᦲ ᦵᦛᦲ ᦔᦱ ᦛᦱ ᦖᦱᧅ ᦵᦝᦲᧂ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)