new tai | old tai | 中文

᧒ ᦐᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦒᦰ ᦍᦱᧆ ᦈᦻᧈ ᦇᦹᧃ

作者: 时间:2019-06-21 08:28:30

  ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦡᦸᧅᧈ ᦞᦻ ᦵᦵᦟᧂ ᦍᦸᧆ ᦉᦸᧉ,᧒ ᦐᦸᧈ ᦏᧁᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ,ᦷᦕ ᦵᦙᦲ ᦺᦣᧈ ᧟ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦷᦉᧃ , ᦷᦋᧃ ᦂᧃ ᦎᦱᧄ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ, ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧅ ᦈᦻᧈ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦎᦱᧄ ᦉᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ。

  ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦊᦻ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦘᦱᧉ ᦵᦏᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦃᧅ ᦟᧇ ᦆᦳᧄ ᦕᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦵᦵᦂᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦞᦸᧅ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦻ ᦣᦴᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᧖᧐ ᦔᦻ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦊᦴᧈ ᦷᦟᧂ ᦺᦋ ᦦᦱᧂᧉ,ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦲᧃ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦵᦵᦍᧂ,᧒ ᦣᧅ ᧒ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦖᧃᧉ,ᦷᦎ ᦷᦕ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᧓ ᦙᦸᧃᧈ,ᦷᦎ ᦵᦙ ᦋᦹᧈ ᦀᦲᦰ ᦀᦸᧃᧈ ᦜᧂ ᦓᦲᧃ,᧒ ᦔᦲᧃ ᦂᧃ ᦺᦔ ᦎᧂᧉ ᦵᦏᧂ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦳᧇᧈ,ᦺᦔ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦏᧂ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦷᦔ ᦵᦟᧂᧉ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ,᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦟᦳᧂ ᦎᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦌᧂᧉ ᦓᦾᧉ ᦵᦵᦗᧉ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦕᧅ ᦔᧂ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦜᦲᧃ ᧞ ᦋᧂ ᦵᦢᦲᧈ ᦜᧂ ᦋᧂ ᦐᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦟᦴᧅ ᦵᦢᦲᧈ ᦐᦱᧉ ᧞ ᦃᧇ ᦗᦻᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᦲ,ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦃᧇ ᦷᦠ ᦐᦲ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦟᦳᧂ ᦎᧂᧉ,ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦣᦻᧉ ᦃᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦙᦲ,ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦆᧄ ᦵᦚᦲ ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦠᦱ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ,ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦕ ᦃᧅ ᦺᦅᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᧃ ᦺᦡᧉ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦢ ᦺᦙᧉ ᧞ ᦔᦲᧁ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦣᧁ ᦠᦱ ᦚᦱᧈ ᦎᦲᧃ ᦚᦱᧈ ᦙᦹ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦎᦳᧃ ᦎᦱᧂᧈ ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦳᧇᧈ ᦵᦏᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦈ ᦐᦸᧂ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦣᦸᧆ ᦗᦸ ᦱ᧐ ᦔᦲ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ ᦔᦲᧃ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ,ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦍᦰ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᧒ ᦐᦽᧈ,ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦏᧂ ᦍᧂᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧁ,ᦚᧂ ᦉᧁ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦂᦸᦰ ᦡᦲᧃ ᦙᦳᧂ ᦵᦢᦲᧂᧉ,ᦗᧃ ᦡᧂᧈ ᦏᧁᧉ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦡᦴ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦞᦸᧃ,ᦗᦻ ᦷᦠ ᦐᦸᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦏᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ,ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦏᧁᧉ ᦠᦸᧃ ᦅᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦓᦻ,ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦵᦂᧂᧉ ᦃᦳᧃ ᦟᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦂᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦵᦟᧂᧉ ᦟᦴᧅ,ᦣᦸᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦠᧃᧉ ᦂᦳᧅ ᦂᦳᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦟᦴᧅ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦂ,ᦔᦲ ᦺᦐ ᦺᦡᧉ ᦜᦻ ᦆᦱ ᦀᧁ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦱᧆ,ᦑᦲᧈ ᦃᦱᧃᧈ ᦡᦱᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦃᧂ ᦖᦴ,ᦖᦴ ᦡᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦖᦴ ᦗᦸᧃ ᦵᦋᧁᧈ ᦺᦊᧈ,ᦷᦠ ᦈᧅ ᦝᧅ ᦂᦸ ᦂᦽᧉ ᦤᦴ ᦇᦻᧈ ᦡᧂᧈ ᦺᦈ,ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦜᧂ ᦺᦡᧉ ᦵᦉ ᦵᦵᦣᧂ ᧞ ᦌᦾ ᦵᦑᦲᧈ ᦃᦲᧇᧈ,ᦷᦠ ᦈᧅ ᦐᦲᧇᧈ ᦊᦱᧉ ᦙᦹ ᦍᦴᧉ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦀᧁ ᦉᦳᧃ ᦉᦱᧈ ᦜᧁᧉ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦖᦸᧈ ᦉᦳᧃ ᦣᧄ,ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦛᦱᧃ ᧞ ᦟᧄ ᦉᦱᧇ ᦵᦵᦟ ᦗᦸ ᦡᦱᧃᧉ,ᦗᦸᧅ ᦺᦡ ᦃᦻ ᦔᦲᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦗᦸ ᦵᦵᦑᧆ ᧖ ᦵᦡᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦛᦲᧆ ᧞ ᦵᦃᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦖᦴ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦗᦸ ᦀᦲᧄᧈ,ᦞᧃ ᦺᦡ ᦏᧁᧉ ᦀᦾᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᧒ ᦆᦱᧇ ᦔᦲᧃ ᦕ ᦖᦱᧃ,ᦅᧃ ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦷᦔ ᦡᦲ ᦓᦲᦰ ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦑᧄ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦱᧂᧉ,ᦃᦱᧂᧉ ᦞᦱᧇ ᦺᦞᧉ ᦖᦴ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦗᦲ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦋᦻ ᦋᦴ ᦅᦴ ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ ᦓᧇ ᦎᦱᧃᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦀᦱᧃᧉ ᦓᧄᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦖᦴ ᦁᧃ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦵᦟᧂᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦊᧈ ᦗᦲ ᦵᦖᦲᧃ ᦔᧃᧉ,ᦵᦖᦲᧃ ᦀᧁ ᦟᦳᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᦳᧃᧉ ᧞ ᦔᧁᧈ ᦗᦸᧂ,ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᦅᦸᧉ ᦟᦾ ᦎᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦀᦾᧈ ᦡᦲ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦺᦓ ᦐᦸᧂ ᦠᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦌᦸᦰ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ,ᦟᦱᧂ ᦵᦑᦲᧈ ᦍᧂ ᦺᦔ ᦀᧁ ᦠᦾ ᦑᦲᧈ ᦺᦂ ᦎᦲᧁᧈ ᦗᦱ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦀᦾᧈ,ᦕᦸᦰ ᦍᦾᧈ ᧟ ᦠᦹᧉ ᦵᦔᧆ ᦓᦾᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦀᦲᧄᧈ ᦗᦸ ᦺᦈ,ᦅᧃ ᦠᧃ ᦷᦎ ᦺᦡ ᦎᧁᧉ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ ᦢᧁᧈ ᦵᦃᦲᧆ ᦖᦴᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧃ ᦺᦞᧉ ᦵᦉᦲᧁᧈ ᦍᦲᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ,ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦊᦱ ᧞ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦲᧄ ᦠᦱᧅ ᦠᦻ ᦺᦞ ᦵᦵᦑᧉ,ᦞᧃ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦂᦱᧉ ᦙᦱ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦀᦲᧄᧈ ᦓᦸᧃ ᦵᦝᧀ,ᦵᦑᧀ ᦵᦉᧀ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦵᦟᧂᧉ ᦀᦾᧈ,ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦙᦱ ᦏᧁᧉ ᦊᦲᧇ ᦓᧄᧉ ᦢᦽ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦀᦾᧈ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦢᦲᧃ ᦟᦾ ᦀᦸᧅᧈ ᦐᦸᧂ ᦙᦱ ᦟᦻ ᦟᦻ,ᦎᦱ ᦋᦻ ᦠᧃ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦡᦲ ᦵᦄᦲᧉ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦎᦴᧉ ᦵᦎᦲᧉ ᦕᦲᧁ ᦋᦳᧄᧈ ᦖᦱᧅ ᦎᦱᧃ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦃᧅ ᦺᦅ,ᦵᦔᧆ ᦺᦂᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦞᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦖᦴ ᦗᦲ,ᦷᦃᧇᧈ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦎᦹᧃᧈ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦏᧁᧉ ᦃᧅ ᦵᦞᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)