new tai | old tai | 中文

ᦷᦢ ᦟᦱᧃ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ

作者: 时间:2019-06-21 08:29:51

 ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦺᦋᧉ ᦌᦹᧅ ᦌᦹᧅ,

 ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ;

 ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦐᦱᧉ ᦟᦻ,

 ᦩᦻ ᦣᦻᧉ ᦩᦻ ᦡᧂ ᦠᧅ;

 ᦅᦳᧃ ᦙᦲ ᦇᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦈ ᦉ ᦠᦱᧁ,

 ᦎᦻ ᦂᧇ ᦎᦱᧁ ᦕᦻ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧆ;

 ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦺᦓ ᦒᧄ,

 ᦟᦳᧅ ᦜᦱᧃ ᦙᦱ ᦅᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ;

 ᦅᦳᧃ ᦔᦱᧅ ᦛᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦉᧇ,

 ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦍᧂᧉ ᦷᦣᧄ ᦵᦣᦲᧃ ᦙᧃ;

 ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ,

 ᦵᦟᧂᧉ ᦩᦻ ᦄᦱᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ;

 ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦲᧉ ᦟᦻᧈ,

 ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦳᧆ ᦚᦻᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ;

 ᦅᦳᧃ ᦖᦸ ᦀᦴᧉ ᦖᦸ ᦟᦱᧆ ᦺᦓ ᦒᧄ,

 ᦑᦱᧂ ᦣᦴᧉ ᦐᧄ ᦵᦜᦲ ᦂᧁᧈ;

 ᦅᦳᧃ ᦺᦈ ᦇᦸ ᦃᦲᧉ ᦟᦻᧈ,

 ᦊᦱᧈ ᦛᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦺᦔ ᦋᦸᧄ;

 ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,

 ᦅᦾᧈ ᦊᦴᧈ ᦅᦾᧈ ᦕᦱᧃ ᦵᦵᦅᧃ;

 ᦅᦳᧃ ᦑᧅ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ,

 ᦕᦲ ᦑᧅ ᦍᧂ ᦈᧅ ᦣᦻᧉ;

 ᦅᦳᧃ ᦷᦉᧇ ᦵᦵᦌᧁ ᦋᦱᧂ ᦅᦱᧉ,

 ᦅᦳᧃ ᦅᦱᧉ ᦅᧄ ᦖᦸ ᦟᦻᧈ ᦵᦵᦗᧆ;

 ᦅᦳᧃ ᦜᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦎᧉ,

 ᦅᦳᧃ ᦺᦢᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦵᦐᦲ。

 ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦢᦸᧅᧈ,

 ᦅᦳᧃ ᦓᦸᧅ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦀᧁ;

 ᦅᦳᧃ ᦎᦱ ᦔᧁ ᦓᦸᧃ ᦺᦡᧉ,

 ᦅᦳᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦖᧉ ᦓᦲᦰ ᦓᦸᧃ ᦵᦡᦲᧅ;

 ᦅᦳᧃ ᦐᦱᧉ ᦺᦓᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦱᧅ ᦛᦱᧃ,

 ᦅᦳᧃ ᦕ ᦊᦱ ᦕᦻ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ。

 (ᦗᦸᧈ ᦷᦢ ᦺᦣ)