new tai | old tai | 中文

ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦈ ᦢᦱᧇ

作者:ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦂᦹᧃ ᦷᦂᧆ 时间:2019-08-02 11:21:54

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦡᧄ ᦣᦸᧂᧉ ᦃᦳᧃ ᦟᦻ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧇ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᧅ ᦅᦱᧇ ᦡᦾᧉ ᦺᦂᧈ ᦓᦾᧉ ᦐᦴ ᦺᦐ ᦂᦱᧂ ᦓᦱ,ᦵᦵᦉᧃ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦢᦲᧃ ᦌᦸᦰ ᦺᦌᧉ,ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦸ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦸᧃ ᦈᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦺᦈ ᦂᧄᧈ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦆᧇ ᦇᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦣᧂ,ᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦀᧁ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ ᦋᦲᧂᧈ ᦵᦵᦗᧉ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦺᦞᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂᦰ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧒ ᦓᦲᦰ,ᦺᦆᧈ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦒᦲᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁᧈ,ᦓᦸᧇ ᦵᦵᦅᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉᦲᧃ ᦺᦖ,ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᦹᧉ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦺᦉᧈ,ᦋᦳᧄ ᦘᦸᧂᧈ ᦺᦠᧉ ᦌᦰ ᦌᦾᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦣᧂ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧓ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦠᦹᧉ ᦡᧇ ᦋᦱᧆ ᦃᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦁᦱ ᦷᦅ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦕᦲᧆ ᦂᧃ ᦠᧄᧈ ᦣᦽ ᦺᦑ ᦢᦱᧃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦽᧉ ᦓᦻ ᦣᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦠᦲᧂ, ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧔ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ,ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦡᦲ ᦙᦱᧂᧉ,ᦆᦻᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᧄ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧂ ᦓᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦠᧄᧈ ᦠᦽᧈ ᦟᧁᧈ ᦆᦱ,ᦚᦳᧂ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦉᦳᧃ ᦉᦸᧈ ᦕᦲᧆ ᦂᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᧞ ᦵᦓᦲ。

    ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᦳᧄᧈ ᦇᧄᧈ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦐᦸᧂ ᦔᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦉᧃ ᦙᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ,ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦙᧃ ᦇᧄ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ,ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦅᦳᧃ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧖ ᦓᦲᦰ ᦷᦗᧇ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦂᦱᧆ,ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦷᦆᧇ ᦇᧄ ᦋᦲᧂ ᦀᧁ, ᦑᦲᧈ ᦃᦻ ᦕᧅ ᦃᦻ ᦷᦆ ᦙᧃ ᦙᦱ ᦵᦂᧇ ᦃᦸᧃᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ ᦌᧄᧉ,ᦑᦱᧂ ᦷᦟᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦉᧄᧈ ᦓᧃᧉ ᦊᦱᧉ ᦐᦲᧇ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ,ᦑᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦟᦲ ᦵᦊᧄᧉ ᦕᦸᧈ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦢᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦷᦗᧅ ᦖᦴᧈ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧗ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ,ᦂᦱᧂ ᦂᦱᧆ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦳ ᦘᦻᧉ ᦙᦱᧉ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦡᧄ ᦵᦵᦡᧂ,ᦊᦱ ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦡᧂ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦂᦱᧃ ᦏᦾᧈ ᦋᦱᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᧇ ᦞᦸᧆ ᦈᦲᧇ ᦠᦻ,ᦋᦻ ᦵᦜᦲ ᦉᦸᧃ ᦡᦳᧆᧈ ᦈᦸᧃ ᦊᦱ ᦙᦱᧉ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦂᧇ ᦡᦽᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦈᦲᧆ ᦂᧄᧈ ᦺᦈ ᦡᧄ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ。

    ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᧘ ᦓᦲᦰ ᦋᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦃᦳᧃ ᧞ ᦓᦻ ᦎᦻᧈ ᦨᦱᧃ ᦷᦠ ᦐᦱᧉ,ᦕᦵᦑᧆ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦣᧅ ᦺᦘᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ, ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦷᦈᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦀᧄ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦞᧉ ᦺᦓ ᦆᦸᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ , ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦑᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ,ᦑᦱᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ  ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ。

ᦃᦸᧉ  ᦒᦲ ᧙ ᦓᦲᦰ,ᦆᦱᧁᧈ ᦢᦱᧉ ᦵᦣᧆ ᦣᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ,ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧇ,ᦡᦱᧇ ᦵᦏᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦆᦹᧃ ᦀᧁ ᦵᦉᦲᧂᧈ ᦺᦓ ᦔᦳᧄ,ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦜᦳᧂ ᦆᦹᧃ ᦏᦱᧄ ᦡᦱᧇ ᦵᦵᦑᧂ ᦵᦵᦠᧄ ᦃᦱᧉ,ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ ᦏᦹᧂ ᦎᦻ。

    ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱᦞ ᦓᦲᦰ ᦋᧅ ᦔᦲᧃ ᦉᦻ ᦊᦻ ᦂᧃ ᦐᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦆᦲ ᦁᧃ ᦏᦾᧈ,ᦔᦾᧈ ᦑᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦙᦱ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦣ ᧞ ᦩᦻ ᦐᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦵᦵᦂᧅᦰ ᦗᦲᧃᧈ ᦎᦳᧂᧈ,ᦙᦱ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦃᦸᧂ ᦡᦾᧉ ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ,ᦞᦱᧈ ᦔᦱᧃ ᦺᦡ ᦃᧁ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦉᧅ ᦃᦸᧉ,ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦟᧅ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦃᦻ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦣᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦔᦲᧃ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦓᦸ。

    ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦇᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦇᦹᧃ ᦂᦲᧃ ᦃᦲᧉ ᦀᧁ ᦜᦲᧈ ᦙᧃ ᦵᦵᦗᧂ,ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦺᦘᧈ ᦝᦱᧉ,ᦋᦸᧄ ᦅᦱᧈ ᦐᦲᧉ ᦊᦱᧉ ᦐᦲᧇᧈ ᦀᧁ ᦇᦹᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦺᦞᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦃᧁᧉ ᦆᦸᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦷᦑᧆ ᦐᧅ ᦐᦱ ᧞ ᦵᦓᦲ。

ᦃᦸᧉ ᦒᦲ ᦱ᧒ ᦓᦲᦰ ᦟᧅ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ,ᦈᦳ ᦉᦸᧈ ᦡᦽᧉ ᦷᦆ ᦅᦱᧉ ᦁᧃ ᦵᦵᦂᧅᦰ ᦙᦱ ᦵᦙᦲᧂ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦕᦲᧆ ᦵᦉ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦅᦱ ᦃᧂ ᦆᦸᧅ,ᦂᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦡᦲ ᦵᦃᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧁ。

    ᦃᦸᧉ ᦱ᧓ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦓᦸᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦦᦱᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦗᦻ ᦺᦓ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦉᧁ ᦆᦱᧁ ᦖᦲᧃ ᦷᦀᧈ,ᦷᦜᧈ ᦂᧇ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ ᦣᦾᧉ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦢᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦟᧁᧈ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦖᦴᧈ ᦷᦈᧃ ᦅᦳᧃ ᦣᦻᧉ,ᦈᦳ ᦟᦻᧈ ᦐᦱᧉ ᦺᦈ ᦙᦹᧆ ᦂᧄᧈ ᦡᧄ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᦑᧄ ᦠᦸᧂᧉ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉ ᦺᦖ ᦺᦖᧈ,ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦂᦹᧃ ᦷᦂᧆ)