new tai | old tai | 中文

ᦍᦲᧂ ᦋᦻ ᦃᧇ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦂᧃ

作者:ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ 时间:2019-08-02 11:24:33

(ᦋᦻ ᦃᧇ)

    ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦐᧄ ᦔᦱᧃ ᦡᧂᧈ ᦘᦳᧄ ᦟᦳᧂ ᦵᦵᦎᧄᧉ,᧒ ᦚᦻᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦋᦲ ᦺᦞᧉ ᦋᦱᧆ ᦡᦴ ᦘᦸᦰ ᦉᦳᧄ ᦷᦎ,ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦓᦱᧂ ᦇᦱᧄ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ,ᦀ ᦎᦸᧂᧈ ᦵᦓᦲᧉ ᦟᦱᧇ ᦉᦽᧉ ᦔᦱᧃ ᦡᧂᧈ ᦆᧄ ᦌᦱᧁ,ᦓᧅ ᦅᦱᧈ ᦉᦱᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦟᦸᧆ ᦝᦱᧉ ᦉᦜᦲ ᦐᦸᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦤᦲ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦷᦟᧃᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦴᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦦᧂᧈ ᦟᧁ ᦍᦱᧂᧈ ᦋᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦕᦻᧉ ᦡᧂᧈ ᦠᦳᧂ,ᦆᦲᧂ ᦂᦳᧄ ᦉᦽᧉ ᦟᧁ ᦵᦵᦈᧃ ᦊᦸᧂᧉ ᦏᦳᧅᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦹ ᦋᦴᧈ ᦡᦱᧁᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦵᦵᦕᧁ ᦏᦹᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦋᦻ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ,ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦱᧁ ᦢᦱᧁᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦗᦸ ᦎᦲᧃᧉ ᦝᦸᧃᧉ ᦵᦵᦀᧃᧈ ᦺᦔ ᦙᦱ,ᦺᦋᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦙ ᦏᦜᦲ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦠᦱ ᦍᦰ ᦍᦰ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦙᦱ ᦈᦱ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦃ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦔᦱᧅ ᦀᦸᧃ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦍᦲᧃ ᦞᦱᧈ ᦉᦱᧁ ᦀᦲᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦟᧄᧉ ᦙᦲ ᦐᦲᧉ,ᦗᦲᧈ ᦛᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦙ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦚᧂ ᦺᦚᧈ,ᦛᧂ ᦀᧁ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦅᦴᧈ ᦵᦟᧂ ᦉᦸᧂ,ᦉᦳᧅ ᦊᦴᧈ ᦠᦸ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。

(ᦍᦲᧂ ᦃᧇ)

    ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ, ᦉᦾᧉ ᦂᦱᧇ ᦔᦲ ᦷᦎ ᦡᦲ ᦵᦠᧀᧈ ᦋᦻ ᦇᦱᧄ ᦷᦎ ᦓᦲᦰ ᦵᦣᧀ! ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦡᧂᧈ ᦈᧁᧉ ᦢᦳᧃ ᦷᦟᧃᧉ ᦙᦱ ᦵᦔᦲᧂᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦈᧁᧉ ᦙᦱ ᦑᦹᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦟᧁᧈ,ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦈᧁᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦋᦹᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᧂ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦂ ᧞ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ,ᦣᦴᧉ ᦞᦱᧈ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧁᧈ ᦋᦴᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦐᦱᧉ ᦓᧇ ᦎᧁᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦙᧁ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ。ᦙᦱ ᦞᦱᧉ ᦃᦸᧉ ᦅᧄ ᦓᧃᧉ ᦢᧁᧈ ᦈᦳ ᦜᧁᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦗᧂ ᦉᧂ ᧞ ᦅᦱ, ᦉᦜᦲ ᦃᦾᧉ ᦵᦵᦈᧃ ᦑᦱ ᦅᦸᧉ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦗᦲᧈ,ᦋᦸᧄ ᦑᦲᧈ ᦙᦲ ᦡᧂᧈ ᦀᧃᧉ ᦵᦑᧂᧈ ᦵᦵᦑᧉ ᦉᧆ ᦈ ᦈᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦟ,ᦉᦻ ᦺᦈ ᦈᧁᧉ ᦍᧂ ᦵᦵᦗᧂ ᦢᧁᧈ ᦈᦱᧃᧉ ᦐᦻᧈ,ᦢᧁᧈ ᦟᦻᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦀᧁ ᦷᦋᧈ ᦋᦻ ᦔᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦅᧄ ᦃᦲᧃ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ,ᦢᧁᧈ ᦟᦰ ᦃᦾᧉ ᦺᦟ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦱᧂᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦕ, ᦢᧁᧈ ᦈᦳ ᦧᦸᧃ ᦷᦠ ᦃᦾᧉ ᦵᦍᦲᧄ ᦵᦌᦲ ᦉᧅ ᦐᦾᧈ,ᦢᧁᧈ ᦔᦾᧈ ᦕᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦺᦞᧉ ᦏ ᦜᦲ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦗᧂ,ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦡᧂ ᦵᦣᧀ ᦃᦾᧉ ᦵᦵᦈᧃ ᦑᦱ ᦅᦸᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦋᦹᧃᧈ,ᦙᦹ ᦉᦲᧇ ᦓᦲᧁᧉ ᦗᦻ ᦃᦾᧉ ᦈᧅ ᦍᦹᧃᧈ ᦍᦸ ᦺᦔ ᧞ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。

(ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦵᦵᦀᧃᧈ)