new tai | old tai | 中文

ᦔᧃ ᦍᦱ ᦓᦱᧂ ᦎᦲᧄ ᦔᦳᧄ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦗᦸ ᦟᦳᧃᧉ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ 时间:2019-08-02 11:25:52

    ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦺᦙᧉ ᦷᦠᧅ ᦠᦽᧉ ᦑᦲᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦵᦵᦘᧈ ᦐᦸᧈ ᦟᦻ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦉᧂ ᦙᦱ ᦊᦻ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦌᦲᧄ ᦌᦸᧃ ᦀᧄᧉ ᦔᦱᧈ,ᦋᦻ ᦉᧂ ᦙᦱ ᦵᦉ ᦡᦻ ᦀᧁ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦕᦱᧈ ᦈᦱᧃᧉ ᦉᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᧂ ᦃᦸᧂᧉ ᦂᧇ ᦢᦳᧂ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦟᧄ ᦉᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦌᦲᧄ ᦵᦵᦎᧃ ᦃᦸᧉ ᦠᦱᧂᧈ,ᦔᦸᧂᧉ ᦍᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦈᧅ ᦇᦻᧈ ᦵᦜᦲ ᦜᦻ,ᦓᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦔᧃ ᦍᦱ ᦜᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦠᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦌᦻ ᦺᦓ ᦓᧄᧉ,ᦷᦞ ᦠᦱᧃ ᦜᦱᧉ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᧆ ᦠᦱᧈ ᦚᦳᧃ,ᦔᧃ ᦍᦱ ᦓᦱᧂ ᦙᦲ ᦎᦲᧄ ᦔᦳᧄ ᦺᦜ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦗᦸ ᦟᦳᧃᧉ,ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᦗᦳᧃᧉ ᦷᦎ ᦜᦱᧉ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦵᦂᧂ ᦺᦃ ᦓᦸᧂᧉ ᦎᦱ ᦙᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦕ ᦑᦸᧈ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦷᦈᧇᧈ ᦜᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦺᦆᧈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦡᦴ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᧒ ᦠᦴ ᦀᦻᧉ ᦠᦻ ᦺᦗ ᦅᦾᧈ ᦠᦱ ᦺᦖᧈ,ᦗᦲᧈ ᦙᦱ ᦋᦱᧄ ᦟᦸᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦀᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧄ ᦟᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦜᧅ,ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦡᦲᧈ ᦋᦱᧄ ᦟᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦜᧁ,ᦀᦻᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦡᦲᧈ ᦵᦀᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦌᧁ。ᦗᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧆ ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦑᧁ ᦈᧇ ᦵᦵᦃᧃ ᦀᧁ ᦀᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦓᦸᧃ ᦵᦵᦟᧂᧉ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦵᦈᧇ ᦑᦸᧂᧉ ᦞᦸᧃ ᦜᦱᧉ ᦢᦲᧇ ᦷᦠ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦕ ᦧᦸᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦱ ᦠᧃ,ᦗᦲᧈ ᦺᦆᧈ ᦺᦜ ᦢᧃ ᦵᦵᦉᧁᧉ ᦵᦵᦀᧁ ᦓᦱᧂ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦊᧃᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦢᧅ ᦵᦃᧃᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦞᧉ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦜᦻ ᦎᦱ。ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦜᦱᧉ ᦔᦲᧃ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦜᦲ ᦟᦴᧅ ᦵᦙ ᦎᦳᧃ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦃᦳᧃ ᦎᦱ ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᦳᧂ ᦷᦣᧇ ᦓᦱᧅ,ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦜᦱᧉ ᦟᦱᧆ ᧟ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧆ ᦵᦵᦑᧂ ᦩᦻ,ᦉᧅ ᦟᦲᧅ ᦟᦻ ᦉᧂ ᦓᦱᧂ ᦠᦱᧅ ᦵᦣᧃ ᦣᦸᧆ ᦌᧄᧉ,ᦈᦳᧇ ᦵᦗᧆ ᦵᦉᧂᧉ ᦑᧂ ᦌᧄᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦵᦅᦲᧂ ᦉᧂ,ᦋᦸᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᦲ ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ ᦓᦱᧂ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦗᦲᧈ ᦣᧅ ᦜᦱᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦎᦸᦰ ᦉᦹᧇᧈ ᦋᦻ ᦺᦗ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ)