new tai | old tai | 中文

ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ

作者: 时间:2020-03-06 15:16:25

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦵᦵᦉᧂ ᦡᦲ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙ ᦓᦲ ᦞᧃ ᦺᦉ ᦉᦸᧂᧈ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦵᦣᦲᧈ ᦏᦸᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧈ ᦵᦉ ᦚᦳᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦙᦳᧂ ᦙᦱ ᦗᧁᧉ,ᦱᦞ ᦖᦹᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦣᧂ ᦋᦻᧉ ᦠᦹ ᦺᦉ ᦊᦴᧈ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦡᦲᧈ ᦺᦃ ᦉᦱᧃ ᦠᦹ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦡᦴ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦺᦃ ᦏᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ,ᦕ ᦜᦴ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦞᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦋᦱᧂᧈ ᦕᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ,ᦵᦵᦉᧂ ᦷᦓᧃ ᦓᦱᧂ ᦅᦾᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦵᦓᦲᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ。ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦠᦲᧈ ᦵᦵᦠᧃ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦂᧂ ᧞ ᦵᦵᦆ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧅ ᦡᦲ ᦅᦾᧈ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ,ᦚᦳᧂ ᦀᦹᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦺᦃᧈ ᦂᧇ ᦔᦱ,ᦵᦋᧃ ᦋᦱ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧅ ᦡᦲ ᦅᦾᧈ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦟᦱᧆ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦕᧅ ᦂᦱᧆ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ,ᦵᦂᧁ ᦑᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦑᧂ ᦺᦅ ᦉᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃᧈ,ᦷᦅᧃ ᦉᦸᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠᧄ ᦉᦳᧅ ᦡᦲ ᦤᦲ,ᦈᦸᧄ ᦉᦜᦲ ᦈᧁᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦅᦾᧈ ᦉ ᦵᦛᧀ ᦟᦱᧆ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦈᦲᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦷᦙᧉ ᦈᦱᧅ ᦺᦂ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᦱᧄ ᦵᦵᦂᧄ ᦺᦀ ᦷᦅᧃ ᦠᦲᧈ ᦵᦵᦠᧃ ᦵᦓᦲ ᦈᧁᧉ,ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦋᦱᧂᧈ ᦉᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ,ᦅᧃ ᦈᧅ ᦃᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦅᧃ ᦌᦽᧈ ᦚᦱᧈ ᦠᦰ ᦏᦱ,ᦈᧅ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦅᦾᧈ ᦌᦽᧈ ᦃᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦖᧆ ᦡᦲ ᦋᧄ ᦟᦰ。ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ ᦵᦣᧆ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦈᧅ ᦺᦔ ᦺᦐ ᦷᦅᧃ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦡᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦟᦳᧄ ᦵᦵᦙᧂ ᦂᦱᧉ ᦵᦂᧆᧈ,ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦀᦲᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᧂᧈ ᦂᧃ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦂᦲᧃ ᧟ ᦉᦲ ᦝᧃ,ᦂᦲᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦟᧄ ᦛᦱᧃ ᦔᦱᧅ,ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ。ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦣᧁ ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦉᦸᧈ,ᦎᦱᧃᧉ ᦎᦸᧈ ᦡᦽᧉ ᦅᧄ ᦆᦱᧁᧈ ᦕᦲ ᦉᦱᧂ。ᦎᦱ ᦢᦱᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦊᦱᧈ ᦝᧂ ᦵᦓᦲ ᦜᦱᧉ,ᦣᧁ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦅᦾᧈ ᦝᧂ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦏᦹ ᦅᦱᧈ ᦕᦲ ᧞  ᦉᦱᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦱ ᦷᦎ ᦞᦲᧉ ᦓᦱᧆ,ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦊᦱᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦕᦲ ᦉᦱᧂ,ᦎᦱ ᦢᦱᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦅᦾᧈ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ,ᦅᧃ ᦈᧇ ᦈᦸᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦑᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦵᦈᧇ ᦷᦠ ᦷᦙ ᦎᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᦱ ᦓᦱ ᦜᦻ ᦙᦱᧅ,ᦊᦱ ᦗᦱᧅ ᦂᦲᧉ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ ᦵᦵᦈᧆ ᦓᧇ ᦢᧁᧈ ᦔᦲᧃ,ᦎᦱ ᦓᦲᧃ  ᦓᦸᧂᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦅᦾᧈ ᦈᦹᧈ ᦑᦸᦰ ᦵᦓᦲ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ ᦝᦱᧉ ᦌᧁᧈ ᦣᦲᧇ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᦱ ᦺᦔ ᦡᦽᧉ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦷᦀᧃᧉ  ᦙᦾᧈ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦗᧂ ᦋᦾᧉ ᦅᦾᧈ ᦉᦳᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,ᦈᦱ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧂᧈ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦈ ᦚᦹᧆᧈ ᦑᦲᧁ ᦑᦲᧁ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦻ ᦓᦲᧁ ᦠᦸᧂᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦷᦠ ᦔᦸᧆᧈ,ᦺᦡᧉ ᦈᧇ ᦈᦸᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ  ᦷᦉᧄᧈ ᦐᦸᧂ。ᦋᦻ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦵᦵᦗᧂ ᦂᦸᧂ ᦵᦵᦉᧂ ᦐᦸᧈ ᦵᦓᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᧁᧉ,ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦉᧂ ᦣᧅ ᦝᧂ ᦡᦲ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦃᦲ ᦺᦈ ᦐᧂᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦊᧈ,ᦄᧁᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦾᧈ ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦣᧁ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦲ ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦜᦻ ᦟᧄᧉ,ᦋᦻ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦂᧄᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦜᧂ ᦷᦂᧆ)