new tai | old tai | 中文

ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ

作者: 时间:2020-03-06 15:18:51

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦎᦱ ᦞᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦏᦸᧂᧈ ᦵᦵᦟᧂᦰ  ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦵᦣᦲᧈ ᦈᦸᧆᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦱ᧒ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦡᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ,ᦟᦳᧂᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦵᦉᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ,ᦊᦻ ᦺᦔ ᦐᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ  ᦷᦀᧆᧈ  ᦀᦴᧉ  ᦂᧃ  ᦣᦴᧉ ᦵᦋ ᦋᦴᧈ ᦷᦠ ᦅᦳᧃ。ᦅᧄ ᦠᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᦗᦴᧉ ᦛᦱᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦲᧃᧈ、ᦟᧁᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦹ ᦖᦲᧃᧈ, ᦈᦱ ᦔᦲᧃ ᦅᧄ ᦺᦑ ᦞᦱᧈ  ᦢᧁᧈ  ᦏᦱᧉ  ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ, ᦠᦹᧉ ᦈᦹᧈ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ,ᦙᧃ ᦔᦲᧃ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂᦑᦱᧂ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦐᦲ ᦏᦹᧂ ᦺᦎᧉ,ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦞᦱᧈ ᧟ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦂᧃ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦋᦴᧈ ᦅᦸᧉ,ᦃᦸᧉ ᦂᦻᧈ ᦃᦸᧉ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦉᦾᧉ ᦎᦸᧂᧈ ᦵᦵᦠ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦜᦸ ᦵᦵᦜ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦅᧁ ᦷᦅᧆ ᦟᦲᧁᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦲᧁᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦷᦠᧆ ᦜᦸᧈ ᦂᦸᧂ  ᦌᦻ ᦓᧃᧈ ᦵᦓᦲ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ,ᦺᦡᧉ ᦃᦲᧈ ᦙᦱᧉ ᦀᦱᧃ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦑᧁ ᦎᦲᧃ,ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦔᦱ ᦵᦵᦠ ᧞ ᦙᦸᧂ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦔᦱ ᦉᦸᧃᧉ,ᦺᦡᧉ ᦈᦻᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦇᦹᧃ ᦟᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦗᧅ ᦑᦸᧂ ᦵᦵᦡᧂ,ᦺᦡᧉ ᦑᦹ ᦵᦵᦛᧃ ᦷᦠ ᦡᦱ,ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦙ ᦠᦱ ᦓᦲᧃ ᦟᦴᧅ ᦂᧄᧈ,ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦽᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦣᦱᧃᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᦱ,ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ,ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦩᦻ ᦵᦵᦙᧈ ᦞᦸᧂᧉ,ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦲᧄᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ, ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦗᦱᧉ ᦜᦴᧈ, ᦺᦡᧉ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ ᦊᦱᧈ ᦟᦹᧄ ᦙᧁ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦀᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦔᦾᧈ ᦺᦃ。ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ  ᦙᦲ ᦔᦱ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦜᦸᧅ ᦷᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦷᦣᧂ ᦃᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ。ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦟᦸᧃᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦏᦱᧃᧈ ᦺᦝ ᦟᦳᧃ,ᦎᦸ ᦈᦳᧃ ᦡᦲᧃ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ,ᦺᦈ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦍᦲᧂᧈ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦜᧅ ᦵᦵᦂᧄ ᦃᦱᧂ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦅᦲᧉ ᦖᦲᧃᧈ, ᦕᧆ ᦛᦲᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦅᦴᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦏᦜᦴ,ᦵᦣᧆ ᦔᦲᧃ ᦎᦴ ᦔᦲᧃ ᦉᦴ ᦊᦲᧇ ᦠᦸᧅᧈ ᦵᦟᧀ ᦵᦵᦑᧂ ᦃᦱᧉ,ᦃᧆ ᦡᦱᧇ ᦂᦱᧉ ᦆᦳᧄ ᦷᦟᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦸᧈ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ,ᦕᧆ ᦀᧁ ᦙᦸᧅ ᦷᦜᧂ ᦠᦸᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧃᧈ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦢᦱᧉ ᦖᦱ ᦞᦸᧉ ᦍᦲᧉ ᦔᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦖᦱ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦡᧂ ᦃᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦌᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧃᧈ,᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᧕ ᦗᧃ ᦜᧅ ᦎᧂᧉ ᦞᦱᧆ ᦺᦞᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦟᦲ ᦑᦱᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦎᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᧁᧈ  ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦍᧂᧉ,ᦙᦱ ᦑᦱᧂ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦉ ᦗᧁ ᦆᧄ,ᦙᦱ ᦑᦱᧂ ᦷᦢᧅ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ,ᦜᦻ ᦐᦸᧈ ᦃᧁᧉ ᦋᦳᧃ ᦑᦱᧁᧉ ᦎᦻ ᦺᦧᧈ ᦘᦸᧂ ᦟᦸᧂ,ᦙᦱ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦂᦱᧂ ᦠᦱᧁ ᦅᦸᧉ ᦕᧆ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ ᦵᦟᧀ ᦺᦟᧈ,ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦈᦱ ᦏᦹᧂ ᦝᧃ ᦵᦵᦑᧂ  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦋᦲᧂ ᦵᦵᦟᧁ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦑᦸᧈ,ᦍᦲᧉ ᦔᦳᧃᧈ ᦢᦱᧉ ᦖᦱ ᦞᦸ ᦙᦹ ᦙᦸᧇ ᦑᦳᧄ ᦷᦠ,ᦃᧁ ᦷᦂ ᦎᦻ ᦅᦸᧉ ᦛᦻᧈ ᦆᦹᧃ ᦗᦸᧅ ᦎᧁᧉ,ᦃᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᦱᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦂᧁᧈ ᦵᦙᦲᧂ  ᦜᧂ ᦃᧁ ᧟ 。ᦂᦳᧂᧈ  ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦱᧆ ᦺᦉᧈ ᦓᧄᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦜᦲᧂ, ᦗᦱᧆ ᦺᦉᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦖᦸᧄᧉ,ᦃᦸᧄᧉ ᦙᦹ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦟᦻ, ᦠᦻ ᦙᦹ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦡᦸᧅᧈ,ᦙᦲ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᧑,ᦙᦲ ᧒ ᦅᦸᧉ ᦞᦱᧈ ᧒,ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧂ ᦡᦾᧉ  ᦂᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦉᦲᧃ ᦌᦳᧅ。ᦂᦳᧂ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ, ᧒ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦎᦻ,ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦃᦸ ᦕᦻ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦃᧆ ᦡᦱᧇ ᦂᦱᧉ ᦆᦳᧄ ᦷᦟᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦀᦳᧇ ᦊᦳᧇ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃ ᦺᦘᧈ ᦎᦲᧈ ᦏᦱᧂ,ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦍᦳᧄ ᦐᦱᧄ ᦍᦳᧄ ᦵᦵᦗᧄ ᦎᦲᧈ ᦏᦱᧂ ᦵᦵᦝᧆ ᦌᧄᧉ,ᦷᦃ ᦂᦻᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᧇ ᦂᦸᧈ ᦠᦲᧃ ᦕᦱ,ᦂᧇ ᦐᦱ ᦐᦱ ᦠᦹᧉ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦵᦑᧁ ᦺᦎᧈ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ。 ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦔᦲᧃ ᦔᦱᧈ ᦕᦸᧃ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦉᧃ ᦀᦾᧉ,ᦡᦸᧃ ᦔᦱᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦓᦱ ᦣᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦷᦉᧃ ᦵᦏᦲᧂ,ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦊᦱᧂ ᦍᦸᧆ ᦉᦸᧉ,ᦷᦢᧅ ᦔᦱᧈ ᦀᦸᧉ ᦣᦲᧄ ᦓᧄᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦃᦱᧁ,ᦃᦳᧆ ᦡᦾ ᦍᦱᧁ ᦔᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦂᦸ  ᦟᦱᧉ,ᦚᦳᧃ ᦷᦎᧅ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ  ᦌᦸᧃᧉ ᧒ ᦍᦸᧆ,ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᧒ ᦺᦢ,ᦺᦑ ᦠᧃ ᦺᦑ ᦙᦱ ᦌᦹᧉ, ᦠᦸᧉ ᦠᧃ ᦠᦸᧉ ᦙᦱ ᦣᦱᧃ ᦀᧁ ᦦᦱᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦟᧇ ᦃᦸ ᦕᦻ ᦦᦱᧈ  ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,ᦷᦋ ᦀᧁ ᦺᦘᧈ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦓᦾᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦺᦓ ᦋᦸᧂ,ᦷᦢᧅ ᦐᦸᧂ  ᦷᦜᧂ ᦔᦾᧈ ᦔᦱ ᦂᦲᧃ ᦊᦱᧉ,ᦔᦱ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦵᦟᧃᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᦱ ᦵᦆᧁ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦅᦱᧈ ᦔᦲ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦱ ᦷᦎ ᦺᦐ ᦠᦱᧅ ᦗᦸ ᦌᦱᧁ ᦂᦲᧃᧉ,ᦋᦲᧃᧉ ᦔᦱ ᦠᦸᧉ ᦵᦜᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦔᦱ ᦺᦑ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦠᦱᧅ ᦗᧃ ᦠᦳᧄ ᦌᦹᧉ,ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦹᧉ ᦋᧅ ᦵᦔᧃᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦃᦻ  ᦠᦸᧂᧉ ᦌᦹᧈ ᦙᧁᧉ ᦵᦵᦕᧁ ᦣᦸᧆ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ,ᦃᦻ ᦵᦵᦕᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦵᦐᦲ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᧂ ᦵᦋᧂ ᦅᦴᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ。ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧃ ᦃᦻ ᦅᦸᧉ ᦃᦻ,ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦣᧂᧈ,ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦃᧁᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦺᦉ,ᦇᦹᧃ ᦺᦢ ᦃᧁᧉ ᦎᦲᧄ ᦏᦳᧂ ᦒᦱ ᦍᦱᧆ ᦈᦻᧈ,ᦗᦻ ᦚᦻᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦉᦳᧄ ᦷᦖᧅ ᦒᦸ ᦺᦈ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ,“ᦗᦴᧉ ᦛᦱᧂᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦲᧃᧈ”ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᧞ ᦟᧁᧉ ᦈᦲᧈ ᦌᦹ ᦖᦲᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦔᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦓᦾᧉ ᦙᦱ ᦂᦻᧈ ᦟᦲᧃ ᦷᦎᧅ,ᦔᦱᧃᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦷᦠᧅ ᦙᦱ ᦂᦻᧈ  ᦟᦲᧃ ᦎᦸᧂ,ᦂᧇ ᦵᦵᦔᧂ ᦐᦸᧂ ᦌᦼ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦑᦸᧈ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦠᦽᧉ ᦙᦸᧃᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦙᦱ ᦷᦎᧅ ᦂᦱᧂ ᦋᦱᧃ,ᦺᦉ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᧁᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦟ ᦟᦱᧂᧉ ᦀᦱᧇ ᦉᦲ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᧖ᦞ ᦔᦲ ᦊᦸᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᧒᧔,ᦷᦃ ᦄᦲᧈ ᦵᦃᧁᧉ ᦃᦱᧁ ᦓᦾᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦠᦲᧃ ᦗᦸᧃ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦱᧇ ᦓᧄᧉ ᦌᦼ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦡᧃᧉ ᦑᦸᧈ,ᦡᦲ ᦵᦜᦲ ᦓᧄᧉ ᦢᦸᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦑᦱᧄ ᦵᦵᦣᧇ ᦎᦲᧃ ᦺᦡ,ᦷᦖᧆ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦅᦸᧉ ᦺᦉ,ᦺᦕ ᦙᦱ ᦎᧅ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ,ᦵᦈᧇ ᦢᦱᧆ ᦺᦖᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦣᦻᧉ ᦺᦂ ᦈᦱᧅ ᦵᦵᦉᧃ ᦞᦱ,ᦷᦟ ᦅᦱ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦓᧄᧉ ᦠᦽᧉ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦂ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᧟。ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦺᦘᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦋᧄ ᦃᧁᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦋᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ,ᦍᦲᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦉᧂ ᦧᦱ ᦧᦱ ᦣᦿ ᦣᦿ ᦡᦱᧈ ᦩᦻ ᦵᦵᦙᧈ ᦞᦸᧂᧉ,ᦝᧃ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦄᦸᧂᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦵᦀᧅᧈ,ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦉᦱᧅ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦕᦲ,ᦵᦵᦎᧆ ᦀᧁ ᦵᦆᦲ ᦵᦋᦲᧅ ᦍᦱᧁ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦱᧁᧈ,ᦅᧃ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦈᦱᧉ ᦔᦱᧁᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᦱ, ᦵᦉᧂ ᦧᦱ ᦧᦱ ᦣᦿ ᦣᦿ ᦈᦸᧆᧈ ᦓᦱ ᦑᦳᧂᧈ ᦦᦱᧂᧉ。ᦏᦹᧂ ᦷᦋᧈ ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦡᧁ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦙᦱ ᦺᦏ,ᦞᧃ ᦺᦐ ᦌᦱᧁ ᦙᦴ ᦔᦻ ᦠᦱᧅ ᦟᦸᧃ ᦺᦏ ᦺᦡᧉ,ᦺᦞ ᦵᦜᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦉᦲᧇ ᦷᦉᧃᧈ ᦌᦱᧁ ᦔᦳᧃ。ᦍᦸᧃᧉ ᦢᦳᧃ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦑᦱᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦵᦜᦲᧄᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ,ᦵᦡᦲᧃ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦃᧁᧉ,ᦺᦢ ᦎᦳ ᦔᧁᧉ ᦟᧄ ᦟᦱᧁᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦚᦲ, ᦺᦢ ᦵᦈᦲ ᦀᦱᧉ  ᦓᦴ ᦵᦓᦲ ᦂᦱᧃᧉ ᦎᦱᧅ,ᦵᦙᧆ ᦠᦱᧅ ᦂᦸᧃᧉ ᦆᧇ ᦺᦞᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦺᦃᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦡᦱ,ᦏᦹᧂ ᦍᦱᧄ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦙᦱ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧂᧉ ᦷᦠ ᦈᧅ ᦙᦱ ᦵᦂᧁᧈ,ᦅᦳᧃ ᦉᦸᧆᧈ ᦵᦉᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦵᦢᧅᧈ ᦎᦻᧈ ᦟᦻ ᦟᦻ,ᦕᧆ ᦀᧁ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦃᦻ ᦂᦸᧈ ᦂᦸᧂ ᦎᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦀᦸᧃᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦕᦲᧆ ᦵᦏᧂ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦵᦎᧆ,ᦔᦲᧃ ᦵᦠᧆᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ  ᦅᦱᧉ ᦺᦜ ᦜᧂᧈ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ,ᦈᧁᧉ ᦙᧃ ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦐᦸᧂ ᦃᦻ ᦔᦱ,ᦓᧂᧈ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦓᦱ ᦃᦻ ᦃᧁᧉ,ᦈᧁᧉ ᦗᦸᧈ  ᦅᦱᧉ ᦙᦱ ᦵᦵᦞᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦎᦸᧈ ᦃᦳᧄ ᦅᦹᧃ,ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦗᦸ ᦖᦹᧃ ᦵᦵᦈᧆ ᦇᦹᧃ ᦗᦸ ᦆᦱᧃᧉ,ᦇᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦆᧂᧉ ᦙᦲ ᧓ ᦐᦽᧈ ᦏᦳᧂ ᦐᧂ,ᦺᦕ ᦠᦱ ᦉᧂ ᦷᦕᧆᧈ ᦑᦱᧃ ᦔᦱᧃ ᦺᦡᧉ,ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦠᦳᧄ ᦉᦱᧈ ᦟᦹ ᦌᦱ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦵᦟᧁ。(1)

(ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦑᦲᧈ)