new tai | old tai | 中文

ᦟ ᦞᧂ ᦺᦞᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ

作者: 时间:2020-03-06 15:19:54

(ᦃᧇ ᦆᦸᧂᧈ ᦎᦲᧂᧈ)

ᦀᦽ ᦀᦽ ᦓᦸ,ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦆᦹᧅ ᦆᧅ ᦝᦱᧉ ᦷᦣᧃᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦂᦸᧂᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦈᧅ ᦃᦱ ᦞᦱᧃ,ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦗᦸ ᦺᦡᧉ ᦷᦎᧅ ᦺᦈ ᦷᦂ ᦙᦸ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦵᦉᧂ ᦃᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦀᦻᧉ ᦗᦸ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦜᦳᧂ ᦺᦜ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦑᦸᧂᦰ ᦡᦽᧉ ᦙᦹ ᦏᦹ ᦵᦞᧀᧈ ᦌᦲᧃᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦞᦲᧃᧉ ᦔᦳᧂ ᦵᦵᦕᧈ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ,ᦞᦱᧈ ᦒᦱ ᦓᦲ ᦠᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦐᦲ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ,ᦂᦱᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦸᧂᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᧞ ᦓᦸ。ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦵᦵᦋᧂ ᦡᦽᧉ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ,ᦟ ᦞᧂ ᦺᦞᧉ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦷᦂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦎᦱᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦋᦸᧃᧈ ᦋᦱᧈ ᦂᦱᧁᧈ ᦙᦱ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦸᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦡᦲ ᦷᦂ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᧇ ᦷᦎ ᦺᦕ ᦠᦱᧅ ᦊᦱ ᦍᦱᧅ ᦵᦵᦑᧉ。ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦵᦙᧉ ᦉᦱᧃᧈ ᦡᦾᧉ ᦟᧄ ᦺᦙᧉ ᦷᦃᧇ ᦔᦸᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ,ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦊᦱ ᦢᧁᧈ ᦠᦻ  ᦅᦸᧉ ᦎᦻ ᦈᦱᧅ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦦᦱᧂᧉ,ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᦾᧉ ᦺᦊᧈ ᦍᦲᧂ ᦋᦻ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦱ ᦎᦱᧄ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦉᧇ ᦔᦱᧅ,ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦏᦳᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦖᦱᧅ ᧞ ᦃᦱᧅ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦅᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦷᦍᧅ ᦍᦱᧂᧈ ᦍᦻᧉ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦵᦵᦃᧇ ᦣᧁ ᦍᧄᧈ ᦺᦉᧈ。ᦗᦱ ᦀᧁ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦈᧇ ᦵᦵᦖᧈ ᦜᦻ ᦅᦳᧃ。ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦁᦳᧃ ᦎ ᦟᦻ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᦦᦱᧂᧉ,ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦋᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦵᦜᦲ ᦉᦸᧃ,ᦠᦹᧉ ᦝᧂ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᧞ ᦋᦸᧃᧈ ᦋᦱᧈ ᦉᦸᧃ ᦢᦸᧅᧈ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦕ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦑᧁ ᦅᦱᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ。ᦅᧃ ᦈᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦡᦲ ᦡᦲ ᧞ ᦀᧁ ᦵᦌᦲᧁ ᦋᦲᧈ ᦌᦱᧁ ᦵᦵᦙᧁᧉ,ᦊᦱᧈ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦺᦔ ᦂᦲᧃ ᦜᧁᧉ ᦗᦳᧅ ᦗᧁᧉ ᦑᦲᧈ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦊᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦡᦻ ᦺᦞᧉ ᦺᦃ ᦔᦸᧂᧈ ᧒ ᦗᦻ,ᦠᦹᧉ ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦎᦲ ᦈᦲᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ,ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦉᧁᧈ ᦍᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦟᦴᧉ ᦈᦳ ᦉᦸᧈ ᦅᧄ ᦘᦱᧂ,ᦎᦱᧄ ᦅᦸᧂ ᦑᦱᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦞᧉ。ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦉᦲ ᦙᦹ,ᦗᦹᧂ ᦷᦅᧃ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ  ᦡᦾᧉ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦓᦱ ᦓᦱ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦂᦲᧃ ᦉᦱᧉ ᦔᦱ ᦡᦲᧇ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦟᦱᧇ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦉᧁ ᦉᦱᧇ ᦡᦽᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦲᧆ ᦗᦸᧄ,ᦃᧁ ᦋᦱᧂᧈ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧂ ᦡᦲᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ。ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦜᦲ ᦟᦳᧃᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦣᦲᧆ ᦅᦸᧂ ᦔᦸᧂ。ᦷᦅᧃ ᦵᦵᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦲ,ᦗᦹᧂᧈ ᦷᦅᧃ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦺᦈ ᦔᦲᧃ ᦂᧃ ᦊᦱᧈ ᦺᦔ ᦠᦹᧉ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ,ᦠᦹᧉ ᦝᧂ ᦎᦳᧃ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦌᦲᧉ ᦋᦴ ᦌᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦎᦳᧃ ᦑᦱᧃᧈ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ。ᦺᦘᧈ ᦟᦱᧆ ᦉ ᦤᦸᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦈᧅ ᦠᦻ ᦵᦉ ᦵᦵᦗᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦈᦸᧂᧈ,ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦡᦴ,ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦺᦗ,ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᦸᧉᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ,ᦖᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᧟ ᦵᦣᧀ ᦵᦠᧀᧈ ᦆᧄ。

(ᦀᦻᧉ ᦎᦸᧃᧈ ᦷᦂᧆ)