new tai | old tai | 中文

ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦆᦴ ᦅᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦍᦸ

作者: 时间:2020-03-06 15:20:41

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦕᧅ ᦂᦱᧆ ᦌᦳᧄᧉ ᦣᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦢᦳᧂᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦙᧂ,ᦵᦉ ᦞᦱᧈ ᦵᦡᧆ ᦺᦔ ᦵᦵᦂᧂ ᧞ ᦵᦵᦆ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᦲ ᦙᦲ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ,ᦷᦋ ᦂᧃ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦷᦟ ᦅᦱ,ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦓ ᦷᦎ ᦎᧇ ᦔᦸᧆᧈ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ,ᦋᦹ ᦞᦱᧈ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦆᦴ ᦅᧁᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦕᦊᦱ ᦺᦞ,ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦓᦲᦰ ᦓᦱ ᦈᧇ ᦷᦎ ᦺᦡ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ,ᦗᦸ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᧁᧉ ᦵᦑᧁ ᦟᦱᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ,ᦺᦕ ᦊᦴᧈ ᦺᦐ ᦵᦎᧆᧈ ᦐᦲᧄ ᦌᧁ ᦍᧂᧉ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦎᦱ ᦣᧁ ᦠᧃ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦗᧆ ᦏᦲᧇᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦺᦙᧉ ᦕᦸᧈ ᦠᧃ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦆᦸᦰ ᦺᦊᧈ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦗᦸᧂᧉ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦔᦲᧃ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦔᦲᧃ ᦃᦹᧆ ᧞ ᦊᧄ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ,ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦡᦽᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦗᦸ ᦢᧁᧈ ᦐᦱ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦂᧂ,ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦵᦔᧂ ᦊᦱ ᦡᦲ  ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦷᦕᧆᧈ ᦷᦟᧅ ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ,ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦛᧆ ᧞ ᦺᦀ ᦘᦸᧄᧉ ᦎᦱ ᦟᦻ ᦷᦠ ᦔᧃᧈ,ᦵᦓᦲᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦺᦖᧉ ᦂᧇ ᦢᦱᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᦾ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ。ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦃᧉ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ ᦐᦲᧄ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦺᦈ ᦺᦡᧉ,ᦔᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦺᦡᧉ ᦷᦂᧆᧈ ᦌᦱᧉ ᦘᦰᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ,ᦵᦵᦔᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᦲᧄ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦊᦱ ᦡᦾᧉ,ᦂᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦺᦉᧉ ᦺᦓ ᦑᦸᧂᧉ ᦙᧃ ᦷᦟᧆ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ, ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦲᧃ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦲ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦲ ᦷᦖᧅ ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ,ᦅᦳᧃ ᦖᦴᧈ ᦈᧇ ᦺᦃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦗᦻ ᦜᦻ,ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦍᦲᧄ ᦌᦰ ᦌᦱᧁᧉ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦆᦴ ᦅᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦴᧉ ᦎᦱᧂᧈ ᦍᦸ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦠ ᦡᦾ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦱᧁ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦸᧉ ᦺᦈ ᦋᦳᧄᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦑᦳᧄᧈ ᦆᦳᧄᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦕᧀ ᦅᦲᧈ ᦞᦱᧃ ᦞᦱᧃ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦺᦉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦗᦲᧂ ᦙᦳᧃ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ。ᦋᦻ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦡᦲ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ ᦵᦣᧁ ᦉᦱ,ᦓᦸᧂᧉ ᦣᧅ ᦀᦻᧉ ᦅᦾᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦕᦊᦱ ᦋᦸᧄ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦵᦟᧂ ᦷᦂᧆ)