new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦆᧇ ᦆᦻᧈ ᦉᦸᧃ ᦺᦈ

作者: 时间:2020-03-06 15:21:36

ᦺᦆᧈ ᦂᦲᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦑᧅ, 

ᦺᦆᧈ ᦣᧅ ᦵᦵᦗᧂ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦑᧂᧉ,

ᦺᦆᧈ ᦠᧃ ᦐᦱᧉ ᦈᦲᧂᧈ ᦷᦅᧆ ᦷᦅᧂᧉ ᦵᦑᧁ ᦙᦱ,

ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦈᧃ ᦡᦱ ᦈᦲᧂᧈ ᦟᦸᧃ ᦎᧁᧉ,

ᦣᦳᧄᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦋᧂ ᦷᦉᧇ,

ᦊᦱᧈ ᦔᦱᧅ ᦷᦔᧂ ᦷᦔᧂ ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦉᦲᧃ,

ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦂᧁᧈ ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦆᦱᧇ ᦐᦱᧉ,

ᦊᦱᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦲᧆ ᦙᦹ ᦙᦱᧅ ᦃᦱᧁ ᦵᦵᦕᧃ,

ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹ ᦋᦲᧉ ᦐᦱᧉ ᦑᦱᧃᧈ,

ᦊᦱᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦵᦇᦲᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦂᦲᧃ,

ᦊᦱᧈ ᦔᦱᧅ ᦖᦲᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦐᦱᧉ ᦉᧅ ᦎᦱ,

ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦞᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦗᦹ ᦆᦹ ᦺᦈ ᦵᦂᧆᧈ,

ᦵᦎᧆᧈ ᦵᦎᧆ ᧈᦵᦙᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ,

ᦵᦎᧆᧈ ᦵᦎᧆ ᧈᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦓᦸᧃ,

ᦙᦲ ᦅᧄ ᦉᦸᧃ ᦅᦾᧈ ᦔᦱᧅ ᦎᦱᧃᧉ,

ᦷᦍᧅ ᦎᧂᧈ ᦕᦻᧉ ᦎᦸᧈ ᦐᦱᧉ ᦞᦱᧈ ᦉᦴ ᦙᦱ,

ᦓᦱᧉ ᦀᦱᧁ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦃᦾᧉ,

ᦡᦾᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦍᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦋᦴ ᦷᦉᧇ,

ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦷᦆᧇ ᦷᦠ ᦋᦴ ᦛᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ,

ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦊᦴᧈ ᦖᦴᧈ ᦃᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦅᦲᧇ ᦀᦸᧃ,

ᦉᦸᧃ ᦔᧃ ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦏᦲᧈ,

ᦉᦲᧃ ᧕ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦂᧇ ᦷᦎ ᦊᦱᧈ ᦘᦱᧅ,

ᦵᦵᦞᧈ ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦍᦱᧄ,

ᦈᧅ ᦏᦱᧄ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦲᧈ,

ᦊᦱᧈ ᦏᦲᧈ ᦎᦸᧈ ᦟᦴᧅ ᦎᧁᧉ ᦜᦱᧃ ᦜᦲᧃ。

(ᦀᦻᧉ ᦋᦾᧉ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ)