new tai | old tai | 中文

ᦅᧄ ᦃᧇ ᦉᧇ ᦵᦵᦂᧉ ᦔᧃ ᦠᦱ ᦺᦓ ᦒᧄ

作者: 时间:2020-07-27 09:29:58

(ᦍᦲᧂ ᦏᦱᧄ) ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦑᦲᧈ ᦵᦖᧀ ᦺᦉ ᦅᦳᧄᧉ ᦙᦳᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᦍᦲᧈ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ!ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦓᦱᧂ ᦈᧅ ᦏᦱᧄ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦗᦸᧈ ᦓᦾᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦔᧃ ᦠᦱ ᦂᦸᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦙᦱ ᦷᦗᧇ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦃ ᦐᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦵᦍ ᦒᧄ,ᦂᦸᧃ ᦅᧄ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦋᦻ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦷᦎ  ᦓᦱᧂ ᦣᦴᧉᦵᦵᦈᧂᧉ  ᦏᦲᧈ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦔᦲᧃ ᦏ ᦜᦱ? ᧑ ᦓᦲᦰ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦓᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦞᧉ ᦢᧁᧈ ᦵᦝᦲᧂᧈ ᦛᧃᧈ ᦺᦛ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦓᦸᧃ ᦜᧇ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦟᦸᧃ ᦗᦲᧆ ᦝᦹᧃᧉ,᧓ ᦓᦲᦰ ᦵᦑᧁ ᦍᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ  ᦝᦲᧅ ᦝᦹᧃᧉ ᦎᧁᧉ ᦉᦴᧈ ᦺᦗ ᦙᦱ; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦖᧃᧉ ᦡᦹᧂ ᦺᦞᧉ ᦎᧂᧉ ᦊᦴᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦡᦲ,ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ,ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦋᦻ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦗᦰ ᦍᦰ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦔᧃ ᦠᦱ? ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ,ᦁᧃ ᦺᦡ ᦔᦲᧃ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦋᦻ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦣᦴᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦓ ᦒᧄ。ᦅᧄ ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦔᦴ ᦓᦲᦰ ᦡᦴ? ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦉᦴ ᦢᦴ ᦓᦱᧂ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ ᦵᦊᦲᧈ ᦷᦎ ᦂᦱ? ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦔ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦂᧄ ᦐᦱ ᦺᦔ ᦀᦾᧈ ᦂᦱ  ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ,ᦙᧃ  ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦡᦳᧂ ᦺᦙᧉ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦛᦱᧂᧈ ᦕᦱ ᦵᦵᦋᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦡᦴ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦺᦡ ᦵᦵᦑᧉ ᦅᦸᧈ? ᦅᦹᧆ ᦵᦕᦲᧈ ᦺᦞᧉ ᦵᦙᦲ ᦐᦱᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ? ᦖᦱᧅ ᦂᧄ ᦐᦱ ᦈᧁᧉ ᦆᦹᧃ ᦙᦲ ᦺᦞᧉ  ᦂᦲᧈ ᦀᧃᧉ? ᦁᧃ ᦺᦡ ᦔᦲᧃ ᦀᧃ ᦺᦡ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦟᧁᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦘᦸᧂᧈᦑᦸᧃ,ᦗᦸᧈ ᦷᦎ ᦑᦲᧈ ᦅᦸᧂᧉ ᦵᦌᦲᧂ ᧕ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦺᦠᧈ ᦢᦴ ᦋᦱ ᦓᦱᧂ ᦵᦣᧀ。

(ᦋᦻ ᦵᦵᦂᧉ)ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦑᦲᧈ ᦈᦱᧄ ᦔᦱ ᦵᦜᦲᧂ ᦠᦸᧄ ᦡᦸᧅᧈ ᦵᦵᦅ ᦓᦳᧄᧉ ᦵᦵᦓᧉ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦔᧃ ᦠᦱ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦙᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦗᦲᧈ ᦅᦾᧈ ᦺᦃ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦙᧃ ᦵᦵᦆᧄᧉ,ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦵᦟᦲᧂ ᦔᧃ ᦠᦱ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦒᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃ。ᦙᦲ ᧞ ᦜᦱᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦙᦲ ᦙᦲ,ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦜᦱᧉ ᦵᦵᦙᧈ  ᦓᦾᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦔᦲᧃ ᦏ ᦜᦱ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ。᧑ ᦓᦲᦰ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦵᦙᧆ ᦎᦱ ᦵᦵᦉᧆ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ,ᦢᧁᧈ ᦓᧇ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦉᧆ ᦷᦎ ᦓᦾᧉ ᦷᦎ ᦺᦊᧈ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦕᦻ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦎᦳᧃᦘᦰ ᦈᧁᧉ。᧒ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦣᦴᧉ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ,ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦂ ᦟᦳᧃ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦗᧃ ᦠᦻ ᦺᦡᧉ,ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦙᧉ ᦺᦎᧉ ᦉᦸᧂᧈ ᦷᦟᧅ ᦷᦟ ᦂᦱ。᧓ ᦓᦲᦰ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦙᦳ ᦑᦳ ᦎᦱ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦉᦲᧃ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦏᦳᧅᧈ,ᦺᦡᧉ ᦉᦳᧅ ᧟ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦷᦑᧅ ᦗᦻ ᦜᧂ,ᦠᦹᧉ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦡᦲ ᦃᦳᧃ ᦓᦱ ᦵᦵᦂᧈ ᦑᦱᧃᧈ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦟᦲᧃᧈ ᦟᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦍᦱᧁ ᦷᦍᧆ ᦉᦳᧆ ᦎᦱ。 ᧔ ᦓᦲᦰ ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦀᦳ ᦵᦔ ᦃᦱ ᦂᦲᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᦸᧂ ᦷᦉᧅᧈ ᦷᦆᧅ,ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦙᦲ ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦟᦳᧄᧈ ᦝᦱᧉ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ ᦷᦟ ᦂᦱ,ᦘ ᦤᦱ ᦅᦱᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦷᦟᧅ  ᦉᦳᧂ ᦉᦱᧃ ᦠᦱᧅ ᦗᦱ ᦂᧇ ᦺᦞᧉ,ᦗᦲᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦻ ᦓᦸᧂᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ  ᦑᦲᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᧔ ᦑᦲᧈ ᦉ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦑᦲᧈ ᧑ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ  ᦔ ᦏ ᦞᦲ ᦒᦱ ᦎᦳ; ᦑᦲᧈ ᧒ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦎ ᦷᦋ ᦒᦱ ᦎᦳ; ᦑᦲᧈ ᧓ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᦱ  ᦷᦍ ᦒᦱ ᦎᦳ; ᦑᦲᧈ ᧔ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦁᦱ ᦷᦔ ᦒᦱ ᦎᦳ。ᦋᦻ ᦢᧁᧈ ᦈᦳ ᦘᦱᧂ ᦗᦻ ᦜᦱᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦔᦴ,ᦉᦴ ᦢᦴ ᦓᦱᧂ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ ᦑᦱᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦱ ᦵᦊᦲᧈ ᦷᦎ ᦂᦱ。ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦱᧈ ᦂᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦜᦱᧉ ᦡᦸᧅᧈ ᦺᦙᧉ ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦂᧄ ᦐᦱ,ᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᦱ ᦺᦋ ᦎᧁᧉ ᦷᦟᧂ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ,ᦙᧃ ᦠᦱᧅ ᦊᦱᧄᧉ ᦵᦅᧀ ᦑᦸᧃᧉ ᦂᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦎ ᦔᦴ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦔᦳ ᦟᦲᧉ ᦉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦻ ᦷᦤᧂ ᦍᦲᧂᧈ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ ᦂᦱ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦆᧄ ᦚᧃᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦀᧁ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦺᦐ ᦙᦱ? ᦋᦸᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱ ᦉᧂ ᦢᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦖᦱᧅ ᦂᧄ ᦐᦱ ᦺᦓ ᦠᦽᧉ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦅᦹ  ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦉ ᦙᦲᧉ ᦂ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦷᦕ ᦵᦵᦗᧂ ᦣᧅ ᦃᦸᧆᧈ。ᦁᧃ ᦞᦱᧈ  ᦺᦆᧈ ᦺᦡᧉ ᦘᦰ ᦂᧇ ᦎᦱᧄ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,ᦅᦹ ᦞᦱᧈ ᦺᦆᧈ ᦀᧁ ᦘ ᦟᦲᧉ ᦍᦱ ᦣᦴᧉ ᦑᦱᧂ ᦢᦳᧃ ᧞ ᦢᦱᧇ,ᦀᧁ ᦙᦱ ᦺᦞᧉ ᦀᦳ ᦔ  ᦏᦱᧅ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦔ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ。ᦖᦱᧅ ᦂᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦗᦲᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦲ ᦟᦴᧅ ᧓ ᦁᧃ ᦓᧃᧈ ᦓᦱ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ  ᦞᦱᧈ ᦑᦱ ᦉᦲᦰ ᦂᧄ; ᧒ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦎᦲᦰ ᦂᧄ; ᧓ ᦓᦲᦰ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ ᦂᧄ,ᦗᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ ᦔᧃ ᦵᦵᦉᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦟᧁᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦗᦲᧈ ᦢᧁᧈ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦟᦻᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦞᦻ ᦚᦳᧃ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ ᦵᦵᦟᧁ,ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦌᦸᧃᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦕᦱ ᦉᦱᧆ ᦙᦳᧂ ᦆᧄ ᦗᦲᧈ ᦵᦣᧀ。

(ᦃ ᦐᦱᧃ ᦈᦸᧄ ᦷᦂᧆ)