new tai | old tai | 中文

ᦇᦴ ᦺᦁ ᦉ ᦟ ᦗᦲᧆ ᦣᦴᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦎᦻ

作者: 时间:2020-07-27 09:30:46

ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦙᦲ ᦵᦙᦲᧂ ᧑ ᦣᦸᧆ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦙᦱ ᦋᦱᧆ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ ᦵᦵᦑᧉ,ᦙᦲ ᦇᦴ ᦺᦁ ᦉ ᦟ ᦗᦲᧆ ᦣᦻᧉ ᦷᦎ ᧑ ᦵᦖᧀ ᦷᦎᧅ ᦍᧄᦺᦉᧈ ᦙᧃ,ᦑᧂ ᦷᦎ ᦅᦸᧉ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦌᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦜᦲᧆᧈ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᧞ ᦷᦃᧆ ᦓᦸᧃ ᦊᦴᧈ ᦂᦱᧂ ᦑᦱᧂ ᦺᦞᧉ,ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦎᦻ ᦵᦠᦲᧃᧉ。ᦍᦱᧄ  ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᧑ ᦟᦳᧅ ᦑᦲᧈ ᦀᦹᧃᧈ ᦵᦑᧁ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦙᦱ,ᦇᦴ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦵᦀᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦗᦸᧈ ᦟᦳᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦦᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂ ᦵᦣᧀ,ᦃᦸ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦃᦱᧉ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦡᧈ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦃᦾᧉ ᦠᦱᧅ ᦡᦱᧂᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦋᦱᧆ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ ᦵᦵᦑᧉ!”ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦵᦉᧂ ᦇᦴ ᦣᦸᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦓᧃᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦅᦸᧉ ᦡᦹᧅ ᦌᧁ  ᦔᦳᧂ ᦉᦻ ᦎᦱ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ,ᦷᦟᧆ ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦇᦴ ᦺᦁ ᦉ ᦟ ᦗᦲᧆ ᦣᦻᧉ ᦷᦎ ᧑,ᦍᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᧂᧈ ᦅᦲᧂᧈ ᦠᦳᧃ ᦜᧂ ᧒ ᦢᦱᧆ ᦃᦱ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦇᦴ ᦞᦱᧈ:“ᦙᦹᧂ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦇᦴ ᦗᦲᧆ ᦣᦻᧉ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦸᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦷᦎ ᧑,ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦕᧆᧈ ᦀᧁ ᦙᦹᧂ ᦺᦡᧉ ᧞。”ᦇᦴ ᦆᦹᧃ ᦵᦵᦜᧂᧉ ᦞᦱᧈ ᦅᧄ ᦁᧃ ᦠᦹᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ:“ᦃᦱᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦎᦸᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦉᧅ ᦵᦑᦲᧈ。”ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ  ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦵᦋᦲᧈ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦇᦴ ᦵᦵᦑᧉ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦍᧇ ᦀᧁ ᦇᦴ ᦵᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦵᦉᦲᧉ ᦺᦔ,ᦠᦹᧉ ᦇᦴ ᦓᦸᧃ ᦷᦃᧆ ᦊᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦆᦲᧂ ᦺᦞᧉ。ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦆᦱᧁ ᧑ ᦙᦱ,ᦇᦴ ᦷᦎ ᦁᧃ ᦂᧆ ᦡᦱᧂᧉ ᦑᧂ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦷᦓᧃ ᦙᦱ,ᦙᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦀᧁ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦆᦸ ᦵᦉᦲᧉ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦙᦱ ᦔᦱᧅ ᦎᦸᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦃᦱᧉ ᦋᦱᧆ ᦑᦸᧂᧉ ᦊᦱᧅ ᦁᦱ ᦠᦱᧃ ᧞,ᦗᦸᧈ ᦟᦳᧂ ᦀᧁ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦃᦱᧉ ᦂᦲᧃ ᦀᦲᧆ ᧑ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦱᧈ?”ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦍᦲᧃ ᦍᦱᧅ ᦺᦈ ᧞ ᦎᦸᧇᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦈᧅ ᦵᦣᧆ ᦵᦋᦲᧉ ᦺᦡ ᦀᧁ?ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦂᦴ ᦢᧁᧈ ᦗᦱ ᦃᦸᧂ ᦂᦲᧃ ᦁᧃ ᦙᦹᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᧅ ᦋᦸᧂᧈ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ!” ᦢᧁᧈ ᦍᦱᧅ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᧟ ᦇᦴ ᦅᦸᧉ ᦷᦃᧇ ᦎᦸᧆᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦷᦎ ᦓᧃᧉ ᦠᦱᧅ ᦵᦈᧇ ᧞ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦅᧄ ᧑ ᦅᧂᧈ ᦷᦈᧅ ᦀᧁ ᦇᦴ ᦀᦸᧅ ᦐᦱᧉ ᦵᦀᦲᧅ ᦵᦵᦝᧆ ᦷᦎᧅ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ,ᦓᧄᧉ ᦗᦲᧆ ᦇᦴ ᦅᦸᧉ ᦌᦱᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦺᦔ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦍᦱᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦈᧅ ᦺᦂᧉ ᦎᦻ ᦓᧃᧉ,ᦢᦸᧅᧈ ᦎᦸᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦞᦱᧈ:“ᦇᦴ ᦺᦁ ᦉ ᦟ ᦗᦲᧆ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦁᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦷᦃᧇ ᦎᦸᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑,ᦣᧁ ᦢᧁᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦷᦅᧃ ᦀᦲᦰ ᦡᦴ ᦃᦳᧃ ᦓᦱ ᦙᧃ ᦵᦵᦑᧉ ᦵᦓᦲ!”

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦠᦱ ᦣᦸᧄ)