new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ

作者: 时间:2020-07-27 09:37:11

(ᦅᧄ ᦧᦻᧈ ᦗᦱᧃ)

ᦵᦠᧀ!ᦵᦠᧀ!ᦵᦠᧀ!ᦅᧁᧉ ᦺᦙᧉ ᦗᦸᦰ,ᦑᦸᧈ ᦃᦱ ᦷᦜᧂ,ᦺᦓ ᦙᧃ ᦷᦂᧂ,ᦑᦸᧈ ᦡᧄᧉ ᦘᦱᧉ,ᦘᦱᧉ ᦵᦵᦎᧆ ᧟,ᦑᦸᧈ ᦆᦲᧇ ᦵᦡᧁ,ᦃᦸᧉ ᦙᧃ ᦵᦐᧁ,ᦀᧁ ᦦᦱᧃ ᦕᦱᧈ,ᦘᦱᧉ ᦠᦾᧉ ᧟,ᦀᧁ ᦵᦵᦜᧁᧉ ᦕᧃᧈ,ᦔᧃᧈ ᦉᦸᧂ ᦣᦴ,ᦓᧄᧉ ᦉᦲ ᦏᦴ,ᦵᦜᦲᧄᧉ ᦙᦰ ᦙᦾᧉ,ᦺᦖ ᦵᦵᦡᧂ ᦌᦾᧉ,ᦺᦊᧈ ᦢᧁᧈ ᦓᦾᧉ,ᦑᦹᧅ ᦊᦲᧇ ᦒᦸ,ᦺᦠᧈ ᦵᦉᧂ ᦌᦸ,ᦂᦸᧉ ᦓᦲᧉ ᦍᦻ,ᦅᧄ ᦆᧇ ᦆᦻᧈ,ᦂᦻᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦌᦲᧂ。ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦆᧄ ᦉᦳᧅ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ,ᦺᦗᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦑᦱᧂᧉ ᦶᦑ ᦆᧄ,ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᦢᧁᧈ ᦋᦸᧄᧉ,ᦵᦵᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦑᦲᦰ ᦉ,ᦎᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦔᦳ ᦟ ᦏᦲᦰ,ᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ, ᦵᩮᦣᧉ ᦃᦸᧇᧈ ᦓᦸᧅ ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦓᧅ ᦺᦊᧈ,ᦺᦗᧉ ᦍᧇ ᦵᦵᦉᧆ ᦏ ᦜᦴ,ᦔᦲᧃ ᦠᦴ ᦎᦱ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦺᦓ ᦵᦃᧆᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧉ ᦵᦵᦞᧆ ᦜᧅ ᦏᦱᧃ,ᦺᦂ ᦊᦱᧃ ᦠᦳᧃ ᦔᦳᧇ ᦗᦰ,ᦕᦴᧉ ᦁᦱ ᦟᦰ ᦞᦴ ᦋᦲᧃ,ᦵᦵᦣᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦲᧂ,ᦟᦱᧁ ᦗᦹᧂᧈ ᦀᦲᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦂᦸᧉ,ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦂᦳᧂᧈ ᦌᦱᧃ ᦑᦱᧂ。ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦊᧃᧈ,ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦺᦂᧉ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦸᧂ,ᦙᦲ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦜᧂ ᦶᦃᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦗᧉ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ,ᦁᦱ ᦅ ᦺᦓ ᦺᦉ ᦵᦟᦲᧂ,ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦀᦲᧈ ᦉᦹᧈ ᦟᦲᧃᧉ,ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᧞ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ,ᦓᧇ ᦂᦻ ᦗᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦵᦙ ᦺᦗᧉ ᦙᦹᧆ ᦈᦳᧃ ᦎᦱ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᧂᧉ,ᦃᧆ ᦃᧂᧉ ᦔᦱᧅ ᦎᦴ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦓᦲᧂ ᦂᧃ ᦚᧁᧉ ᦷᦅᧉ ᦙᦹᧃᧉ,ᦞᦹᧃ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦑᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦛ,ᦓᧇ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦍᧇ ᦺᦡᧉ ᦕᦲᧆ ᦷᦂᧆ ᦖᦻ,ᦎᦱᧄ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦠᦱᧂᧉ ᦺᦞᧉ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦔᦸᧂ ᦵᦜᦲ。ᦵᦙᦲ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦢᦱᧃᧉ ᦌᦱᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦹᧂᧈ ᦉᦱᧄ ᦂᧁᧉ,ᦞᦴ ᦋᦲᧃ ᦚᧁᧉ ᦂᧅ ᦡᦲ,ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦑᧅ ᦃᦲᦰ ᦓ,ᦵᦍᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦰ ᦵᦋᧂ ᦃᦱᧂ,ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ ᦎᦹᧆ ᦌᧄᧉ,ᦟᧄᧉ ᦠᧃᧉ ᦈᧇ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧂ,ᦺᦕ ᦊᦱᧈ ᦜᦳᧂ ᦓᧇ ᦦᦱᧈ,ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦠ ᦟ ᦎᦲᦰ,ᦙᦲ ᦒᦱ ᦠᦱᧃ ᦺᦗᧉ ᦌᧁ,ᦂᧅ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦠᧃ ᦝᦱᧂᧉ,ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦉᧆ ᦏᦴ,ᦋᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦵᦑᧁ ᦑᦱᧂ ᦓᦾᧉ,ᦵᦵᦟᧃᧈ ᦔᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦱ ᦑᦱᧂ,ᦋᦱᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦍᦱᧅ ᦉᦳᧆ ᦺᦈ,ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦔᧆ ᦉᦲᦰ ᦙᦰ,ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧈ ᦟᦸ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ,ᦙᦲ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦗᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ。ᦔᦲᧃ ᦷᦅᧉ ᦵᦙᦲᧃᧉ ᦁᧃ ᦺᦊᧈ,ᦺᦓ ᦉᦲᧇ ᦉᦸᧂ ᦗᧃ ᦓᦱ,ᦶᦡᧃ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱ ᦎᦸᧈ ᦞᦱᧉ,ᦠᦳᧃ ᦗ ᦍᧇ ᦔᦱᧂ ᦌᦱᧂ,ᦺᦔ ᦎᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦂᦹᧂ ᦙᦱᧉ,ᦀᦳᧆ ᦎ ᦟ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ,ᦵᦵᦞᧈ ᦵᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦊᦼᧈ ᦜᦲᧈ,ᦙᦲ ᦵᦆᦲᧁ ᦀᦱᧃᧈ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ,ᦺᦓ ᦷᦂᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦎᧉ ᦆᦳᧂ,ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦵᦵᦠᧃ ᦡᦲ,ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᦉᦳᧆ ᦍᦸᧆ,ᦷᦈᧃ ᦵᦑᧁ ᦟᦸᧆ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ,ᦺᦗᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦋᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦟᧂ,ᦔᦲᧃ ᦂᧄᧈ ᦵᦵᦗᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦋᦱᧆ ᦵᦣᧆ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦶᦑᧉ。ᦵᦙ ᦺᦗᧉ ᦵᦵᦣᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦜᧂ ᦷᦅᧉ ᦋᦱᧈ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦷᦂ ᦅᦱᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦘ ᦺᦘ,ᦷᦅᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦶᦠᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ,ᦺᦓ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦞᦲᧉ ᦵᦉᧆᧈ ᦵᦜᦲ ᦋᦳᧄ,ᦺᦓ ᦉᧂ ᦆᦳᧄ ᦉ ᦐᦱᧄ,ᦺᦕ ᦅᦸᧉ ᦏᦱᧄ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ,ᦺᦆᧈ ᦠᦸᧇᧈ ᦷᦆ ᦋᦴ ᦂᦸᧉ,ᦕ ᦵᦑᧆ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦣᧁ,ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦞᦹᧃ ᦖᧃᧉ,ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦛᧃᧈ ᦺᦛ,ᦺᦕ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦺᦓ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ,ᦺᦆᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦷᦋᧈ ᦜᦻ ᦔᦱᧃ,᧞ ᦺᦆᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦷᦋᧈ ᦜᦻ ᦔᦱᧃ。

(ᦀᦻᧉ ᦃᧃ ᦷᦂᧆ)