new tai | old tai | 中文

ᦷᦕ ᦵᦙ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ

作者: 时间:2020-12-25 10:00:17

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦈᧁᧉ ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ  ᦋᦳᧄ ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦂᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦋᦻ ᦡᦸᧅᧈ ᦡᦻ  ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ,ᦞᧃ ᦞᧃ  ᦡᦾᧉ  ᦋᦴᧈ  ᦙᦹᧉ ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧇ ᦵᦵᦟᧂ ᦇᦻ。

ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦈᧅ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦀᦻᧉ ᦡᦱ ᦆᧄ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦜᦱᧉ  ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦀᦲᦰ ᦎᦳᧃ,᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦊᦴᧈ  ᦢᦱᧃᧉ ᦏᦱᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦷᦟᧂ ᦺᦋ ᦂᦱᧆ ᦓᦾᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦎᦼᧈ ᦂᧇ  ᦡᦽᧉ ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ,ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ,ᦁᦱ ᦍᦳ ᦍᧂ ᦢᧁᧈ ᦏᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ  ᦣᦻᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᦾᧉ ᦠᦱ ᦂᦲᧃ。᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦈᦲᧂᧈ  ᦙᦱ ᦎᦱᧃᧉ ᦈᦱ ᦂᧃ ᦞᦱᧈ ᦈᧅ ᦵᦣᧆ  ᦓᦱ ᧒ ᦚᧁᧈ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦈᦱ ᦅᧄ ᦛᦱᧃ ᦀᦳᧇᧈ ᦵᦙ ᦺᦓ ᦕᦱᧉ,ᦵᦟᧅ ᦞᦱᧈ ᦜᦱᧉ ᦇᦱᧄ ᦋᦱᧂᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦉᦴ ᦵᦠᧀᧈ ᦎᦳᧃ ᦆᧄ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ!ᦓᦱ ᦣᧁ ᦗᧁᧈ ᦙᦲ ᦱᦞ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦋᦻ ᦺᦆᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦐ ᦀᦱᧃ ᦵᦙᧆ ᦙᦱᧅ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦙ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᧟ ᦅᦸᧉ ᦃᦱᧃ ᦎᦸᧇᧈ ᦵᦁᦲ ᦅᧄ,ᦔᦲ ᦂᧁᧈ ᦃᦱᧄᧉ ᦺᦔ ᧟ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦑᧃ ᦙᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᦂᧄ ᦃᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦂᧆ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦣᧁ ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ,ᦷᦕ ᦞᦱᧈ  ᧟ ᦵᦙ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦐᦸᦰ ᦵᦁᦲ,ᦷᦕ ᦵᦙ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ  ᦛᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧂᧈ ᦀᦻᧉ ᦋᦻ ᦓᦾᧉ ᦺᦔ ᦺᦏ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦍᧂ ᦓᦱ,ᦺᦡᧉ ᦅᦱᧈ ᦉᦲᧇ ᦞᧃ ᦔᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦗᧃ ᦡᦲ ᧟,ᦵᦵᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦵᦕᧅᧈ ᦺᦞᧉ ᦠᧃ ᦊᦴᧈ ᦈᦸᧃ  ᦟᦸᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ  ᦵᦋᦲᧉ ᦊᦻ ᦺᦞᧉ  ᦑᧄ  ᦵᦵᦣᧇ,ᦍᧂ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ  ᦊᦱᧂ ᦃᦱᧁ  ᦙᦱ ᦠᦳᧄᧈ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᧓ ᦙᦹ ᧔ ᦞᧃ,ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦅᦸᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦸ ᦺᦞᧉ ᦵᦃᧁ  ᦇᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ  ᦇᦸᦰ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦎᦱ ᦡᧄ ᦵᦵᦂᧁᧉ  ᦵᦙ ᦵᦵᦗᧂ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ  ᦡᦲ ᧟,ᦀᧁ ᦵᦵᦐᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦙᦱ ᦉᦳᧃ ᦃᦲᧉ ᦷᦣ  ᦩᦻ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦀᧁ ᦕᦱᧁᧈ ᦵᦑᦲᧄᧉ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦂᦸ ᦎᦳ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᧒ ᦵᦡᦲᧃ ᦔᦻ ᦷᦎᧅ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦌᦻᧉ ᦟᦻᧉ,ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦃᦸᧂᧈ ᦋᧄᧉ ᦀᦲᦰ ᦎᦳᧃ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦏᦳᧂ ᦃᧆ ᦵᦵᦀᧁ,ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦑᦸᧂᦰ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ  ᦛᦱᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦂᧈ,ᦎᦱ ᦠᦱᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᧃ ᧟ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦈᧇ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦈᦸᧄ ᦉ ᦜᦲ ᦋᦻ  ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦠᦱ ᦅᦳᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦙᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ  ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦛᦱᧃ  ᦺᦉᧈ ᦋᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦂᦸᧂ ᦊᦴᧈ  ᦵᦃᦲᧂ ᦵᦟᦲᧂ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦵᦅᦲᧂ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦀᦻᧉ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦙᦱ ᦋᧂᧈ,ᦙᦲ ᦱ᧕ ᦑᦳᧃᧈ ᦍᧂ ᦔᦻ, ᦀᧁ ᦃᦻ ᦠᦹᧉ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦠᦸᧉ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦺᦡᧉ ᦱ᧒ ᦖᦹᧃᧈ,ᦀᧁ ᦍᦹᧃᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦙ ᦺᦞᧉ  ᦐᦱᧉ ᦋᦳᧄᧈ ᦵᦵᦂᧄ ᦷᦃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦷᦕ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦵᦙ  ᦵᦑᧄ ᦺᦈ, ᦵᦣᧆ ᦓᦱ ᦔᦲ ᦺᦉᧈ ᦃᧁᧉ ᦷᦐ ᦠᦸᧄ ᦋᦱᧉ ᦵᦵᦋᧁᧈ,ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ  ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ,᧒ ᦠᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦂᧃ  ᧟,ᦺᦔ ᦌᦹᧉ ᦀᧁ  ᦃᧁᧉ ᦵᦋᦲᧉ  ᦺᦡᧉ  ᦙᦱ ᦺᦞᧉ,ᦠᦹᧉ ᦈᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦞ  ᦟᦱ,ᦷᦕ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦕᧆ ᦀᧁ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧉ ᦺᦔ ᦺᦏ,ᦺᦡᧉ ᦉᦲᧇ ᦞᧃ ᦔᦻ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦏ ᦵᦏᦲᧃᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦀᧁ ᦃᧁᧉ ᦐᦽᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧈ ᦺᦞᧉ ᦇᦸᦰ ᦵᦵᦎᧅᧈ ᦎᦱ,ᦃᧁ ᧒ ᦃᦱ  ᦅᦸᧉ ᦺᦔ  ᦵᦑᦲᧅ ᦓᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦕᧅᧈ ᦂᦱᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦅᦸᧃ ᦀᧁ ᦃᦸ  ᦃᧁᧉ  ᦺᦓ  ᦓᦱ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ,ᦂᦱᧉ ᦠᦱᧅ ᦛᦱᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦡᦲᧃ,ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ  ᦐᦴ  ᦙᦱ ᦂᦲᧃ ᦍᦸᧆ ᦂᦱᧉ, ᦊᦱ ᦉᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦕᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦷᦔᧅ  ᦠᦳᧄᧈ,ᦊᦱᧈ  ᦠᦹᧉ ᦵᦉ ᦵᦵᦈᧂᧈ ᦣᦲᧄ ᦷᦂᧂ ᦺᦓ,ᦏᦹᧂ  ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᧓ᦞ ᦞᧃ  ᦍᦱᧄ  ᦺᦡ,᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᦸᧉ  ᦺᦔ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ  ᦊᦱᧂ  ᦷᦔᧅ ᦀᦸᧅᧈ,ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦡᧆᧈ ᦏᦸᧂᧈ  ᦵᦑᦲᧄᧉ  ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ᦂᦸ ᦂᦱᧉ  ᦎᦳ ᦐᧄ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦔᦻ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦈᦸᧄ ᦍᦸᧆ ᦀᦻᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦅᧉ ᦷᦜᧅ ᦂᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦋᧄ,ᦓᦱ ᦵᦑᦲᧅ  ᦦᦱᧂᧉ  ᦟᦰ ᦟᧂᧉ ᦀᧁ ᦺᦖ ᦙᦱ ᦟᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ,ᦃᧁ ᧒ ᦃᦱ ᦷᦕ ᦵᦙ ᦅᧂᧈ ᦷᦜᧅ ᦂᦱᧉ ᦙᦱ ᦑᧄ ᦺᦞᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦍᦲᧂ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦲᧃ ᦈᦱᧂᧉ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦅᧂᧈ ᦙᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ ᦍᦰ ᦺᦍᧉ,ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦡᦲ ᧟,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦔᧁᧈ ᦂᦲᧃ ᦡᦻ,ᦞᧃ ᦞᧃ ᦅᦸᧃ ᦀᧁ ᦃᦸ ᦺᦔ  ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦷᦠ ᦓᧄᧉ,ᦢᧁᧈ  ᦠᦹᧉ ᦓᧄᧉ ᦃᦱᧆ ᦉᧅ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦎᦱ ᦡᧄ  ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦙ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦀᧁ ᦚᦳᧃᧈ  ᦙᦱ ᦑᦸᧄ  ᦂᦸ ᦃᧁᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦀᧁ  ᦓᧄᧉ  ᦃᧁᧉ ᦜᦻ ᦵᦵᦑᧉ ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦡᦲ  ᦺᦜ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ  ᦓᧄᧉ  ᦃᦱᧆ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦵᦖᦲᧃ ᦵᦟᦲᧆ ᦃᦱᧆ ᦷᦎ,ᦅᧃ  ᦞᦱᧈ ᦓᧄᧉ ᦙᦲ ᦔᦲᧃ ᦷᦜᧂ  ᧞  ᦜᦻ,ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦙᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦟᦱᧃᧈ。ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦺᦡᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᦔᦻ ᦉᦲᧇ ᦌᦱᧁ ᦞᧃ,ᦂᦸ ᦃᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦃ  ᦺᦢ  ᦀᦱᧉ  ᦅᦲᧈ,ᦵᦵᦉᧂ ᦀᦲᧃᧈ ᦜᦱᧉ  ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦾᧉ ᦀᦲᦰ ᦎᦳᧃ,ᦙᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧂ ᦺᦈ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ  ᦓᦱ ᦢᦻ ᦊᦱᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᧒ ᦵᦡᦲᧃ  ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦳᧄ  ᦙᦱᧃ ᦡᦲ ᦏᦸᧆᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦸᧆᧈ  ᦘᦸᧄᧉ  ᦠᧃ ᦊᦴᧈ  ᦵᦃᦲᧂ ᦵᦟᦲᧂ,ᦃᧁ ᦅᦸᧉ ᦗᦱ ᦀᧁ ᦊᦱ ᦃᧁᧉ ᦉᦳᧅ ᦵᦜᦲᧂ  ᦡᦲ ᦙᦱᧅ,ᦉᦲᧆ  ᦺᦉᧈ  ᦠᦹᧉ ᦈᦸᧆᧈ  ᦌᧄᧉ ᦷᦣᧂ ᧑  ᦢᧁᧈ ᦜᦸ,ᦙᦹᧉ ᦷᦎᧅ ᦙᦹᧉ ᦃᧁᧉ  ᦅᦸᧉ ᦵᦜᦲᧂ ᦈᦸᧆᧈ  ᦎᦲᧄ ᦓᦱ,ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦔ ᦠᦱ ᦈᦱᧂᧉ  ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦙᦱ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦷᦒᧈ ᦟᦱᧈ ᦋᦲᧈ ᦷᦠ ᦵᦵᦡᧂ ᦠᦸᧉ ᦟᧁ ᦗᦱᧃ ᦙᦱ ᦵᦂᧁᧈ,ᦵᦂᧁᧈ  ᧞ ᦗᦸᧉ ᦠᧃ  ᦅᦱᧈ ᦵᦝᦲᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦉᧂ ᦙᦱ ᦡᦲ ᦁᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦍᧂ ᦊᦴᧈ ᦷᦢᧄ  ᦷᦟᧆ ᦺᦞᧉ,ᦀᧁ ᦏᦸᧅᧈ ᦺᦉᧈ  ᦋᦱᧃᧈ ᦺᦞᧉ ᦎᦲᧄ ᦈᦸᧆᧈ ᦂᦱᧂ ᦓᦱ,ᦷᦠ ᦈᧅ ᦵᦑᧁ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦷᦖᧆ ᦺᦔ ᦋᦴᧈ ᦡᦱᧁᧉ,ᦵᦂᧁᧈ  ᦠᦱᧅ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦠᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦝᦲᧂ ᦡᦻ,ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦉᦻ  ᦉᦳᧆ  ᦺᦈ ᦗᦸᧈ ᦎᦳᧄᧈ  ᦺᦖ ᦵᦵᦘ ᦊᦳᧂᧉ,ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦵᦵᦍᧂ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᧁ ᦺᦞᧉ ᦠᦹᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦑᧂ ᦔᦲ,ᦵᦜᦲ ᦑᧁᧈ ᦺᦡ ᦀᧁ  ᦃᦻ  ᦠᦹᧉ  ᦗᦸᧈ ᦅᦱᧉ,ᦂᦰ ᦔᦲᧃ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧖ ᦖᦹᧃᧈ ᧙ ᦗᧃ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦞᦱᧈ ᦓᦱ。ᦵᦑᦲᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦻ ᦅᦸᧉ  ᦙᦱ ᦷᦂᧆ ᧞ ᦖᦻ ᧒ ᦷᦕ ᦵᦙ,ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦂᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦆᧈ ᦌᦸᧉ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᦣᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦅᦱᧈ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦟᧁ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦸᧃᧈ ᦟᧁ ᦌᦹᧈ ᦷᦂᧆ)