new tai | old tai | 中文

ᦓᧅ ᦕᦱᧆ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦷᦂᧆ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ

作者: 时间:2020-12-25 10:17:41

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ  ᧟)

ᦝᧂ ᦑᦸᦰ ᦵᦵᦙᧈ ᦷᦎ ᦙᦽ ᦕᦳᧄ ᦵᦃᧁ ᦔᧅ ᦔᦲᧃᧈ ᦆᧄ ᦗᦻ ᦌᦻᧉ,ᦗᦲᧈ ᦡᦲ ᦍᦻᧉ ᦅᧄ ᦵᦵᦏᧂᧉ ᦺᦃ ᦟᧁᧈ ᦔᦸᧆ ᦔᦻ ᦵᦂᦲᧃᧈ ᦵᦓᦲ!ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦈᦲᧈ ᦵᦋᦲ ᦠᦸᧂᧉ  ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦓᧅ  ᦃᦱᧁᧈ,ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦎᧁᧉ  ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦓᦱᧁ ᦂᦱᧃ,ᦏᦱᧄ ᦜᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦐᦲᧉ,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦠᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦵᦵᦀᧅᧈ ᦷᦠ ᦐᦱ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦝᧂ ᦠᦱ ᦡᦽᧉ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦃᦸᧉ  ᦆᧆ,ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ  ᦟᦴᧅ  ᦓᦲᦰ ᦉᧂ  ᧞ ᦙᦱ ᦔᦹᧅ ᦵᦜᦲ  ᦩᦻ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦓᦻ  ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦎᦳᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦈᧁᧉ  ᦠᦸ ᦆᧄ  ᦃᦳᧃ ᦵᦵᦃᧅᧈ,ᦠᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦏᦾᧈ ᦵᦉ ᦺᦋ,ᦺᦓ ᦅᦱᧈ ᦃᦳᧃ ᦷᦜᧂ  ᦜᦻ  ᦵᦵᦀᧁᧈ  ᦙᦱ ᦠᧃ ᦵᦵᦈᧂᧉ,ᦈᧇ  ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦝᦴᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦺᦆᧈ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦔᦸᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦠᦱ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦂᦸᦰ ᦠᦸᧄ ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ  ᦢᦱᧃᧉ,ᦁᦱ ᦵᦵᦓᧆ  ᦀᦻᧉ ᦷᦟᧉ ᦈᦹᧈ  ᦩᦱᧉ,ᦷᦎ ᦊᦴᧈ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦓ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ,ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦡᦽᧉ  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧈ  ᦈᦲᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦔᧃ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦷᦎ ᦗᦻ ᦈᧁᧉ,ᦍᧂ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦟᦴᧅ  ᦓᦸᧂᧉ ᦂᧇ ᦵᦵᦣᧇ ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦀᧁ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᧓ ᦎᦼᧈ,ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦋ ᦵᦣᧆ ᦵᦵᦔᧂ ᦂᦱᧃ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᧞ ᦓᦻ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ,ᦂᦱᧃ ᦚᦻᧈ ᦡᦽᧉ ᦝᦴᧉ ᦘᦲᧃᧉ ᦓᦲᦰ  ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ,ᦈᦲᧂᧈ ᦙᦱ ᦺᦃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧁ ᦈᧁᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦅᧁᧉ ᦎᦳᧃ ᦈᧁᧉ ᦅᦸᧉ ᦟᧄᧉ ᦢᦱᧅ ᦵᦜᦲ ᦺᦈ,ᦉᦸᧃ ᦁᧃ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦝᧂ ᦁᧃ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦔᧃ ᦡᦽᧉ  ᦃᦸᧂ ᦵᦟᧂᧉ ᦷᦎ ᦵᦵᦙᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦅᧆ ᦕᦲᧆ ᦺᦈ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦷᦋ ᦂᧃ ᦃᦱᧉ ᦵᦵᦠᧄ ᦂᦲᧃ  ᦔᦲᧃ ᦆᦱᧇ,ᦆᦹᧃ ᦞᦱᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦃ ᦐᦱᧇ ᦠᦹᧉ  ᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦷᦣ ᦩᦻ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦙᦱ ᦔᧃ ᦡᦻ ᦡᦻ ᦢᧁᧈ ᦀᧁ ᦅᦱᧈ ᦐᧂᧉ,ᦍᧂ ᦙᦱ ᦵᦵᦔᧂ ᦆᦸᧅ ᦵᦟᧂᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᧞ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦜᧁᧈ ᦔᧃ ᦋᦸᧄ,ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦓᦾᧉ,ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦺᦆᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦣᦲᧆ ᦂᧇ ᦅᦸᧂ,ᦏᦹᧂ ᦗᦸ ᧒᧓ ᦵᦡᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ  ᦉᧅ ᦃᦸᧉ,ᦘᦸᦰ ᦵᦗᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦣᦴᧉ ᦟᦲᧅ ᦟᦻ ᦷᦎ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦈᦲᧂᧈ  ᦙᦱ ᦷᦋ ᦀᧁ ᦋᦳᧄ ᦔᦱᧃ ᦂᦱᧂ ᦚᦻᧈ ᦋᦳᧄ  ᦌᦲᧃᧈ ᦵᦵᦓᧃᧉ,ᦙᦱ ᦵᦵᦜᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦵᦵᦎᧈ ᦅᧁᧉ ᦉᦸᧃ ᦡᦲᧃᧉ ᦖᦱᧅ ᦟᦳᧄ,ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦷᦎᦰ ᦷᦟᧄ ᦺᦡᧉ  ᦙᦱ ᦌᦳᧄ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ,ᦍᧇ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦑᦲᧈ  ᦵᦵᦆᧁᧉ ᦙᦲ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦙᦱ,ᦗᦱ ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ  ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ,ᦋᦴᧈ ᦆᧄ ᦠᦹᧉ ᦙᦱ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦈ ᦟᦱᧆ ᦀᦳᧇᧈ ᦈᦱ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦝᧂ ᦅᧄ ᦑᦱᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦓᦲᦰ,ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦡᦲ ᦔᧃ  ᦠᦹᧉ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦅᦾᧈ ᦅᦾᧈ ᦎᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦙᦹᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᧁᧉ ᦜᧄᧈ ᦂᧃ ᦙᦱ,ᦵᦵᦎᧈ ᦅᦱᧈ  ᦑᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦉᦸᧃ ᦆᧇ ᦑᦱᧄ ᦂᧃ,ᦺᦡᧉ  ᦷᦋᧈ ᦗᧃ ᧒  ᦣᦾᧉ ᦆᦹᧃ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦃᧁᧉ ᦺᦈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦖᦱᧃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧃᧈ ᦚᦱᧉ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦉᦸᧃ ᦉᧂᧈ ᦺᦈ ᦅᦳᧃ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ  ᦙᦳᧂᧈ ᦺᦈ  ᦷᦎ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦀᦻᧉ  ᦔᦲᧃ ᦓᦻ ᦑᧂ ᦉᦲᧈ ᦙᦱ ᧟,ᦈᦲᧈ ᦧᦱᧈ ᦺᦡᧉ  ᦵᦵᦙᧃᧈ ᧟ ᦡᦲ ᦎᧂᧉ  ᦔᦹᧆᧈ ᦺᦃ,ᦍᦸᧃᧉ  ᦵᦗᦲᧈ  ᦂᧄᧈ  ᦀᧁ ᦺᦡᧉ  ᦍᧂ  ᦆᦸ  ᦇᦴ  ᦠᧁᧈ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦡᦲ  ᦀᧁ ᦆᦱᧁᧈ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦵᦣᦲᧂ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦺᦖ ᦑᦱᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ,ᦅᦲᧈ ᦵᦊᧆᧈ ᦊᧂ ᦍᦹᧈ  ᦠᦹᧉ ᦋᦲᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ,ᦑᦱᧃᧈ ᦃᦸᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦠ ᧞ ᦓᦻ ᦎᦼᧈ ᦋᦱᧂ ᦝᦴᧉ ᦘᦲᧃᧉ,ᦊᦲᧃᧈ ᦃᦱᧄᧈ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦓᧃᧉ  ᦺᦡᧉ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦅᦸᧉ ᦀᧁ  ᦅᧄ  ᦃᦲ ᦷᦖᧅ  ᦵᦅᦲᧂ ᦺᦈ ᦔᦱᧁᧈ ᦃᦳᧃ ᦔᦱᧁᧈ ᦓᦻ ᦵᦐᦲ ᦏᦱᧃᧉ,ᦺᦆᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦑᦳᧂᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦅᧄ ᦏᦹᧂ ᦠᦴ ᦠᦸᧂᧉ ᦉᦐᦱᧄ ᦆᧄ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ,ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦈᧁᧉ ᦓᦻ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᦺᦡᧉ  ᦍᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦈᧄ ᦖᦴᧈ ᦵᦉ ᦓᦱ,ᦗᦱ  ᦀᧁ  ᦇᦹᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦎᧁᧉ ᦟᦳᧂ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ,ᦢᧁᧈ ᦺᦋᧈ ᦠᦹᧉ  ᦵᦍᧂᧈ  ᦓᦾᧉ  ᦉᦸᧂ ᦉᦱᧄ  ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ  ᦺᦑ ᦷᦟᧂ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦃᦳᧃ ᦷᦜᧂ ᦠᦸᧂᧉ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦆᧄ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ,ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦞᦱᧂᧈ ᦍᧂᧉ  ᦕᦴᧉ  ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ,ᦷᦋᧂᧈ  ᦍᦱᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦈᦹᧈ  ᦋᦲᧁᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ,ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦦᦱᧂᧉ ᦉ ᦐᦱᧄ ᦆᧄ ᦞᦲᧉ ᦓᦱᧃᧈ,ᦑᦱᧃᧈ  ᦔᦱᧁᧈ ᦔᦳᧂ ᦞᦱᧈ ᦵᦵᦈᧂᧉ  ᦠᦹᧉ ᦣᦲᧇ ᦷᦕᧆᧈ ᦅᦳᧃ ᦕᦱᧃ,ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ ᦺᦞ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ  ᦺᦑ ᦉᦱᧃ ᦉᦸᧃᧉ,ᦜᦻ ᦅᦱᧈ  ᦔᦲᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ  ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦚᧃᧉ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦣᧂ,ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦀᧁ ᦎᦳᧃ ᦷᦎ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦔᦱᧂ ᦉᦱᧄ ᦎᦼᧈ,ᦙᦱ ᦠᧃ ᦡᦽᧉ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦷᦆᧉ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦉᦱᧄ  ᦵᦣᦲᧃ,ᦃᧁ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦺᦓ ᦡᦳᧂ ᦵᦵᦔᧂ ᦎᦳᧇᧈ ᦓᦸᧃ ᦺᦣᧈ ᦃᧁᧉ,ᦣᧁ  ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦟᦳᧅ  ᦵᦵᦎᧈ  ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦌᦹ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦠᦸᧂᧉ  ᦍᦱᧄ ᦓᧃᧉ ᦃᦱᧄᧉ ᦣᦸᧆ ᦎᦱ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦃᧁ ᦷᦠᧅ ᦠᦱᧅ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦌᧁ ᦆᧂᧈ,ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦷᦈᧅ  ᦵᦵᦕᧁᧈ ᦅᧄᧉ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ  ᦃᧁ ᦓᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦑᦱᧂ,ᦃᦳᧆ ᦏᦱᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦡᦾ ᦅᦸᧂᦰ ᦑᦲᧈ  ᦚᦻᧈ,ᦈᦲᧈ ᦧᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦘᦻᧉ ᦠᦹᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦣᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦜᦸᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦣᦸᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ,ᦵᦜᧅ ᦆᦱᧆ ᦃᦱᧁᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦣᧉ ᦟᦸᧄ ᦈᦸᧆᧈ ᦋᦸᧄ ᦑᦱᧂ,ᦂᦱᧂ  ᦆᦹᧃ ᦠᦹᧉ  ᦙᦲ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦵᦵᦎᧃᧈ,ᦵᦵᦟᧂ ᦈᦸᧆᧈ ᦵᦋ ᦣᦸᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦣᦲᧈ ᦈᦸᧆᧈ ᦺᦓ  ᦋᦸᧂ,ᦌᧄᧉ ᦺᦔ ᦑᦳᧂ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦟᦲᧃ ᦺᦉ ᦵᦵᦎᧈ ᦺᦂ ᦙᦱ ᦢᦱᧃᧉ,ᦃᦱᧄᧉ  ᦙᦸᧃᧈ  ᦟᦱᧃᧉ  ᦙᦱ  ᦷᦎᧅ  ᦵᦵᦕᧁ ᦋᦱᧃ,ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦆᧇ ᦆᦱᧃ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᧁ ᦢᧁᧈ ᦎᦱᧂᧈ,ᦵᦵᦔᧂ ᦺᦊᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦋᦸᧄᧉ ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᧆ ᦎᦱᧂᧈ ᦂᧃ,ᦔᧃ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦃᧁ ᦓᦲᦰ  ᦗᦸ ᧒ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦖᦹᧃᧈ,ᦍᦸ ᦍᦹᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦔᧃ  ᦢᦱᧃᧉ  ᦟᦴᧅ ᦓᦲᦰ ᦈᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦡᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ  ᦵᦵᦍᧂ  ᦙᦱ  ᧟。ᦢᧆ ᦓᦲᦰ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ  ᦋᦻ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦠᧃ ᦎᦱᧄ ᦎᦱ,ᦈᦲᧂᧈ  ᦙᦱ ᦺᦃ  ᦢᦸᧅᧈ ᦔᧃ ᦗᦲᧈ  ᦓᦸᧂᧉ,ᦞᦱᧈ  ᦣᦸᧆ  ᦠᦸᧂᧉ ᦔᦸᧆ ᦓᦲᦰ  ᦋᦻ ᦡᦲ  ᦍᧂᧉ ᦈᦸᧆᧈ ᦌᧁ ᦵᦂᦲᧃᧈ  ᦵᦓᦲ,ᦜᦱᧉ ᦓᦸᧂᧉ ᦵᦠᧀᧈ ᦉ ᦜᦲ  ᦐᦸᧈ  ᦟᧁ ᦵᦆᦲ ᦋᦻ ᦵᦣᧀ。(ᦌᧄᧉ)

(ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦷᦂᧆ)