new tai | old tai | 中文

ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᧞ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧉ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ

作者: 时间:2016-01-14 17:09:00

     

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉᦹᧇᧈ ᦶᦉᧃ ᦺᦋ ᦺᦙ ᦏ ᦜᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᧞ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦗᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦉ ᦠᦻ ᦡᦲ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦛᦻᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦷᦓᧉ ᦍᦱᧆ,ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧖ ᦆᧄᧈ ᦏᦹᧂ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ,ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦗᦸᧅ ᦷᦠ ᦒᦲ ᦺᦔ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。
   ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦱ᧗ ᦆᧄᧈ ,ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃ、 ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦋᦱᧂ ᦃᧃ ᦂᦹᧃ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᧞ ᦉᦴᧈ ᦐᦱᧉ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦖᦴᧈ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ ᦓᧃᧉ  ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦉᦱᧈ ᦵᦉᦲᧃ ᦵᦍᦲᧄ ᦣᧇ ᦶᦑᧉ。ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ  ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦓᧃᧉ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦎᦸᧈ ᦂᧃ。ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦶᦐᧃᧉ,ᦗᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦋᦱᧆ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦗᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦑᧉ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦗᦻ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃ  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦟᦱᧆ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ  ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦈᧄ ᦓᧄ。
    ᦵᦗᦲᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦍᧇ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᧞ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦉ ᦃᦱᧇ ᦟᦱᧇ ᦵᦗᧂ ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ  ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ、ᦵᦑᧂᧈ ᦐᦲᧄ ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦞᦱᧈ,ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᧒ ᦔᦱᧅ ᧒ ᦗᦻ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦃᦱᧉ ᦣᦻᧉ ᦷᦈᧃ ᦙᦱᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦺᦧᧈ ᦺᦜ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ  ᦂᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦂᧃ ᦔᦸᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ、ᦇᦻᧈ ᦺᦈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦓᧃᧉ  ; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦂᧅ ᦊᦱ ᦚᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦗᦱᧂ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᧁᧉᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦕᦸᦰ ᦎᦲ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧄᧉ ᦶᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。
   ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦋ ᦍ ᦔᦴ ᦟᦲ ᦵᦌᦲᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦒᦲᧃᧈ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦟᦱᧁ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦕᦴᧉ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦈᧅ ᦍᧇ ᦈᧇ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᧞ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ  ᦔᦱᧃᧈ ᦔᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦜᦻ ᦗᦻ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦵᦵᦗᧂ ᦣᧁ ᦉᦹᧇᧈ ᦌᦸᧃᧉ ᦺᦔ。
(ᦋᦱᧂᧈ ᦆᦾᧉ ᦵᦞᧀᧉ)