new tai | old tai | 中文

  ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ

作者:ᦍᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ) 时间:2019-05-08 15:49:38

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ  ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ(ᦔᦳᧂᧈ ᦌᦻᧉ)。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦢᦱᧃᧉ ᦶᦗᧂ ᦌᦳᧃ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦺᦉᧈ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦵᦉ ᧟,ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦅᦳᧃ ᦙᦱ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᧞ ᦣᧅ ᦉᦱ,ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦟᦴᧉ ᦺᦔ。ᦺᦡᧉ ᦍᦲᧃ ᦣᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦅᦳᧂᧈ ᦶᦎᧃᧈ ᦌᦸ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦺᦔ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦎᧂᧈ ᦶᦙ ᦶᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᦻᧈ ᦍᦱᧂᧉ ᦵᦓᦲᧂᧉ ᧒᧒ ᦐᦽᧈ。


  (ᦍᧂᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦟᦲᧃᧉ)