new tai | old tai | 中文

  ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ

作者:ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ 时间:2019-05-17 15:25:57

  ᦊᦴᧈ ᦓᦸᧅ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ ᦠᧃᧉ,ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦑᦲᧈ ᧑ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ。ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦟᦳᧂᧈ ᦡᦲ、ᦟ ᦤᦴ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ、ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ,ᦟ ᦃ ᦓ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ、ᦟ ᦤᦴ ᦅᦸᧉ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦉᦳᧆ ᦒᦲ。ᦑᦲᧈ ᦐᦲᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᧞ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ ᦜᦻ ᦓᧅ,ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦗᦻ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ,ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦠᦳᧄ ᦙᦱ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑。

  ᦷᦛᧂᧈ ᦀᦸᧃ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ  ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦺᦔ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦷᦜᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦁᧃ ᦁᧂ ᦵᦋᦲᧃ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ  ᦕᦱ ᦢᦱᧆ ᦓᧃᧉ, ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ,ᦏᦹᧂᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ ᦙᦱ ᦣᦸᧆ,ᦂᦱᧃ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦉᦳᧆᧈ ᦒᧄ ᦙᧂ ᦅ ᦟ ᦎᧂᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦷᦆᧇ ᦃᧁᧈ ᦍᦸ ᦙᦹ ᦈᦸᦰ ᦷᦠ,ᦏᦱᧉ ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᧞ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ ᦑᧄ ᦎᦳᧃᧉ。ᦑᦱᧄ ᦙᦱ,ᦑᦳ ᦘᦰ ᦉᧂ ᦆᦰ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᧃ ᦉᦲᧃ ᧞ ᦉᦳᧆᧈ ᦒᧄ ᦙᧂ ᦅ ᦟ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦲ ᦷᦋᧅ ᦙᦲ ᦺᦋ,ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦵᦑᧂᧈ ᦑᧁᧉ、ᦆᦸᦰ ᦵᦈᧇ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦺᦂᧉ ᦆᦸᦰ ᦺᦃᧉ ᦊᦱᧈ ᦙᦱ ᦂᦻ,ᦠᦹᧉ ᦅᦱᧉ ᦍᦸᧃᧉ ᦃᦻ ᦖᦱᧃ、ᦜᧇ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦖᦹᧃᧈ、ᦎᦹᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦵᦵᦉᧃ、ᦵᦵᦔᧃ ᦙᦹ ᦺᦡᧉ ᦇᦹᧃ ᦟᦱᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧅ ᦉ ᦥᦻ ᦺᦈ ᦎᦸᧈ ᦟᦹᧂ ᦏᦹᧂ ᦏᧁᧉ,ᦠᦹᧉ ᦉᦲ ᦒᦲᧉ ᦞᦴᧉ ᦒᦲᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦳᧂᧈ ᦣᦳᧂᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦙᦲ ᦔᦱᧂ ᦆᧇ ᦗᦻ ᦐᦱᧉ 。ᦔᧃ ᦗᦸᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦉᧆ ᦒᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦈᦲᦰ ᦵᦑᧃ ᦊᦱᧆ ᦓᧄᧉ。ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧃ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦏᦸᧂ ᦷᦥ ᦟ ᦷᦙᧃ ᦵᦉ ᧟,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦶᦀᧁᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ,ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦔ ᦑᦱᧂ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ,ᦠᧅ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦲ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦓᦲᦰ ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧓ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧉ ᦶᦓᧉ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦂᦸ ᦶᦔᧅᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦣᦲᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦓᧄᧉ ᦕᦱ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ,ᦊᦱᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᧓᧕ ᦜᧅ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᧒ ᦖᦹᧃᧈ ᦙᦴ ᦔᦻ。ᦔᦲ ᦱ᧙᧙᧔ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦺᦣᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ  ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦎᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦃᦱᧄᧈ ᦗᧁᧈ ᦺᦣᧈ ᦟᦱᧃᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦷᦀᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ》᧕᧐ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ。

  ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧒᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ:ᦅᦹ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦞ ᦏᦳ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ、ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦶᦔᧃ ᦶᦙᧃᧈ ᦵᦜᦲ ᦵᦗᦲᧃᧈ。

  ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦶᦞᧆ ᦟᦸᧄᧉ ᦋᦸᧄ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧉ ᦶᦂᧃᧈ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦔᦹᧆᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦧᦱᧂᧈ ᦺᦃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦗᦲᧈ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦉᦱᧂᧉ《ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ  ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ》ᦎᦸᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦙᦱ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ、ᦷᦈᧆᧈ ᦷᦈ。ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧖ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦱ᧔ ᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦔᦲᧃ ᦁᦳᧃ ᦍᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂ  ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ,ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦅᦸᧉ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦵᦙᦲᧈ ᦀᦸᧃ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦙᧉ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ,ᦢᧆ ᦵᦡᧁᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦡᦲᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦶᦀᧁᧈ,ᦟᦳᧅ ᦂᦱᧃ“ᦝᧃ ᦺᦙᧉ”ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ“ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ”,ᦟᦳᧅ ᦂᦱᧃ“ᦃᦻ ᦺᦙᧉ”ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ“ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦆᦲ ᦃᧁ”,ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᦐᦲᧉ,ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦊᦲᧃ ᦺᦈ ᧞ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦁᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᧞ ᦟ ᦤᦴ ᦂᧆ ᦊᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑,ᦠᦱᧅ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦣᧅ ᦠᦳᧄ ᧞ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦕᧆ ᦷᦟᧆ ᦙᦱ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ,ᦠᦱᧅ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦞ ᦏᦳ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦓᧃᧉ。

  ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦅᦸᧂᦰ ᦡᦳᧂ ᦓᧂ ᧒᧕ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦁᧃ “ᦔᦱᧈ ᦀᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦺᦉ ᦔᦲᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦇᦹᧃ ᦙᦸᧃᧈ ᦆᧄ”,ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦖᧈ ,ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦔᦴᧈ ᦖᦸᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ、ᦟᦴᧅ ᦜᦱᧃ ᦺᦡᧉ ᦌᧁ ᦣᦳᧄᧈ,ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦜᦻ、ᦔᦳᧅᧈ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦡᦲ 、ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦸᧃᧈ ᦅᦸᧂᦰ ᦣᧁ ᦵᦃᧁ ᦞᦹᧃᧈ,ᦠᦹᧉ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦙᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ、ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦷᦋᧂᧈ ᦩᦱᧉ ᦕ ᦵᦉᦲᧆᧈ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ  ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦷᦎ  ᦆᦲᧂ。

 

(ᦀᦲᦰ ᦣᧅ、ᦀᦻᧉ ᦉᦸᧉ)