new tai | old tai | 中文

ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ

作者: 时间:2019-09-26 17:07:20

             ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ

ᦵᦣᧆ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ “ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦗᦰ ᦍᦰ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ

       (↑ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ。)

     

                   (↑ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦅᦳᧃ ᦔᧆ  ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。)

 ᦷᦆᧄᧈ  ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ。ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧁ ᦔᦲᧃ ᦝᦸᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦚᦻᧈ ᦗᦻ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ、ᦈᦳᧄ ᦵᦕᧃᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

 ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ

 ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ

 ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ。ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ  ᦺᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦙᦱ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦷᦠ ᦂᦱᧆ ᦠᦱᧂ ᦟᦲ ᦵᦵᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”,ᦕᦸᧇ ᦵᦵᦋᧆ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ” ᦠᦹᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂ ᦡᦲ ᧞ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ,ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧙᧗。ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧖ ᦗᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦡᦲ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ、ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧄ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦁᧃ ᦓᧇ ᦺᦡᧉ ᦓᧇ ᦵᦵᦔᧂ、ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ  ᦃᦻ ᦷᦆ、ᦓᧇ ᦌᧁ ᦓᧄ ᦺᦞᧉ 、ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦡᦲᧃ ᦺᦇᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦎᦹᧅ ᦎᦸᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦙᧉ ᦅᧁ ᦟ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ。ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦵᦀᧂᧈ ᦂᧃ ᦔᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”,ᦀᧁ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦕᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ、ᦜᦻ ᦚᦻᧈ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᧃ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦣᦴᧉ ᦋᦴᧈ ᦷᦢᧈ ᦷᦑ ᦋᦴᧈ ᦠᦴ。

 ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦍᦰ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ

 ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ“ᦊᦱᧃᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦷᦖᧆ ᦺᦉ

 ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦈᧇ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ、ᦞᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦡᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ,ᦙᧂᧈ ᦙᦳᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ“ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦅᦳᧃ、ᦣᧅ ᦉᦱ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦙᧈ ᦃᦸᧂ ᦆᧄ”,ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ  ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦕᦲᧁ ᦘᧃ ᦞᧃ ᦓ  ᦐᧄ ᦇᦱᧄ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”,ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦊᦱᧅᧈ ᦵᦊᦲᧉ  ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦗᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。

 ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦃᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦎᦱ

 ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ

 ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ  ᦘ ᦑᦲᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、ᦂᦱᧂ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦜᧂ ᧞ ᦑᦲᧈ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᧞ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ、ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦉᧂᧈ ᦷᦆ。ᦃᧁᧉ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦃᦱᧄᧉ ᦗᦳᧃᧉ ᦵᦵᦉᧂᧉ ᦷᦆ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦗᦸᧅ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦑᦲᧈ ᦀᦸᧄᧈ ᦋᦲᧃᧉ ᦔᦲᧂᧉ ᦔᦱ ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦷᦆᧇ ᦈᦱᧃᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᧕ ᦣᦾᧉ ᧔᧐ ᦑᦲᧈ ᦔᦻ。

 ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦙᦱᧂᧉ ᦵᦵᦝᧆ ᦃᦸᧂ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᦲᧆ ᦀᦱᧆ ᦗᦱᧆ ᦍᦱ ᦑᦲᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦂᦱᧆ ᦌᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦺᦔ ᦠᦳᧃ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ  ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧗᧗ ᦑᦲᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ。ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ “᧒ ᦞᦱ”。ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦵᦵᦙ ᦡᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦂᧇ ᦺᦉᧈ ᦌᦻ ᦅᦱᧃᧈ ᦞᦱ、ᦌᦹᧉ ᦵᦵᦙᧃᧉ ᦞᦱ ᦔᦸᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦂᧉ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦗᧃ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦱ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧃᧈ ᦙᦲ ᦔᦻ。ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦃᦳᧃᧈ ᦙᦳᧅ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦇᧈ ᦡᦲᧃ。ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦊᦴᧈ  ᦑᦱᧂ ᦷᦜᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦟᧆ ᦑᦸᧉ ᦟᦱᧅ ᦺᦇᧈ、ᦓᧇ ᦏᦸᧅᧈ ᦊᦱᧅᧈ ᦵᦊᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧒ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᧗᧐ ᦗᦸᧅ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ  ᦵᦣᦲᧃ  ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᧕᧔ ᦑᦲᧈ。

 ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦕ ᦡᧇ ᦊᦸᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᧞ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ  ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ。ᦔᧆ ᦦᦱᧆ ᦵᦕᧁᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᧒ ᦣᦾᧉ ᧙᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦝᦱᧂᧈ ᦙᦲ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦕᦴᧈ ᦓᧄᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ、ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᦳᧃᧈ ᦺᦇᧈ。ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦀᦳᧄᧈ ᦊᦸᧂᧉ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦵᦵᦉᧂ ᦺᦝ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ,ᦁᦱ ᦙᦱ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦷᦖᧆ ᦺᦖᧈ ᦺᦉ ᦇᦱᧄ。

 ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦂᦱᧉ ᦵᦵᦃᧂ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦵᦗᧆ ᦉ  ᦁᦱ ᦈᦲᧃ

 ᦀᧁ ᦷᦎ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᦲᧂ ᦵᦵᦍᧂ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

 ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ“ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ、ᦵᦔᧃᧈ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ、ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ”ᦓᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᧄᧉ ᦣᦴᧉ  ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ ᦵᦵᦎᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ” ᦠᧃᧉ。ᦵᦵᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦷᦊᧅ ᦵᦵᦎᧁᧈ ᦀᧁ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦱ᧐ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦨᦱᧂ ᦂᦱᧁᧈ、ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ、ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ、ᦂᦱᧃ ᦔᦾᧈ ᦵᦟᧂᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦸᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦵᦟᧇ ᦚᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦞᦴᧉ ᦵᦵᦓᧉ ᦕᦱᧇ ᦵᦵᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦊᦱᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦂᦱᧃ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ。

 ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦵᦋᧁᧈ ᦋᦲᧃ ᦎᦱᧈ ᦎᦼᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦓᧇ ᦌᧁ ᦓᧇ ᦺᦞᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ、ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦓᦱ ᦃᦳᧃ ᦠᦱᧃ ᦵᦵᦌᧁ  ᦌᦲ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦙᦱ ᦵᦂᦲᧆ ᦺᦞᧉ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦁᧃ ᦵᦵᦔᧂ ᦷᦉᧃ ᦕᧅ、ᦓᧇ ᦵᦵᦔᧂ ᦓᧇ ᦂᦻᧈ、ᦵᦵᦙᧂ ᦍᦳᧂ ᦜᦻ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦷᦔᧆ ᦵᦵᦟᧂ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦂᦸᧃᧈ ᦓᧄ ᧞ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦋᦲᧅ ᦵᦵᦋᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ、ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦺᦖᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ,ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦉᦱ ᦷᦣᧇ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ,ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦐᦱᧉ ᦎᦱ ᦺᦖᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᦨᦱᧃ ᦵᦞᧂ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦂᦱᧃ“ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”。(ᦵᦵᦋᧂᧈ ᦎᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ)