new tai | old tai | 中文

ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ

作者:ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ 时间:2020-02-05 16:52:23

2b-1.jpg  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦍᦱ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦶᦕᧈ ᦺᦃ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦺᦔ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᧞ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦵᦔᦲᧂ ᦶᦍᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ 。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᦆᧄᧈ ᧑ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᧙ ᦎᦱ ᦱ᧕ ᦵᦝᦲᧃᧈ,ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦣᧇ ᦺᦡᧉ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦉᧃ ᦍᦱ, ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ  ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦵᦗᦲᧈ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦦᦱᧂᧉ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦾᧉ,ᦆᦸᧂᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦙᦱ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ   ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦈᦲᧃᧈ。

  ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᧑,ᦶᦉᧃᧈ ᦞᦼ ᦋᦴ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧔᧐ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦗᦸᧂᦰ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦱ᧔ ᦅᦳᧃ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦵᦉᦲᧈ ᦌᦲᧈ ᦷᦝᧉ ᦌᦸᧂᧈ、ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦆᧉ、ᦶᦌᧂᧉ ᦷᦆᧉ、ᦵᦋᧂ ᦓᦾᧉ、ᦶᦉᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᧕ ᦑᦲᧈ,ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦌᧁ ᦌᦲᧈ ᧗᧙ ᦑᦲᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧘ ᦗᧃ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦔᦻ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ ᦋᦴᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦋᦴᧈ ᦵᦣᦲᧃ。

  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ、ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ  ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦐᦲ,ᦙᦲ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦑᦽ ᦋᦸᧄ、ᦕᦴᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦙᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦶᦏᧄ。ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦱ᧒ ᦑᦲᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᧙᧘ ᦢᦱᧃᧉ、ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦗᧃ ᦔᦻ ᦱ᧒ ᦑᦲᧈ、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧘ ᦗᧃ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦅᦳᧃ ᦁᧃ ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ  ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦞᦲᧃᧉ ᦉᧅ ᦵᦣᦲᧃ,ᦢᧁᧈ ᦠᦹᧉ ᦜᦳᧆ ᦜᦱᧂᧈ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ。

  ᦑᦱᧂ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᦲᧇᧈ ᦵᦵᦣᧇ ᧞ ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ。ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦀᧁ ᦅᧄ ᦺᦑ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦔ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦈᦹᧈ ᦍᧂ ᦷᦂᧆ ᦘᦻᧈ ᦔᦲᧃᦅᧄ ᦃᧇ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ  ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦃᧁᧉ ᦶᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。

  (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)