new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ

作者:ᦋᦴᧈ ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲ 时间:2020-02-05 16:53:45

2b-4 (1).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦕ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ,ᦔᧆ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦂᧃ。

  ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦜᧂ ᦒᦲ ᧑ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦜᦻ ᦗᦸᧅ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ“ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦵᦵᦧᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦋᦳ ᦓᦳᧄᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ”,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦋᧉ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ。ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᧔ ᦟᦴᧈ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦷᦆᧈ ᦌᦹᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ。ᦖᦸ ᦊᦱ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦕᦴᧉ ᦺᦡ ᦕᦴᧉ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ。ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦑᦲᧈᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦘᦲᧄ ᦵᦵᦕᧈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ,ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᧞ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ,ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦓᦲᦰ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦐᧂᧉ ᦏᦱᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᧞ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦔᧅ ᦎᦲᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᧃᧉ。ᦔᦸᧈ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦜᦻ ᦙ ᦷᦍ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。


  (ᦋᦴᧈ ᦘᦳᧂᧉ ᦍᦲ)