new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ

作者:ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ 时间:2020-02-05 16:54:09

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧖ ᦆᧄᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ  ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦑᧂ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦺᦞᧉ。ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦂᦱᧃ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦠᦸ ᦵᦣᦲᧃ ᦵᦡᦲᧃ ᦡᦱᧁ、ᦂᦱᧃ ᦠᧆ ᦶᦜᧃᧈ 、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦳᧂᧈ ᦁᦱᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ 、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦆᦻ ᦨᦱᧃᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦢᦸᧈ ᦠᦱᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦛᧂ ᦠᦹᧉ,ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦓᦱᧄ ᦙ ᦉᧅ ,ᦣᦴᧉ ᦶᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ,ᦀᧁ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦒᦲ ᧑,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦐᧅ ᦺᦞᧉ ᦞᦱᧂ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦵᦗᦲᧃᧈ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᧞ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦉᦲᧂᧈ ᦃᦱᧁᧈ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧅ ᦎᧂᧉ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦔᦲᧃ ᦶᦉᧃ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦴᧈ ᦚᦻᧈ ᦋᦴᧈ ᦗᦻ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ;ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᧞ ᦇᦹᧃ ᦑᦹᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦀᦱᧆ ᦍᦱ、ᦞᦲᧉ ᦌᦱ、ᦈᧇ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  (ᦅᦱᧃ ᦉᦹᧈ)