new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ:ᦒᦲ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦔᦲᧁ ᦍᦻ ᦺᦍ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦷᦠ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ

作者:ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ 时间:2020-02-06 16:06:48

2b-5.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦣᧆ ᦀᦸᧃ ᦐᦱᧉ ᦦᦱᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦎᧂᧉ ᦺᦈ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ“ᦠᦹᧉ ᦒᦲᧉ ᦷᦤᧂ ᦑᦱᧂ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧁ ᦊᦴᧈ ᦍᦻ ᦺᦍ”,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦊᦳᧄᧈ ᦵᦋᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦈᦲᧆ ᦺᦈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ。

  ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦱᦱ ᦎᦱ ᦂᦱᧂ ᦆᧄᧈ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧘᧐ ᦑᦲᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦳᧅ ᦣᦴᧉ ᦏᦻ ᦇᦹᧃ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ,ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ  ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦘ ᦶᦑᧆ ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ,ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᧒ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧓᧒ ᦖᦴᧈ,ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᧗᧒ ᦑᦲᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ。ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧈ ᦨᦱᧃᧈ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦑᦱᧂ ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦕᦴᧉ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧓ ᦖᦴᧈ,ᦒᦱᧄ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦓᦳᧂᧉ ᦋᦲᧈ ᦵᦉᦲᧈ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦢᧁᧈ  ᦉ ᦌᦳᧄ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ,ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ,ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᦹᧉ ᦂᦳᧄᧉ ᦷᦂᧄ ᦌᧄᧉ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。

  ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦑᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧗ᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦙᦱ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦀᧁ ᦅᧄ ᦠᦸᧉ、ᦅᧄ ᦺᦑ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦆᦱᧈ ᦓᦲᧉ、ᦅᧄ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦟᦱᧈ ᦆᦴᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦣᦸᧆ ᦑᦲᧈ ᦺᦐ,ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦙᦲ ᧕ ᦌᦳᧃᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧒ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃᦸᧇᧈ ᦵᦵᦡᧃ ᦎᦲᧆ ᦈᧇ ᦢᦱᧃᧉ  ᦷᦃᧂᧈ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ,᧒ ᦵᦞᧂ ᦙᦲ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦸᧂᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦂᧃ ᧘ ᦉᦲᧃᧉ,ᦉᦲᧃᧉ ᦺᦡ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧃ ᦉᦲ ᦶᦙᧃ ᦌᧄᧉ, ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦇᦻᧈ ᦺᦈ。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧘ ᦆᧄᧈ,ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧓ ᦅᦳᧃ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦜᦱᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦴ ᦵᦁᦲ ᦉᦹᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᧞ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ,ᦀᧁ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦔᧂ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ。ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦎᧂᧉ ᦺᦉᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦈᧅ ᦺᦔ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᧓ ᦜᧅ ᦔᦻ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦙᦲ ᦠᧃᧉ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᧒ ᦖᦴᧈ ᦵᦔᧃᧈ ᦂᧃ,ᦙᦲ ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ,ᦙᦲ ᦖᦸ ᦊᦱ、ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ,ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ,ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦺᦡᧉ,ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ。

  ᦎᧂᧉ ᦶᦎᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᧃ ᦷᦆᧄᧈ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦙᦱ,ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦷᦠ ᦷᦋ ᦗᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦶᦟᧂᧉ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦜᦱᧃᧈ  ᦌᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦉᧂ ᦅᦸᧉ ᦉᦲᧂ ᦉᦱᧃ ᦂᧃ ᦡᦲ、ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦂᧃ ᦡᦲ。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᧂ ᦂᦱ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᧅ ᦅᦳᧃ。         (ᦌᦴᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦩᦱᧉ)