new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦕᦴᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦻ ᧟ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ 时间:2020-02-06 16:09:22

2b-3.jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧓ ᦆᧄᧈ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ,ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦠᦻ ᧟ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦵᦠᦲᧃᧉ(ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ)。

  ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᦱ᧕ ᦆᧄᧈ,ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦟᦳᧅ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ,ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧇ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᧞ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦵᦵᦋᧆ ᦎᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦺᦡᧉ ᦱ᧒ ᦞᧃ,ᦙᦲ ᦖᦴᧈ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦴ,ᦕᦴᧉ ᦈᧇᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᦲᦰ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧁᧈ,ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦓᦲᧉ  ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧆ ᧒ ᦗᦸᧅ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦍᦲᧃᧈ ᦉᦲᧃᧈ,ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦘ ᦵᦵᦑᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。

  ᦞᧃ ᦓᧃᧉᦡᦹᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦵᦋᧆᦡᦸᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦁᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦵᦀᧇ ᦵᦵᦣᧇ ᦓᧃᧉ ᧒ ᦅᦳᧃ,᧒ ᦅᦳᧃ ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧓ ᦆᧄᧈ ᦈᦸᧉ ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦙᦱ,ᦀᦻᧉ ᦵᦓᦲᧉ ᦉ ᦗ ᦅᦸᧉ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦉᦳᧄ ᦏᦳᧅᧈ ᦟ ᦃ ᦓ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ。

 (ᦟᦲᧁᧉ ᦌᦲ ᦆᦳᧂᧉ)