new tai | old tai | 中文

ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦞᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ

作者:ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ 时间:2020-02-06 16:11:15

2b-1 (2).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦎᧂᧉ ᦵᦡᦲᧃ ᧑  ᦷᦟᧅ ᧒᧙ ᦆᧄᧈ ᦙᦱ,ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦞᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦶᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ,ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦃᧁᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑、ᦑᦱᧂ ᦀᦸᧅᧈ ᦉᦲᧃᧉ᧑,ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦈᦹ ᦣᦸᧂᧉ ᦵᦣᧅ ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦌᧄᧉ,ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦺᦕ ᦢᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧆ ᦺᦔ。

  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦞᧂ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦞᧃ ᦷᦎᧅ  ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦣᦲᧆ ᦵᦔᦲᧂ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦞᧃ ᦺᦡ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᧞ ᦵᦕᧁᧉ ᦷᦖᧆ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ,ᦊᦱᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦂᧃ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦎᦱᧄ ᦡᦲ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ;ᦅᧃ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂᦁᧃ ᦈᧅ ᦃᦻ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ  ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ;ᦢᧁᧈ ᦷᦅᧃ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ  ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ;ᦂᧅ ᦑᦰ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦶᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦋᦲᧃᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ;ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦎ ᦆᦲᧂ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦂᦱᧆ ᦟᦲ、ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦌᧄᧉ。

  (ᦓᦲᧂᧉ ᦍᦲᧃᧉ ᦅᦱᧂ、ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦆᦳᧃᧈ ᦌᦱᧃᧈ)