new tai | old tai | 中文

ᦐᧂ ᦉᦹᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ

作者:ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ 时间:2020-02-06 16:12:33

ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ“ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ,ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦙᦹᧉ ᦺᦡ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦝᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦊᧅ ᦶᦎᧁᧈ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦢᧁᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ,ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦠᧃᧉ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦆᦲᧂ。ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦎᦸᧈ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦺᦓ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ:ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ、ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ、ᦃᧆ ᦑᦰ ᦘᦰ  ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ,ᦅᧃ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦉᦲᧅ,ᦣᦸᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦺᦡ ᦈᧅ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,ᦅᧃ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦝᧃ ᦵᦉᦲᧅ  ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ!”

  ᦷᦗᧇ ᦍᦱ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ,ᦖᦸ ᦊᦱ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦷᦑᧅ ᦢᧁᧈ ᦷᦂ ᦊᦱᧇ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦙᦲ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦣᦾᧉ ᦅᦳᧃ ᦔᦻ ᦵᦎᧅ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦃᧄᧈ ᦃᦸ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦎᦸᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦣᧇ ᦟᦻ ᦙᦹ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦉᦠᦻ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᧞ ᦩᦱᧄ ᦣᧅ ᦩᦱᧄ ᦶᦗᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ。ᦙᦲ ᦞᦱᧂ ᦍᦲᧁ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦵᦵᦎᧄᧉ ᦅᧄ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦞᦱᧈ“ᦙᦾᧈ ᦺᦈ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᧞”“ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ!”ᦶᦏᧉ ᦢᦱᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦣᧂ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦠᦳᧃ ᦏᦾ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄᦓᦲᦰ ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦏᦹ ᦐᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ、ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ,ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦎᦱᧄ ᦶᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ,ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦖᦴᧈ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦵᦡᦲᧃ ᧑ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦕ ᦗᦸ ᦙᧃ ᦠᦱᧂᧉ ᦵᦵᦣᧃ ᦡᦲ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。

  (ᦷᦆᧉ ᦌᦲᧈ ᦌᦲᧈ)