new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦕᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ 时间:2020-02-06 16:13:05

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦞᧃ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦋᦸᧂᧈ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂᦕᧃᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ ᦶᦂᧃᧈ ᦃᧃ 。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦋᦳ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦏᦹᧂ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ,ᦵᦞ ᦟᦱ ᦒᦲ ᧑ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ 。

  ᦀᧁ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦳᧃ ᦢᦲᧃ、ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦟᧆ、ᦂᦱᧆ ᦟᦲ ᦁᧃ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ、ᦠᦹᧉ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦷᦠ ᦵᦠᧆᧈ,ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦳᧃ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᧞  ᦺᦔ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦳᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦀᦻ ᦵᦓᦲᧉ 、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧆ、ᦵᦵᦃᧃᧉ ᦘᦱᧅ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ。

  ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦎᧆ ᦶᦎᧂᧈ ᧞ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。ᦶᦏᧄ ᦙᦱ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦶᦠᧂᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ、ᦵᦛᧀᧈ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦶᦊᧃᧈ ᧞ ᦷᦣᧂᦊᦱ ᦓᦾᧉ,ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦖᦸ ᦊᦱ ᦕᧃᧉ  ᦑᦰ 。

  (ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦶᦉᧂ ᦓᦾᧉ)