new tai | old tai | 中文

ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦞᦱᧂ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦏᦻ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ

作者:ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦞᦴ、ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦗᧉ 时间:2020-02-14 17:03:49

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦒᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦕᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦆᦴ ᦉᦸᧃ ᦞᦱᧂ ᦵᦞᧅ ᦌᧁ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦵᦣᧃ ᦓᦾᧉ ᦠᦽᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦀᧁ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦀᧃ,ᦏᦻ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᧞ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ 。

  ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦙᦲ ᦵᦝᦲᧃᧈ ᦌᦱᧂ ᦜᦻ ᦑᦲᧈ,ᦂᦱᧃᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦐᧅ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦶᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦡᦲᧃ ᧓ ᦔᦲ ᦺᦖᧈ ᦠᦸᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ  ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 。 ᦎᦱᧄ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ,ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦅᦸᧉ ᦐᧅ ᦐᦱ ᦙᦱ ᦐᧂᧉ ᦞᧃ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦆᦹᧃ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ。ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦅ ᦡᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹ ᦡᦲ,ᦒᧁᧉ ᦉᦹᧈ ᦃᦼᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦅᦳᧃ ᦣᦴᧉ ᦈᧅ ᦌᦹᧉ ᦺᦡᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦀᧃ ᦁᧃ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦶᦍᧃᧉ ᦓᧃᧉ ᦏᦻ ᦅᧄᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦀᧃ ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ。

  (ᦟᦲᧁᧉ ᦋᦹ ᦞᦴ、ᦟᦲᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦷᦗᧉ)