new tai | old tai | 中文

ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦱ᧖ ᦑᦳᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ

作者:ᦒᧁᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧉ 时间:2020-02-20 17:03:18

2b-1(1).jpg

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ ᧖ ᦆᧄᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦎᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦞᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕ ᦖᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦍᦲᧃᧉ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦱ᧖ ᦑᦳᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦅᦱᧁᧈ ᦶᦌᧁᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦆᦳᧂᧉ ᦁᦱᧃᧈ ᦶᦉᧃᧈ ᦩᦱᧂᧉ ᦅᦱᧂᧈ ᦉᦹᧈ  ᧞ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦒᦱᧂᧈ ᦌᦹᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦊᦲᧃᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦉᦹᧈ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᦟᦱᧅ ᦺᦔ ᦅᧄᧉ ᦖᦳᧃ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦆᧄᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦺᦡᧉ ᦂᦲᧃ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦞᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦟᦲᧅ ᦀᧁ  ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦋᦰ ᦡᦲ ᦓᧃᧉ。ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦐ ᦋᧁᧉ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ、ᦚᦴᧈ ᦓᦲ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦅᦳᧃ ᦐᦳᧄᧈ ᦂᧄ ᧞ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦕᦻᧈ ᦌᦴᧈ ᦌᦸᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦷᦂᧅ ᧈᦂ ᦡᦱᧆ。

  ᦀᦻᧉ ᦐᦸᧈ ᦣᦻ ᦔᦲᧃ ᦅᦳᧃ ᦕᦴᧉ ᦵᦉ ᦁᦳᧂ ᦅ, ᦢᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦢᦲᧆ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ、ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦷᦂᧅᧈ ᦅᦸᧉ ᦡᦲ,ᦑᦱᧃᧈ ᦅᦸᧉᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᦱᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ 。ᦠᧃ ᦺᦉᧈ ᦑᦱᧃᧈ ᦶᦢᧅᧈ ᦷᦂᧅᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦺᦉᧈ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦓᧃᧉ ᦺᦉᧈ ᦷᦟᧆ ᧞ ᦵᦠᦲᧈ ᦗᧂ ᦡᧂ ᦍᦾᧉ,ᦑᧂ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦶᦙᧆ ᦷᦠ ᦵᦵᦙᧈ ᦙᦹ ᦊᦸᧂᧉ ᦍᦸ ᦑᦱᧃᧈ ᦌᧄᧉ。

  ᦌᦱᧁᧉ ᦟᦲᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦁᧃ ᦔᦲᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦙᦲᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦲᧁᧉ ᦺᦓ ᦶᦉᧃᧈ ᦷᦊᧅ ᦕᦻᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦞᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᦺᦉᧈ ᦷᦂᧅᧈ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦓᧃᧉ,ᦟᦴᧅ ᦍᦲᧂ ᦑᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦍᦳ ᦺᦡᧉ ᦱᦱ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦙᦱ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦋᦾᧈ。ᦑᦱᧃᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦗᦸᧈ ᦃᦾᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ,ᦃᦾᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ ᦵᦵᦣᧂ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦀᧁ ᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ 。”

  ᦏᦹᧂ ᦜᦱᧉ ᦶᦟᧂ, ᦖᦱᧅ ᦘᦲᧅ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧖᧘ ᦷᦂᧅᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᦱ᧖ ᦑᦳᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦞᧃ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦺᦔ,ᦊᧂᧈ ᦶᦍᧂᧉ ᦑᦸᧂᦰ ᧒᧖ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦆᦴᧉ ᦵᦗᦲᧉ ᦵᦌᦲᧃ。                    (ᦒᧁᧉ ᦌᦲᧃᧉ ᦌᦲᧃᧉ)