new tai | old tai | 中文

ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ

作者:ᦀᦲᦰ ᦆᧄ 时间:2020-03-05 17:53:39

2b-1 (2).jpg

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦛᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦍᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ,ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦓᧄᧉ,ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ,ᦺᦋᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦙᦱ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦺᦗ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ。

  ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ  ᦈᧅ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦈᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ,ᦑᦱᧂ ᦞᦼ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦓ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ。

  ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ,ᦶᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ,ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦃᧆ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ;ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦉᧈ ᦗᧁ ᦶᦌᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦘ ᦺᦘ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᧞ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦈᦲᧆ ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦣᧆ ᦺᦣᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦶᦉᧃ ᦏᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦍᦱᧄ ᦡᦲ,ᦔᦳᧅᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ ᦓᦾᧉ;ᦉᦸᧈ ᦷᦓ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦋᦲᧉ,ᦺᦋᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔᧅ ᦕᦱᧉ ᦊᦱᧂ,ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦀᦻ ᦓᧄᧉ ᦡᦲᧃ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦢᦳᧂᧉ ᦶᦙᧂ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ;ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦟᦱᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦖᦲᧂ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦐᦸᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦚᦲ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ,ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦡᦳᧆᧈᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈᦺᦣᧈ ᦓᦱ,ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧉ ᦶᦟᧂᧉ ᦶᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦉ ᦓᦱᧈ  ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ。

  ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦐᦸᧂ ᦃᧂ ᦓᧄᧉ,ᦺᦅ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦍᦱᧄ ᦵᦈᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦇᦱᧆ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧙ ᦗᧃ ᦣᦾᧉ ᦱ᧓ ᦙᦴ。ᦺᦓ ᦐᦲᧉ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦣᦾᧉ ᦙᦴ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦷᦠ ᦍᧂᧉᦊᦲᧈ ᧕᧗ ᦙᦴ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦖᦱᧅ ᦗᧅ ᦖᦳᧃᧈ ᧗᧔ ᦙᦴ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈᦕᧅ ᦵᦊᦲᧉ ᦓᦱᧂ ᦵᦃᧁ ᧒ ᦗᧃ ᧘ ᦣᦾᧉ ᦱ᧘ ᦙᦴ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᧓ ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧗᧔ ᦙᦴ、ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦶᦎᧂ ᦓᧄᧉ ᧒ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧙᧐ ᦙᦴ。

(ᦀᦲᦰ ᦆᧄ)