new tai | old tai | 中文

ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦏᦻ ᦅᧄ ᦅᦹᧆ ᦅᧄ ᦘᦸᧂ ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ

作者: 时间:2020-05-22 17:37:37

 

 (ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦵᦔᦲᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ。) 

    ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦔᦲ ᦵᦵᦙᧈ ᦆᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦉ ᦏᦲ ᦓᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦕᦴᧉ ᦔᦲᧃ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦌᧉ ᦞᦼ ᦵᦵᦍᧃᧉ ᦁᧃ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦜᦻ ᦔᦲ ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦓᧅ ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦴᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦎᦱ ᦡᦲ ᧞ ᦒᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦂᧆ ᦎ ᦓᦱ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᧕ ᦔᦲ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦊᦴᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ ᦠᦱᧂ ᦔᦲ ᦙᦲ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦖᦹᧃᧈ ᧘ ᦗᧃ ᧗ ᦣᦾᧉ ᧘᧙ ᦵᦣᦲᧃ、 ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᧗ ᦖᦹᧃᧈ ᦗᧃ ᦔᦻ ᧕᧕ ᦅᦳᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᧒ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦔᧆ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᦵᦵᦝᧆ、ᦵᦵᦌᧂᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᧖ ᦑᦲᧈ、 ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ ᧙᧒ ᦑᦲᧈ ᦺᦡᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦷᦎᧅ ᦟᦳᧃ、ᦵᦉᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ“ᦘᦱ ᦉᦱ ᦃᦱᧄᧉ ᦂᦱ ᦟᦰ” ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦌᧄᧉ。ᦵᦵᦏᧄ ᦙᦱ,ᦎᦱ ᦖᦻ ᦂᦱᧃ“᧒ ᦢᧁᧈ ᦃᦲ ᧓ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ”ᦅᦸᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᦌᧄᧉ,ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᧞ ᦖᧃᧉ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦷᦎ ᦵᦡᧁ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦎᦱ ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦅᦸᧉ ᦜᦻ ᦙᦱ,ᦂᦱᧃ ᦂᦸᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦗᦹᧃ ᧞ ᦐᦱᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦎᦱ ᦷᦃᧂᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦺᦊᧈ ᦓᧅ,ᦃᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦣᦱᧁ ᦂᦲᧃ ᦅᦸᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦞᦱᧈ,ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᧃᧉ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦘᧈ、ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦉ ᧟,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ,ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦵᦵᦢᧇᧈ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᧃ ᦁᧃ“ᦌᦲᧈ ᦵᦵᦓᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦑᦲᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᧞ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ”“ᦵᦌᧈ ᦃᦼᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦘᧈ”ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦠᧃᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦔᦱᧃᧈ ᦂᦱᧃ ᦉᧂᧈ ᦉᦸᧃ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ,ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦠᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。

  ᦀᦻᧉ ᦉᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦒᦲᧉ ᦩᦱᧄ ᦠᧃ,ᦘᦲᧄ ᦀᦸᧅᧈ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ,ᦆᧄ ᦠᦱ ᦉᦻ ᦑᦱᧂ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦃᧁᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦔᦲᧃ ᦢᧅ ᦢᦱᧆ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦘ ᦑᦲᧆ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ。

(ᦀᦻᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦵᦵᦉᧂ ᦓᦾᧉ、ᦀᦻᧉ ᦆᧄ ᦗᦲᧂ、ᦟᦲ ᦊᦲᧈ ᦵᦋᧉ)