new tai | old tai | 中文

ᦟᦻ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ

作者: 时间:2020-12-08 09:11:36

  ᦗᦲᧈ ᦓᦸᧂᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ:

 ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧐ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦊᦸᧂᧉ ᦊᦸ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦊᦴᧈ ᦵᦗᦲᧉ ᦋᦲᧃᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦈᦸᧉ ᦕᦳᧅᧈ ᦋᧄ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ!“ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦁᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧂᦰ ᧕᧔ ᦖᦹᧃᧈ ᦅᦳᧃ ᦛᧂ ᦠᦱ、ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦡᧉ ᦕ ᦷᦂᧆ ᦏᦹᧂ ᧟!ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦅᧄ ᦵᦡᧁ,ᦎᧂᧉ ᦍᦻᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ!

 ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦉᦳᧂ ᦉᦳᧆ,ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦑᧂ ᦂᦳᧄ。ᦗᦻ ᦜᧂ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦓᦲᦰ,ᦔᦲᧃ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᧞ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ,ᦁᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦶᦔᧃᧉ ᦏ ᦜᦱ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦓᧃᧉ。ᦔᦲᧃ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ!ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ!ᦊᦴᧈ ᦐᦲᧉ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦎᦱᧂ ᦎᦱ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ、ᦉᦹᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦍᦲᧃ ᦡᦲ ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦉ ᦠᦻ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦖᦴᧈ ᦙᦱᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦓᧃᧉ!

 ᦗᦲᧆ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦱ᧓ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ、ᦉᦹᧈ ᦞᦼ ᦉᦹ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦋᦴᧈ ᦔᦱᧂ ᦢᧁᧈ ᦟᦹᧄ ᦵᦉ ᦉᦳᧃᧉ ᦅᧁᧉ ᦅᧄ ᦗᦹᧂ、ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ,ᦵᦗᦲᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦉᦳᧂ ᦑᧂ ᦟ ᦶᦩᧃᧈ,ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦔᦻ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦵᦗᦲᧈ ᦺᦘᧈ、ᦗᦹᧂᧈ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ、ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦂᧇ ᦺᦘᧈ”,ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦷᦖᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦂᦴ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦹᧂ ᦶᦑᧃ,ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ。ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦶᦏᧄ ᦟᦴᧈ ᧑ ᦓᧃᧉ,ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦞ ᦏᦳ、ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ、ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ、ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦁᧃ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦁᦱ ᦈᦲᧃ ᦡᦲ、ᦞᧆ ᦒ ᦓ ᦒᧄ ᦙᧂᧈ ᦅᦹᧃ、ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ ᦊᦴᧈ ᦡᦲ ᦉᦳᧅ ᦒᦸ、ᦺᦘᧈ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦉᦳᧄ ᦺᦈ ᦓᧃᧉ,ᦓᧄᧉ ᦶᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞ ᦏᦳ、ᦔ ᦵᦞ ᦓᦲ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ、ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦷᦆᧄᧈ ᦉᦳᧄ ᦘᦱᧇ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ  ᦉᦳᧂ ᦙᦱ,ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ᧞ ᦙᦲ ᦩᦱᧄ ᦉᦳᧅ ᦵᦉᦲᧃ ᦎᦲᧄ ᦒᦲ。

 ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦱ᧓ ᦔᦲ,ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦖᧈ ᦺᦏᧈ ᦡᦲ,ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ ᦵᦣᧆ ᦠᧃ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ。ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ、ᦕᦴᧉ ᦅᦱᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᦻ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦷᦂᧅ ᦅᧁᧉ ᦈᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ,ᦘᦸᧄᧈ ᦔᦲᧃ ᦈᦲᧆ ᧑ ᦺᦈ ᦵᦡᧁ ᦂᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦶᦣᧂ,ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦁᧂᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ;ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦍᦱᧂᧈ ᧞ ᦺᦓ ᦵᦌᦲᧃ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ、ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ、ᦷᦣᧂ ᦌᦲᧈ ᦶᦓᧉ、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ、ᦕᦴᧉ ᦉ ᦖᧅ ᦂᦱ ᦟᦰ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ、ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ、ᦶᦋᧁᧈ ᦒᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃ ᦌᦱᧉ……ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ、ᦠᧆ ᦠᦱᧃ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ,ᦷᦂᧆ ᦶᦎᧄᧉ ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦁᧂᧈ ᦂᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ。ᦵᦠᧆᧈ ᦵᦗᦲᧈ ᦙᦲ ᦉᦴ ᦈᧁᧉ ᦃᧁᧉ ᦠᦱ ᦣᦴᧉ、ᦍᦹᧃᧈ ᦏᦻ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᧞ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ,ᦈᦲᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦵᦞᧂ ᦣᧁ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦑᧂᧈ ᦺᦋ、ᦉᧄᧈ ᦶᦤᧂ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ!

 ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦙᦲ ᦅᦱᧈ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ、ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦉᦳᧆ。ᦣᧁ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦶᦃᧂ ᦎᦱᧄ ᦃᧃ ᦒᦰ“ᦊᦴᧈ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦏᧂ ᦺᦞᧉ”᧞ ᦂᦱᧃ ᦆᦹᧇ ᦢᧃ“ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦞᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ”,ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦎᧂᧉ ᦅᧁᧉ,ᦀᧁ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦃᦼᧈ ᦋᦴ ᦊᦲᧈ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦷᦋᧂᧈ ᦷᦅᧉ ᦷᦋᧈ ᦉᧅ ᦃᦱᧆ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ,ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦎᦱᧄ ᦋᦴᧈ ᦞᧃ ᦍᦱᧄ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦺᦓ ᦵᦞᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦡᦲ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ、ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦑᧂ ᦉᦹᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦣᧅ ᦉᦱ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ,ᦏᦹ ᦐᧅ、ᦅᧄᧉ ᦵᦎᦲᧄᧈ、ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ、ᦵᦕᧀ ᦶᦕᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦒᦱᧄ ᦔᦲᧃ“ᦕᦴᧉ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ”ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ,ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦵᦀᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ、ᦕᦴᧉ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ,ᦠᦹᧉ ᦂᦱᧃ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦊᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦑ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦵᦣᦲᧈ ᦵᦣᦲᧂ ᦺᦗ!

 ᦷᦋᧂᧈ ᦂᦳᧂᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦞᦼ 

ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ

 ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ

 ᦆᦱᧁᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦊᧈ ᦷᦜᧂ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ

    ★ᦔᦲ ᧒᧐᧐᧗ ᦷᦎ

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦎᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ“ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”;

 ★ᦔᦲ ᧒᧐ᦱᦱ ᦷᦎ

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧒;

 ★ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧔ ᦷᦎ

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ”ᦟᦴᧈ ᦒᦲ ᧓;

 ★ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧒ ᦷᦟᧅ

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ“ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦃᧁᧉ ᦂᧇ ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ”ᦵᦞ ᦟᦱ ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ - ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ;

 ★ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ

 ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦷᦍᧅ ᦍᦸ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦱ᧐ ᦵᦞᧂ ᦓᧃᧉ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧘;

 ★ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧙ ᦷᦎ

 ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦘᦲᧃᧉ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦃᦹᧃᧉ ᦙᦱ ᦏᦹᧂ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦒᦲ ᧒;

   ★ᦔᦲ ᧒᧐᧒᧐ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ

 ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ“ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦲᧉ ᦉᦹᧈ ᧞ ᦶᦉᧃᧈ”ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦔᦲᧃ ᦒᦲ ᧑ ᦀᧁ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ“ᦵᦞᧂ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦑᧂ ᦕ ᦵᦑᧆ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧖”。