new tai | old tai | 中文

ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

作者: 时间:2020-12-31 11:24:39

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

  ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦂᦱᧃ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ  ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ

   ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦱᧂᧉ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᧘ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ 147,ᦉᦹᧇᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ、ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ,ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦑᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦎᦻᧈ ᦵᦵᦗᧁ ᦒᦸᧃᧉ ᦺᦔ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᦲᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ; ᦣᧇ ᦝᧂ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦂᦱᧃ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᧇ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦎᦱᧂ ᦉᦸᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦣᧂ ᦀᧁ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ。

  ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦞᦼ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦊᦲᧈ ᦵᦆᦲᧁᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦑᦱᧂ ᦘᦸᧄᧉ ᦷᦜᧂ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱ᧙ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧕ ᧞ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦅᧄ ᦔᦱᧅ ᦃᦸᧉ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦙᦱ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦔᦱᧅ ᦞᦱᧈ ᦓᧃᧉ ᦃᧁᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᦵᦵᦟᧇ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦵᦌᦲᧃ ᦞᦼ ᦔᦱᧂ ᦷᦏᧃᧉ ᦱᦞ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱᦱ ᦂᦸᧉ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᧃ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᧞ ᦎᦱ ᦖᦻ ᦠᦹᧂ ᦍᦱᧁᧈ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧓᧕ ᦷᦎ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ,ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦍᧇ ᦂᦱᧃ ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧓、ᦓᦱ ᦑᦲ ᧕ ᦔᦲ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᦱ᧔ ᦋᦴᧈ ᦵᦋᦲᧉ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ  ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦋᦲᧉ ᦀᦸᧅᧈ,ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦂᦱᧃ ᦀᦻ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ、ᦵᦔᧃᧈ ᦺᦅ ᦓᧄᧉ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦓᧄᧉ ᦡᦲ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦛᧂ ᦠᦱ ᦓᧃᧉ,ᦵᦵᦩᧃᧉ ᦆᦹᧃ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦠᦱᧇ ᦒᦱᧄ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦀᦻ ᦟᦳᧄ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ,ᦈᦳᧅ ᦵᦵᦈᧃᧈ ᦠᦹᧉ ᦉᦳᧂ、ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦣᧆ ᦺᦞ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦠᦹᧉ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ,ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦺᦉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ,ᦞᦲᧆ ᦈᦱ ᦓ ᦂᦱᧃ ᦠᦹᧉ ᦋᦸᧇ,ᦈᦳᧇ ᦵᦕᧃᧉ ᦂᦱᧅ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦚᦳᧃᧈ、ᦡᧇ ᦈᦲᧇ ᦆᦸᧃ ᦺᦝ、ᦺᦋᧉ ᦓᧄᧉ、ᦔᦳᧅᧈ ᦎᦳᧃᧉ ᦺᦙᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ、ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦙ ᦗᦻ ᦷᦠ ᦣᦱᧅ、ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦵᦵᦃ、ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦏᦹᧂ ᦑᦲᧈ,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᧞ ᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦀᦻ ᦟ ᦤᦴ ᦷᦖᧉ ᦷᦙ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦷᦆᧄᧈ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᧞ ᦵᦓᦲᧉ ᦷᦎ ᦂᦱ ᦍᦱ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦋᦴᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦺᦗ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ。(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ)