new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ

作者: 时间:2020-12-31 11:25:56

  ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ

  ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄᦟᦰ ᦵᦵᦝᧆ ᦵᦘ ᦺᦘ  ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦣᧁ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ,ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦎᦱᧄ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦌᦲᧃ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ、ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑,ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦲᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦟᦱ ᦋ ᦂᦱᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦙᦱ ᦍᧇ,ᦵᦵᦏᧄ ᦺᦞ ᦷᦜᧇ ᦗᦴ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦑᦲᧈ ᦍᦸᧄ,ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆᧈ。

  ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦷᦟᧉ ᦆᦳᧂᧉ ᦵᦵᦋᧂᧈ、ᦝᦴᧉ ᦌᦲᧈ、ᦞᦴᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦩᦱᧈ、ᦟᦲᧁ ᦒᦲᧃᧉ ᦷᦟᧂᧉ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,᧑ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦏᦳᧅᧈ ᦒᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。᧒ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦖᧃᧉ ᦅᦳᧂ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦒᦲᧉ ᦷᦟ ᦅᦱ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦵᦵᦡᧃ ᦡᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。᧓ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦵᦵᦆᧄᧉ ᦏᦲᧈ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧔ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧕ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑; ᧖ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦟᦱᧂ ᦵᦗᧆ ᦃᧁᧉ ᦺᦔ ᦵᦵᦏᧄ ᦢᦱᧆ ᧑。(ᦵᦌᦲᧃᧉ ᦋᦲᧃ)