new tai | old tai | 中文

ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦊᦴᧈ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦜᦻᦣᦾᧉ ᦷᦎ

作者: 时间:2021-01-01 11:01:18

  ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦉ ᦵᦵᦕᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦱ ᦉᦱ ᦺᦑ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦍᦲᧃᧉ ᦓᦱᧃᧉ ᦵᦌᦲᧃ,ᦐᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦁᧃ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦸᧂᧉ ᦞᦱᧈ“ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦷᦓᧅ ᦵᦧᧃ”ᦓᧃᧉ,ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦣᧇ ᦣᦸᧂ ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦙᦱ ᦝᦲᧅ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦜᦻ ᦣᦾᧉ ᦷᦎ。ᦓᦸᧅ ᦵᦉ ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦺᦔ,ᦐᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦒᧄ ᦙ ᦋᦱᧆ ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦺᦡᧉ ᦡᦲ ᦍᧂ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ ᦷᦓᧅ ᦵᦵᦓᧁ ᦵᦋᦲᧉ ᦀᦹᧃᧈ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦠᧃᧉ ᦝᦲᧅ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᦓᧃᧉ。

  ᦃᧁᧉ ᧒、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ,ᦵᦍᦰ ᦔᦲ ᦺᦐ ᦵᦡᦲᧃ ᦱᦱ ᦷᦟᧅ ᦡᧇ,ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦙᦲ ᦷᦓᧅ ᦵᦵᦓᧁ ᦟᦳᧅ ᦗᦻ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦝᦲᧅ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ。ᦐᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ,ᦊᦴᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦑᦳᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦵᦋᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ,ᦔᦲᧃ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦁᧃ ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦐᦱᧉ ᦋᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦓᧃᧉ ᦐᦽᧈ ᧑,ᦔᦴ ᦡᦾ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦵᦃᧁᧈ ᦞᦹᧃᧈ,ᦔ ᦞᦲ ᦓᦲ ᦋᦱᧆ ᦉ ᦜ ᦀᦱᧆ ᦐᧄ ᦇᦱᧄ ᦵᦵᦑᧉ。ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦵᦵᦙᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦗᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦱᧄ ᦐᦸᧂ ᦠᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦺᦂᧉ ᦂᦲᧄᧈ ᦣᦲᧄ ᦈᧄ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦌᧄᧉ,ᦵᦌᦲᧁᧈ ᦖᦱᧅ ᦃᧁᧉ ᦵᦙᧆ ᦓᧄᧉ ᦓᦱ ᦔᦲ ᦵᦉ ᧟,ᦓᧄᧉ ᦐᦸᧂ ᦀᦳᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦔ ᦷᦏᧄᧉ ᦺᦓ ᦓᦱ ᦂᦸᧈ ᦔᦲᧃ ᦑᦲᧈ ᦔᦱᧈ ᦋᦳᧄᧈ ᦓᧄᧉ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ。

  ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᦗᦹᧂ,ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦗᦸ ᦡᦻ ᦙᦱ ᦍᧂᧉ ᦌᧁ ᦊᦴᧈ ᦐᦸᧂ ᦓᦱ ᦑᦱᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦞᧉ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ,ᦢᦹᧆ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦋᦱᧂᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦳᧄ ᦢᦲᧃ ᦺᦔ ᦢᦲᧃ ᦙᦱ ᦍᦰ ᦍᦰ。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦕᦴᧉ ᦉ ᦜᦱᧈ ᦏᦸᧆᧈ ᦔᦳᧂᧈ ᦷᦓᧅ ᦵᦵᦓᧁ ᦞᦱᧈ,ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦖᦴᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦔᦲᧅᧈ ᦵᦃᧁ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ,ᦍᧂ ᦙᦲ ᦵᦔᧆ ᦜᦲᧈ ᦷᦠ ᦵᦃᧁ、ᦵᦔᧆ ᦆᦸ ᦙᦱᧃᧉ、ᦵᦔᧆ ᦓᧄᧉ ᦠᦱᧂ ᦵᦵᦜᧇ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ,ᦷᦟᧂ ᦣᦲᧄ ᦐᦸᧂ ᦉ ᦜ ᦍᧂ ᦙᦲ ᦷᦓᧅ ᦵᦵᦓᧁ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦷᦓᧅ ᦍᦱᧂ ᦂᦸᧅᧈ 、ᦷᦓᧅ ᦍᦱᧂ  ᦖᦳᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ ᦵᦋᦲᧉ ᦜᦻ ᦊᦱᧂᧈ。(ᦂᦱᧅ ᦌᦲᧃᧈ ᦩᦱᧉ ᦵᦉᦲᧈ)