new tai | old tai | 中文

ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ

作者: 时间:2021-01-01 11:05:28

   ᦔᦲ ᧟ ᦵᦡᦲᧃ ᦱ᧒ ᦷᦟᧅ ᧒᧔ ᦆᧄᧈ,ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦉᦹᧈ ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ  ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦣᦸᧄ ᦗᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦑᧂ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᧞ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ ᦙᦱ,ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᦵᦵᦉᦰ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦵᦵᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦔᦲ ᧒ᦞ᧒ᦱ ᦷᦎ。

  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦵᦌᦲᧄᧉ ᦵᦵᦐᧃᧉ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦴᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᧄᧈ ᦵᦣᧃ ᦺᦈ ᦩᦱᧄ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦓ ᦍᦱᧆ ᦺᦊᧈ ᦐᧅ ᦌᦲᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦘᦲᧃᧉ ᦋᦳᧂ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦟᦲ ᦵᦆᦲᧉ ᦵᦵᦌᧂᧉ ᦋᦳᧂ ᦟᦲ ᦎᦲᧆ ᦡᦽᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦓᧃᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦙᦲ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦙᦲ ᦑᦲᧈ ᦺᦈ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃ、ᦵᦵᦣᧉ ᦚᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ᦵᦵᦈᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦔᦲ ᧟ ᦍᦱᧄ ᦐᦱᧁ ᧞ ᦔᦲ ᦓᦲᦰ ᦍᦱᧄ ᦞᦸᧃ,ᦎᦸᧂᧉ ᦺᦡᧉ ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦩᦱᧄ ᦅᦹᧆ ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟ ᦓᦱ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ,ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ ᦣᦲᧆ ᦣᦱᧁ ᦁᧃ“ᦀᧁ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦔᦲᧃ ᦐᧅ、ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦡᧇ ᦺᦝ”ᦓᦲᦰ,ᦅᦹᧆ ᦔᦸᧂ ᦺᦞᧉ ᦀᦸᧃ、ᦔᦲᧃ ᦈᧁᧉ ᦵᦵᦂᧈ ᦂᦱᧃ ᦏᦱᧂᧉ ᦎᦸᧈ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦆᧄ ᦑᦸᧂᦰ ᧞ ᦅᦻ ᦵᦋᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦺᦖᧈ ᦁᧃ ᦌᦸᧂᧈ ᦐᦱᧉ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᧃᧉ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ,ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ ᦅᧆ ᦆᦲᧂᧈ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦡᧇ ᦵᦵᦝᧆ ᦂᦱᧃ ᦢᦳᧄᧈ ᦺᦞᧉ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧄ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦡᧇ ᦺᦝ,ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦂᦱᧃ ᦈᦲᦰ ᦺᦣᧈ ᦈᦲᦰ ᦷᦉᧃ ᦅᧆ ᦅᦲᧂᧈ; ᦷᦍᧅ ᦉᦳᧂ ᦂᧄᧈ ᦟᧂ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦀᦸᧅᧈ ᦵᦵᦣᧂ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦟᦴᧉ ᦌᦳᧄ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ“ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᧔ ᦕ ᦂᦱᧃ”,ᦅᦹ ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦁᧃ ᦢᧁᧈ ᦙᦲ ᦓᦱ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦓᧃᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦠᧃᧉ ᦋᦲᧉ ᦓᧄ ᦷᦕᧆᧈ ᦕᦻ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ,ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦵᦣᧃ ᦷᦋᧂᧈ ᦵᦵᦌᧁ ᦌᦸᧉ、ᦕᦴᧉ ᦍᦲᧂ ᦅ ᦘ、ᦅᦳᧃ ᦏᧁᧉ ᦺᦃᧉ ᦐᦱᧁ ᦵᦵᦣᧂ ᦣᦽ ᦺᦔ ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ,ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦺᦔ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ,ᦂᧅ ᦠᦱᧄᧉ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᦺᦓ ᦷᦆᧄᧈ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦎᦱᧄ ᦷᦎ ᦃᦹᧃᧉ ᦡᦾ ᦺᦔ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ。ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦷᦎᧅ ᦍᦱᧄ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ,ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦎᧆ ᦵᦵᦎᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦲᧉ ᦅᦲᧃ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦍᦸᦰ ᦓᧄ,ᦊᦱᧃᧈ ᦉᦱᧂᧉ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦝᦱᧂᧉ ᦺᦝ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ; ᦵᦵᦏᧄ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦵᦣᧂ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦟ ᦤᦴ ᦁᦱ ᦂᦱᧆ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦵᦵᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦓᦱᧈ ᦟ ᦤᦴ,ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦕᦸᧃᧈ ᦵᦵᦎᧄᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦃᧆ ᦋᦱ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ,ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦃ ᦺᦝ ᦺᦖᧉ ᦔᦱᧈ ᦺᦖᧈ ᦔᦱᧈ ᦊᦱᧉ ᦍᦱᧂ ᦵᦗᧂ ᦺᦡᧉ ᦺᦋ ᦍ ᦋ ᦓ,ᦁᧄ ᦗᧅ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦋᦲ ᦞᦲᧆ ᦃᧁᧉ ᦃᦸᧂ ᦇᦹᧃ ᦆᧄ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦋᦳᧄ ᦜᦻ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦙᦲ ᦔᦱᧈ ᦺᦙᧉ ᦉ ᦛᧆ ᦌ ᦤᦲ ᦺᦗ。(ᦷᦟᧉ ᦂᦼᧈ ᦩᦱᧉ)