new tai | old tai | 中文

ᦵᦵᦆᧅ ᦵᦑᧄ ᦂᦱᧃ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦷᦎᧅ ᦑᦲᧈ ᦔᦲᧃ ᦡᦲ

作者: 时间:2017-09-29 15:14:00

 ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ  ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ 、ᦆᦸᧂᧉ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᧞ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ 、ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦋᦳ  ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ,ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦏᦹᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦂᦱᧃᧉ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦔᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ 。  
ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦑᦲᧈ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦷᦣᧂ ᦙᦲ ᦕᦖᦱᧃ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦶᦒᧃᧈ ᦶᦒᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦃᦻ ᦈᧅ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦱᦱ ᦷᦠ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧃᧉ  。ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᦹᧃᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦣᦲᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ,ᦈᧅ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦱᦱ  ᦷᦠ ᦓᦲᦰ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦋᦴᧈ ᦷᦠ ,ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦈᧇ ᦂᧃ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ ,ᦇᦹᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ,ᦂᦱᧃᧉ ᦂᦸ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦅᦸᧉ ᦈᦳᧇ ᦵᦋ ,ᦂᦱᧃ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦅᦸᧉ ᦡᦽᧉ ᦎᦱᧄ 《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᦌᦹᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ》 , ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦃᦸᧉ ᦂᦱᧃ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ ᦉᧅ ᦟᧄ 。ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦵᦂᧁᧈ ᦃᧁᧉ ᦱᦱ ᦷᦠ  ᦢᧁᧈ ᦵᦖᦲᧃᦂᧃ ᦉᧅ ᦷᦠ ᦈᧇ ᦣᦲᧆ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦅᦸᧂ ᦌᧄᧉ 。
ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᦹᧅ ᦌᦱᧉᦶᦋᧆ ᦓᦱᧄ ᦗᦱᧆ ᦈᧅ ᦍᦳᧃᦵᦂᧁᧈ
ᦃᧁᧉ ᦓᧃᧉ (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ )