new tai | old tai | 中文

ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦃᧁᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ

作者: 时间:2017-09-29 15:36:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦡᦲᧃ ᧙ ᦷᦟᧅ ᧒ᦱ ᦆᧄᧈ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦙᦸᧃᧈ ᦋᦲᧈ ᦓᦸᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦺᦓ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦋᦳ ᦘᦸᧄᧉ “ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦓᧄ ᦗᦱ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ 、ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ”ᦁᧃ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦷᦙᧆ ᦈᦱᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ 。ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ 、ᦑᦱᧂ ᦶᦍᧃᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ 、ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦓᦸᧃ ᦢᦱᧃᧉ 、ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ “᧓ ᦞᦼ ” ᦂᧇ ᦑᧂ ᦎᦻᧈ ᦶᦗᧁᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦖᦻ ᦃᧁᧉ ᦂᦱᧃᧉ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ  ᦃᧁᧉ ᦘᦸᧄᧈ ᦘᦸᧄᧉ  。
  ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦠᧃᧉ ,ᦕᦴᧉ ᦂᦸᧃᧈ ᦀᦸᧃ ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦶᦈᧂᧉ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ  ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、《ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦂᧄ ᦑᦹ  》ᦓᧃᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦟᦱ ᦋ ᦅᦸᧂ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ  ᦞ ᦏᦳ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ 。ᦺᦓ ᦘᦸᧄᧉ ᦍᧂ ᦣᧇ ᦝᧂ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃᦗᦳᧃᧉ ᦈᦱᧅ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ、 ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ、 ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦞᦏᦳ ᦑᧂ ᦜᦻ、 ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦃᧃ ᦒᦰ ᦍᦲᧂᧈ ᦡᦲ ᦺᦓ ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧗ ᦷᦎ ᦵᦵᦠᧂᧈ ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ 。
   ᦵᦙᧃᧉ ᦷᦙᧇ ᦘᦸᧄᧉ ᦉᦲᧂ ᦷᦈ ᦵᦉ ᧟, ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦎᧂᧈ ᦓᧂᧈ ᦵᦣᦲᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ, ᦈᦹ ᦍᧂ ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ  《ᦐᧂ ᦉᦹ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ》。 ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦍᧂ ᦵᦵᦢᧂᧈ  ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᧕᧐ ᦷᦎ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦂᦸ ᦌᦲᧈ ᦝᦱᧃᧈ ᦶᦟᧃᧉ ᦗᧃ ᧖ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ 、ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦷᦙᧂᧈ ᧕ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᧞ ᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦵᦂᧂᧉ ᦋᦱᧂᧉ ᧓ ᦣᦾᧉ ᦂᦸ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ  ᦕᦱᧃ  。
  ᦃᧁᧉ ᧒ 、᧓ ᦔᦲ ᦙᦱ ,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦺᦓ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦃᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᧞  ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦶᦎᧂᧈ ᦑᦱᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦺᦎᧉ ᧒ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦙᦱ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ,ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧇ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦷᦟᧉ ᦵᦒᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ  ᧞ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦶᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ,ᦠᦱᧂᧉ ᦆᦱᧆ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦅᧄᧉ ᦋᦾᧈ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦵᦟᧂᧉ ᦺᦂᧈ、ᦵᦟᧂᧉ ᦖᦴ 、ᦵᦟᧂᧉ ᦕᦹᧂᧉ ᧞ ᦔᦳᧅᧈᦂᦸ ᦖᦱᧅ ᦉᦳᧄᧉ ᦟᦴᧅ ᦛᦱᧃ, ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦵᦋᧆ ᦵᦣᧆ ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦔᧅ ᦣᦸᧂ ᦎᦱᧄ ᦋᦸᧇ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ 。
  ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦐᦲ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦊᦱᧁᧉ ᦵᦣᦲᧃ ᦷᦑᧅ ᦕᦱᧃ ᧞ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦘᦸᧄᧈ ᦂᧃ ᦵᦵᦈᧆ ᦖᦴ ᦓᦾᧉ ᦁᧃ ᦈᧅ ᦔᧃ ᦠᦹᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ 。
(ᦟᦲᧁᧉ ᦊᦲᧃᧈ ᦋᦲᧃᧈ 、ᦟᦲᧁᧉ ᦍᦲᧃᧉ )