new tai | old tai | 中文

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉᦅᦱᧉ ᦃᦻᦃᦸᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ

作者: 时间:2017-09-29 15:17:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦶᦎᧃᧈ ᦋᦹ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ,ᦈᧄ ᦄᦻ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧅ ᦵᦵᦎᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦔᦲᧂ ᦂᦱᧃ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦂᧇ ᦟᦹᧇ ᦉᦹᧇᧈ ᦙᦱ ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ。
   ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ ,ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦈᧅ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦏᦱᧃᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦑᦲᧈ ᧑ ᧞ ᦈᦱᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦏᦱᧃᧉᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦱ᧐ ᦑᦲᧈ, ᦣᦸᧆ ᦏᦹᧂ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ ᧒᧒ ᦆᧄᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᧞  ᦈᦱᧃᧈ ᦔ ᦟᦲᦰ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ  ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧓ ᦑᦲᧈ 。ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ  ᦺᦋᧉ ᦞᦱᧂ ᦷᦟᧉ ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦎᧂᧉ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ ᦵᦣᧆ ᦊᦴᧈ,ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦙᦲ ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦁᧃ ᦔᦱ ᦉ ᦵᦡᧆ 、ᦓᧄᧉ ᦙᧃ ᦊᦲᧃᧈ ᦌᦲᧉ ᦷᦅ 、ᦐᦸᧈ ᦛᦱᧃ 、ᦓᧄᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᦶᦉᧂᧈ ᦙᦲᧃᧉ 、ᦓᧄᧉ ᦶᦈᧂᧈ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ 、ᦶᦊᧈ ᦟᦱᧉ ᦀᦲᦰ ᦇᦴ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦗᦸᧂ ᧒᧐ ᦵᦋᦲᧉ ᦔᦻ  ᦈᧅ ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦞᦱᧂ ᦵᦜᦲᧈ ᦍᦲᧁᧉ 、ᦍᦲᧁᧉ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦘᦲᧃᧉ ᦒᦻᧉ   ᦅᦱᧉ ᦃᦻ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ。
  ᦂᦸᦰ ᦶᦔᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦷᦙᧃ ᦺᦔ ᦕᦸᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦟᦸᧈ ᦋᦱᧄ 、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧉ ᦋᧄ、 ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦷᦙᧃ  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ,ᦈᦹᧈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᦱᧈ ᦃᦻ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃ  。
(ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦊᦲᧂᧈ ᦌᦱᧃᧈ )