new tai | old tai | 中文

ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ

作者: 时间:2017-12-14 16:30:00

   ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦟᦳᧂ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦁᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦶᦖᧈ ᦦᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦓᧃᧉ。
  ᦵᦗᦲᧈ ᦃᧆ ᦵᦵᦃᧂ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦕᦸᧇ ᦈᦸᧆ ,ᦶᦕᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃᧉ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦵᦓᦲᧂ ᦎᦱᧄ ᦖᧃᧉ ᦞᦹᧃ ᦢᧁᧈ ᦃᦱᧆ,ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦅᦸᧉ ᦂᧇ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦵᦵᦋᧆ ᦈᦲᧂ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ,ᦓᦱ ᦑᦲ ᦊᦴᧈ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ  ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦵᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ。ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦅᧁᧉ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ,ᦈᦱᧃᧈ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦓᧄᧉ ᦺᦣᧈ ᦡᦲᧃ ᦓᦱ ᦟᦲᧉ ᦙᦲᧃᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦌᦱᧂ ᦨᦱᧃ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ、ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦂᦱᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦶᦋᧈ、ᦋᦸᧃᧈ ᦶᦓᧉ ᦷᦆᧉ ᦋᦸᧉ ᦵᦉᦲᧈ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦓᦲᧁ ᦷᦆᧉ ᦟᦱᧃᧉ、ᦷᦣᧂ ᦀᦲᧆᧈ ᦀᦾᧉ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦘᦸᧄᧈᦂᦸᧉ  ᦂᧃ。
  ᦓᧇ ᦎᦱᧄ ᦩᦱᧄ ᦛᧂ ᦞᦲᧉ ᦺᦓ ᦌᦻᧉ ᦛᦴᧈ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦅᦹᧆ ᦵᦣᧆ ᦋᦸᧂᧈ ᦂᦱᧃ,ᦈᦱᧃᧈ ᦶᦖᧈ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦶᦉᧃᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᦃᧃ ᦅᦱᧈ ᦵᦐᦲ ᦂᦱᧆ ᦵᦐᦲ ᦟᦲ,ᦌᦹᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦸᧂᧉ ᦷᦜᧈ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ (ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦍᦲᧃᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦛᦱᧂᧈ ᧓᧓ ᦑᦳᧃᧈ ᦔᦻ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧒ᦞ ᦂᦲᧃᧉ ᦅᦳᧂᧈ ᦋᦲᧃᧈ)ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦠᦹᧉ ᦗᦸᧈ ᦺᦣᧈ ᦶᦙᧈ ᦓᦱ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦑᦳᧃᧉ ᦍᦴᧉ ᦂᦱᧃ  ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ ᦓᧃᧉ。
  ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦝᦴᧉ ᦷᦆᧉ ᦵᦝᧀᧉ ᦺᦋᧉ ᦊᦳᧂᧈ ᦺᦉᧈ ᦀᦾᧉ ᦟᧄ ᦗᦸᧅ ᦓᦲᦰ ᦎᦲᧆ ᦋᦱᧇ ᦵᦋᧂ ᦵᦈᦲᧂ ᦵᦌᦲᧃᧈ ᦌᦱᧃ ᦎᦼᧈ ᧕ ᦋᦲᧈ ᦙᦲᧃᧉ ᦋᦴ ᦣᦾᧉ ᦔᦻ ᧗ ᦜᧂ ᦵᦣᦲᧃ,ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ ᦺᦋᧉ ᦈᧅ ᦍᦳᧃ ᦔᦳᧅᧈ ᦀᦾᧉᦓᧇ ᦵᦉᧂᧉ  ᦗᧃ ᧙ ᦣᦾᧉ ᧒ᦱ ᦙᦴ ᦔᦻ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᦇᦹᧃ ᧓᧐ ᦶᦍᧃᧉ,ᦗᦸᧂᦰ ᦗᧂᧈ ᦗᦴ ᧕ ᦖᦹᧃᧈ ᧗ ᦗᧃ ᦶᦍᧃᧉ ᦔᦻ。                                                                                                                                     (ᦞᦱᧂᧉ ᦵᦙᧀᧉ )