new tai | old tai | 中文

ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦵᦝᧀᧉ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦄᧆ

作者: 时间:2017-12-14 16:32:00

(ᦎᦸᦰ ᦈᧇ ᦌᦲᧈ᧟ )
(2)ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ ᦺᦣᧈ ᦷᦉᧃ ᦙᦴ ᦺᦡ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧒᧐ ᦏᦹᧂ ᧔᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦺᦉᧈ ᦣᦸᧂᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦉᧈ ᦃᦳᧄ。ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦋᧃ ᦚᦳᧂ ᦔᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᦵᦖᦲᧉ、ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ  ᦓᦲᦰ ᦵᦵᦔᧂ ᦣᦸᧂᧈ ᦞᦸᧂᧈ ᦵᦵᦋᧃ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦡᦱᧁᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ,ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦺᦓ ᦣᦸᧂᧈ ᦵᦍᦲᧂᧈ ᧑ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦏᦳᧄ; ᦵᦙᦲᧈ ᦢᦻ ᦊᦱᧉ ᦑᦸᧄ ᦅᧁᧉ ᦷᦉᧃ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ、ᦃᧁᧉ ᦃᦳᧅ、ᦷᦉᧃ ᦚᦻᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦃᦳᧆ ᦣᦸᧂᧈ ᦑᦲᧈ ᦊᦱᧃ ᦅᧁᧉ ᦂᦸ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦠᧃᧉ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦏᦹᧂ ᦱ᧐ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ,᧟ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦚᦳᧃᧈ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ,ᦀᧁ ᦡᦲᧃ ᦷᦔᧅ。ᦵᦙᦲᧈ ᦀᧁ ᦚᦳᧃᧈ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦈᧇ ᦺᦉᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦺᦢ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ,ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦺᦖᧉ ᧞ ᦎᦻ ᦺᦔ。ᦟ ᦤᦴ ᦝᦱᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦵᦵᦠᧂᧉ ᦃᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦟᧀ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦷᦠᧆ ᦓᧄᧉ ᦣᦲᧇ ᦺᦞ。
 (3)ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦵᦑᦲᧅ ᦃᧁᧉ ᦓᦱ ᦙᦴ ᦺᦡ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᧓᧐ ᦏᦹᧂ ᧔᧐ ᦵᦵᦌᧃᧈ ᦵᦆᦲᧉ,ᦈᦱᧃᧈ ᦓᧄᧉ ᦎᦱᧃᧈ ᦷᦙᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦔᦸᧆ ᦵᦞ ᦟᦱ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦔᦳᧂᧈ ᦐᦸᧈ ᦣᦾᧉ ᦔᦳᧃ ᦺᦐ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ ᦏᦹᧂ ᧕᧐ ᦔᦳᧃ。ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦈᧅ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᦂᦸᧃᧉ ᦺᦏ ᦁᧃ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦺᦞᧉ ᦓᧃᧉ,ᦅᦾᧈ ᦺᦏ ᦠᦹᧉ ᦃᧁᧉ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦺᦔ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦺᦏ ᦍᦾᧈ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦟᧃᧈ,᧟ ᦋᦾᧈ ᦛᦱᧃᧈ ᦂᦱᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ;ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦙᦲ ᦓᧄᧉ,ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦎᦹᧃᧉ ᦀᦸᧃ ᦑᦱᧂ,ᦅᦾᧈ ᦀᧁ ᦚᦳᧃᧈ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ,ᦺᦏ ᦝᦱᧃᧈ、ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦟᧃᧈ ᧟ ᦔᦳᧅᧈ。
 (4)ᦀᧁ ᦵᦵᦔᧂ ᦚᦳᧃᧈ ᦺᦉᧈ ᦓᦱ ᦓᦲᦰ ᦷᦟᧂᧈ ᧟ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦵᦕᧅᧈ ᦓᦱ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦺᦉᧈ,᧟ ᦆᦹᧃ ᦦᦱᧆ ᦷᦢᧅᧈ ᦵᦗᧂ ᧟ ᦔᦳᧅᧈ ᦓᦱ,ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦃᦸᧃᧉ ᦎᦸᧄ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦵᦐᦲ ᦺᦞᧉ ᦌᧄᧉ,ᦗᦲᧆ ᦵᦔᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦵᦵᦌᧁᧈ ᦏᦻᧈ ᦎᦱᧃᧈ ᦡᦽᧉ ᦇᦻᧈ ᧞ ᦵᦔᦲᦰ ᦋᦳᧄᧈ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦺᦔ。ᦔᦲᧃᧈ ᦊᦱᧈ ᦁᧃ ᦋᦸᧇ ᦵᦵᦙᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦔᦲᧃ ᦺᦏ ᦓᦱ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦕᧅ ᦓᦱ ᦵᦏᦲᧃᧉ ᦵᦉ ᧟ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦃᧁᧉ ᦎᦹᧃᧉ ᦘᦸᧂᧈ,ᦙᦴ ᦺᦐ ᦀᧁ ᦏᦱᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦱ᧐ ᦏᦹᧂ ᧒᧐ ᦵᦆᦲᧉ,ᦕᦱᧁᧈ ᦺᦉᧈ ᧟ ᦵᦕᧅᧈ ᦵᦵᦏᧄ ᦗᦸᧅ ᧑ ᦏᦹᧂ ᧒ ᦗᦸᧅ,ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦷᦢᧅᧈ ᦟᦱᧅ ᦵᦟᧃᧈ ᦵᦗᧂ,ᦅᦸᧉ ᦷᦟᧆ ᦔᦳᧅᧈ ᦺᦉᧈ。ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦠᦹᧉ ᦏᦱᧃᧈ ᦌᦸᧃᧈ ᦌᦲᧃᧈ ᦁᦱᧃᧈ ᦉ ᦵᦖᦲ ᦂᧃ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦡᦲᧃ ᦁᧃ ᦵᦟᦲᧅ ᧗ ᦟᦲᧉ ᦙᦲ ᦓᧃᧉ ᦺᦞᧉ,ᦠᦱᧅ ᦙᦲ ᦎᦱ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦺᦋᧉ ᦺᦉᧈ ᦚᦳᧃᧈ ᦐᦱᧉ ᦵᦑᦲᧅ,ᦈᦹ ᦆᦹᧃ ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦃᦲᧉ ᦚᦳᧃᧈ ᦌᦳᧄ ᦵᦉ ᦺᦔ ᦓᧃᧉ。
(ᦀᦲᦰ ᦃᧃ ᦷᦜᧂ ᦔ ᦶᦜ)
(ᦎᦸᧈ ᦺᦔ ᦌᦲᧈ ᦐᦱᧉ )