new tai | old tai | 中文

  ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦉᧃᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ

作者:ᦌᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ 时间:2019-05-17 15:28:05

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦋᦳ ᦓᦳᧄ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ。

  ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦀᦸᧃ ᦋᦸᧄ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦏᦹᧂ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦂᦸᧃ ᦵᦟᧀ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦘᦳᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ、ᦵᦙᦲᧂ ᦙᦱᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦢᦱᧃᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ。ᦎᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦑᦲᧈ ᦺᦔ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ  ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦃᧁᧉ ᦷᦡᧂ ᦓᧃᧉ ᦌᧄᧉ。ᦎᦱᧄ ᦺᦡᧉ ᦣᦴᧉ,ᦔᦲ ᧒᧐ᦱ᧘ ᦷᦎ ᦵᦡᦲᧃ ᧘ ᦷᦟᧅ,ᦶᦟᧃᧉ ᦷᦆᧉ ᦷᦅᧉ ᦵᦵᦟᧂᧉ ᦓᦳᧂᧉ ᦋᦴ ᦋᦹᧉ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃ ᦃᧄᧈ ᦟᦱᧇ ᦔᦱᧂ ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦎᦸᧈ ᦵᦐᦲ ᦷᦟᧅ,ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧇ ᦺᦡᧉ ᦺᦞ。ᦎᦲᧆ ᦎᦸᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦓᦲᦰ,ᦈᦱᧃᧈ ᦣᧅ ᦉᦱ ᦂᦸ ᦺᦙᧉ ᦂᦸ ᦎᦸᧅᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦶᦋᧆ ᦡᦸᧄ ᦂᦱᧇ ᦵᦢᦲᧉ ᦃᦳᧃ,ᦛᧂ ᦠᦹᧉ ᦶᦌᧂᧈ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ ᦢᦸᧅᧈ ᦔᦱᧁᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦠᦱᧂᧉ ᦶᦣᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ、ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦵᦙᦲᧈ ᦋᧁᧉ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦃᦸᧂ ᦉᦱᧂᧉ ᦺᦣᧈ ᦓᦱ ᦃᦹᧃᧉ ᦺᦊᧈ ᦎᦱᧄ ᦉ ᦵᦖᦲ。                (ᦌᧁᧉ ᦈᦲᧃᧈ ᦌᦱᧉ)