new tai | old tai | 中文

ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ

作者: 时间:2020-02-07 10:36:25

᧑、ᦢᧁᧈ ᦉᧂ ᦔᦲᧃ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ?3b-1.jpg

ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ  ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦔᦲᧃᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦺᦓ ᦙ ᦓᦴᧉ ᦉ ᦷᦟᧅ ᦓᧃᧉ ᦵᦋᦲᧉ ᧑, ᦍᦸᧃᧉ ᦵᦗᦲᧈ ᦊᦴᧈ ᦺᦓ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦞᧃᧈ ᦵᦵᦂᧁᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦑᦸᧂᦰ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦖᦲᧃ ᦷᦖᧅᧈ ᦷᦠ ᦈᧁᧉ ᦞᦸᧂᧉ ᦙᦲ ᦵᦟᧄᧈ ᦺᦞᧉ ᧞ ᦈᦲᧂᧈ ᦺᦡᧉ ᦋᦹᧈ ᦞᦱᧈ ᦡᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᧞。 ᦎᦸᧈ ᦑᧁᧉ ᦏᦹᧂ ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ, ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦋᦲᧉ ᦓᦲᦰ ᦋᦱᧂᧈ ᦅᦱᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦵᦵᦉᧆ ᦷᦎ ᦎᦲᧂ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦡᦳᧅᧈ ᦵᦵᦉᧃ ᦜᧂ ᦓᧃᧉ , ᦆᦹᧃ ᦋᦱᧂᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦣᦴ ᦆᦸ 、ᦺᦉᧉ ᦂᧇ ᦑᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦵᦟᦲᧆ ᦉᦻ ᦟᦳᧄᦅᦳᧃ ᧞ ᦵᦵᦉᧆ  ᦷᦎ ᦎᦲᧂ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ 。

ᦗᦲᧆ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ (nCoV) ᦗᦻ ᦀᦸᧃ ᦢᧁᧈ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ  ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ, ᦔᦸᧈ  ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦓᦲᦰ ᦠᦱᧅ ᦔᦲᧃ ᦗᦸᧅ ᦒᦲ ᧑ 。


 ᧒、 ᦠᦳᧃᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ?

3b-2.jpg

ᦎᦱᧄ ᦷᦟᧂ ᦵᦙᦲᧂ: ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ、 ᦀᦳᧃᧉ ᦙᦾᧈ、 ᦺᦀ、 ᦵᦍᧂᧈ ᦊᦴᧈ ᦵᦍᧂᧈ ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦚᦹᧆᧈ ᦙᦱ。 ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦟᦱᧂ ᦘᦸᧂᧈ ᦢᧁ ᦓᦲᦰ、 ᦵᦓᦲᧉ ᦅᦸᧉ ᦢᧁᧈ ᦺᦖᧉ。 ᦈᧇ ᦗᦲᧆ ᦵᦢᦲᧈ ᦊᦱ ᦍᦱᧅ、 ᦵᦟᦲᧆ ᦀᦸᧅᧈ ᦢᧁᧈ ᦌᧁ。 

ᦐᧅ ᦓᦲᦰ: ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦚᦹᧆᧈ、 ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦐᧅ ᦓᦲᦰ ᦟᦹᧄ ᦆᦲᧂ ᦺᦔ、 ᦕᦴᧉ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦓᦲᦰ ᦢᧁᧈ ᦗᦸ ᦐᧅ, ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᧟ ᦡᦲ ᦙᦱ, ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦾᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦃᧉ ᦐᧅ, ᦍᧂ ᦋᦱᧂᧈ ᦎᦻ ᦺᦔ。


 ᧓ 、 ᦣᧁ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦵᦣᧆ ᦡᧂᧈ ᦣᦹ ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ? 

3b-3.jpg

(᧑) ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ。 ᦺᦀ、 ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦂᦲᧃ ᦃᧁᧉ ᧞ ᦍᦻᧉ ᦐᧅ ᦍᦻᧉ ᦢᧁᧈ ᧟、ᦊᦲᧇ ᦄᦱᧄ ᦺᦉᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦵᦕᧁᧉ ᦃᦲᧉ ᦵᦍᧁᧈ ᦵᦵᦉᧆ ᦃᦸᧂ ᧟, ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦓᧄᧉ ᦠᦸᧄ ᦁᧃ ᦙᦲ ᦋᦲᧁ ᦋᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ。

(᧒) ᦠᦹᧉ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ。 ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦺᦓ ᦵᦣᦲᧃ ᦟᦳᧄ ᦟᦸᧂᧉ ᦔᦸᧂᧈ ᦡᦲ。ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦺᦔ ᦑᦲᧈ ᦅᦳᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦡᦲᧃᧉ ᦷᦙᧃᧈ ᧞ ᦅᦳᧃ ᦉ ᦌᦳᧄ ᦂᧃ ᦷᦜᧂ ᦜᦻ ᦓᧃᧉ, ᦅᧃ ᦞᦱᧈ ᦢᧁᧈ ᦺᦔ ᦢᧁᧈ ᦺᦡᧉ ᦓᦲᦰ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ,ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦀ ᧞ ᦈᦱᧄ ᦓᦲᦰ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦀᧁ ᦂ ᦡᦱᧆ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦙᦹ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ, ᦝᦱᧂᧉ ᦑᦰ ᦓᧄᧉ ᦟᦻ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ。

(᧓) ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ。 ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦔᦲᧃᧈ ᦷᦔ ᦷᦟᧄ ᦟᦱ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦓᧃᧉ,ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

(᧔) ᦗᦲᧆ ᦈ ᦟᦰ ᦓᦱ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ。 ᦊᦳᧂᧈ ᦊᧄ ᦓᧇ ᦏᦹ ᦂᦱᧃ ᦊᦱᧄᧉ ᦜᦹᧆᧈ ᦡᦲ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦔᦸᧆᧈ ᦺᦘ,ᦗᦱᧃ ᦵᦃᧂ ᧞ ᦘᦱᧉ ᦷᦆ ᦵᦵᦔᧂ ᦃᦸᧂ ᦉᦳᧅ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦡᦲᧇ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦢᧂᧈ ᦘᦱᧅ ᦂᧃ, ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦵᦔᧂ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᦓᧃᧉ ᦺᦃᧈ ᧞ ᦋᦲᧃᧉ ᦷᦎ ᦷᦠ ᦐᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦵᦵᦔᧂ ᦉᦳᧅ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

(᧕) ᦕᦸᧃᧈ ᦓᦾᧉ ᦂᦱᧃ ᦃᧁᧈ ᦙᦹ ᦂᧃ。 ᦊᦴᧈ ᦵᦙᦲᧈ ᦉᦴᧈ ᦊᧄ ᦂᧃ ᦓᧃᧉ, ᦊᦱᧈ ᦓᧇ ᦃᧁᧈ ᦙᦹ ᦂᧃ, ᦍᦸ ᦙᦹ ᦈᦸᦰ ᦷᦠ ᦺᦛᧉ ᦂᧃ ᦅᦸᧉ ᦺᦡᧉ ᧞。

(᧖) ᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦊᦲᧇ ᦄᦱᧄ ᦈᧇ ᦵᦵᦉᧆ ᦵᦏᦲᧃᧈ。


    ᧔、 ᦅᧃ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦖᦲᧃ ᦗᦻ ᦺᦎᧉ ,ᦃᦸ ᦠᦹᧉ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ、 ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ ! 

ᦅᧃ ᧞ ᦔᦸᧈ ᦠᧃ ᦵᦓᦲᧉ ᦺᦖᧉ(᧓᧗ ᦎᦴᧈ ᦔᦻ ᧓ ᦃᦹᧃᧉ ᦵᦐᦲ)、 ᦺᦀ、 ᦏᦽᧉ ᦺᦈ ᦚᦹᧆᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ, ᦆᦹᧃ ᦺᦔ ᦵᦵᦀᧁᧈ ᦟᦸᧈ ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦺᦔ ᦊᦴᧈ ᦌᧁ ᦑᦲᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦗᦸᧅ ᦙᦱ,ᦢᧁᧈ ᦅᦸᧉ ᦀᦸᧃ ᦵᦙᦲᧈ ᦺᦃᧉ ᦱ᧔ ᦞᧃ ᦵᦵᦀᧇ ᦈᧇ ᦅᦳᧃ ᦺᦃᧉ ᦺᦖᧉ ᦟᦳᧅ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦞᦴ ᦃᦱᧃᧈ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ, ᦷᦅᧃ ᦺᦡᧉ ᦺᦔ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ、ᦌᦱᧉ ᦵᦵᦋᧆ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。

ᦵᦵᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ:

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ:0691-2136423

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ:2146681 (ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦺᦎᧉ)、 2220957(ᦷᦆᧄᧈ ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦗᦻ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ)

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦵᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ: 0691-2750206

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ:0691-5122416

ᦷᦣᧂ ᦊᦱ ᦺᦘᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ:0691-8120991

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ: 0691-2123541

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ: 0691-2168202

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦵᦵᦉᧃᧈ: 0691-8122274

ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᦻ ᦵᦵᦉᧃᧈ: 0691-5122188

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦷᦊᧅ ᦊᦱ ᦵᦵᦂᧃᧈ ᦃᧃ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ                ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ              ᦵᦵᦕᧈ

3b-4.jpg