new tai | old tai | 中文

ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦍᧇ ᦖᧃᧉ ᦂᦱᧃᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ

作者:ᦃᦸᧂᧈ ᦑᦱᧃᧈ 时间:2020-02-27 17:21:35

  ᦃᦱᧁᧈ ᦉᦱᧃ ᦷᦣᧂ ᦐᧂ ᦉᦹ ᦘᦲᧄ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ  ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦏᧄ ᦶᦃᧂ ᦶᦣᧂ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ,ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦱᧇ ᦶᦗᧉ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ 。

  ᦵᦙᦲᧈ ᦷᦡᧃᧈ,ᦅᧁᧉ ᦂᦱᧂ ᦺᦈ ᦃᦳᧄᧈ ᦕᧃᧉ  ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦺᦃᧉ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦱ᧒ ᦗᧃ ᦓᦱ ᦵᦋᦲᧁᧈ ᦔᦳᧂ ᦶᦕᧈ ᦂᦱᧃᧉ ᦋᦹᧈ ᦵᦉᧂ ᦕᦴᧉ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᦒᦲ ᧑ ᦵᦉ ᧟,ᦷᦣᧂ ᦂᦱᧃ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦟᦱᧉ ᦶᦈᧅᧈ ᦛᦻ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦃᧅ ᦖᧃᧈ ᦉᦹᧇᧈ ᦠᦱ ᦶᦉᧂᧈ ᦃᦻ ᦊᦱ ᧞ ᦷᦣᧂ ᦶᦔᧂ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ ᦌᦹᧉ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦓᧄᧉ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ、ᦵᦆᦲᧂᧈ ᦷᦂᧆᧈ ᦒᦱᧆᦵᦓᦲᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦂᧇ ᦑᧂ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦉᦳᧂᧈ ᦏᦹᧂ ᦙᦹ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ  ᦈᦱᧃᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦓᦳᧃ、ᦀᦲᦰ ᦇᦴ、ᦵᦙᦲᧂ ᦔᦱᧃᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᧖ ᦑᦲᧈ。ᦵᦙᦲᧈ ᦶᦕᧈ ᦚᦱᧉ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦓᧃᧉ,ᦺᦎᧈ ᦎᦱᧄ ᦵᦞᧀᧈ ᦉᦲᧃᧈ、ᦶᦎᧃᧈ ᦧᦱᧈ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ ᦶᦕᧈ ᦉᦸᧃ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦠᦹᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦈᦱᧃᧈ ᦒᦱᧆ ᦶᦎᧃᧈ,ᦀᦲᧅᧈ ᦶᦏᧄ ᦩᦱᧄ ᦣᦴᧉ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂᦈᦰ ᦺᦖᧈ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦉᧂᧈ ᦵᦐᧇ ᦵᦂᧇ ᦠᦾᧉ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦑᧂ ᦜᦻ ᦀᦸᧅᧈ ᦺᦔ ᦵᦣᧆ ᦂᦱᧃ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦺᦉᧈ ᦕᦱᧉ ᦙᦸᧇ ᦷᦉᧇ、ᦃᧅ ᦌᦽᧈ ᦙᦹ。ᦃᦸᧆᧈ ᦆᦱᧆ ᦂᦱᧅ ᦓᦱ ᦑᦲ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦎᦱᧄ ᦞᦲᧉ ᦌᦱ ᦷᦔ ᦨᦱᧃ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ、ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦑᦲᧈ ᦋᦳᧆ ᦍᦸᧄ,ᦏᦲ ᦏᦸ ᦂᦱᧃ ᦉᦱᧂᧉ ᦋᦴᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ。 ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᧞ ᦡᧇ ᦗᦲᧆ ᦷᦟᧆ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ、ᦣᦸᧂᧈ ᦓᧄᧉ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ。ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦕᦴᧉ ᦚᧁᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦎᧂᧉ ᦵᦙᦲᧈ ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦵᦵᦙᧂ ᦋᦰ  ᦺᦖᧈ ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦵᦉ ᧟ ᦞᧃ ᦺᦡ ᦞᧃ ᦓᧃᧉ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦚᧁᧉ ᦔ ᦎᦴ ᦠᦹᧉ ᦡᦲ,ᦃ ᦊᧄ ᦺᦈ ᦉᦲᧂᧈ ᦏᦱᧄ ᧞ ᦷᦈᧆ ᦖᦻ ᦅᦳᧃ ᦗᦻ ᦓᦸᧅ ᦃᧁᧉ ᦙᦱ ᦓᧃᧉ,ᦈᦹ ᦍᧂ ᦷᦂᧆᧈ ᦑᦸᧂᦰ ᦒᦱᧆ ᦵᦓᦲᧉ ᦕᦴᧉ ᦅᦳᧃ ᦃᧁᧉ ᦀᦸᧅᧈ。ᦷᦣᧂ ᦶᦂᧂ ᦈᧅ ᦺᦡᧉ ᦁᦱ ᦙ ᦃᦱᧄᧈ ᦷᦆᧄᧈ ᦶᦔᧂ ᦂᦲᧃ ᦷᦖᧆ ᦺᦉᦜᦲᧅᧈ ᦞᦲᧃᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦞᧅ ᦎᦳᧄ ᦘᦸᧄᧉ ᦓᧃᧉ。

  (ᦃᦸᧂᧈ ᦑᦱᧃᧈ)