new tai | old tai | 中文

“ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ”ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ

作者:ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦍᦲᧃᧉ 时间:2020-02-27 17:23:34

  2b-2 (1).jpg 

 ᦊᦴᧈ ᦑᦲᧈ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦷᦅᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦵᦋᧂ ᦣᦳᧂᧈ ᦉᦹᧈ ᦠᧃᧉ,ᦵᦵᦉᧃ ᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦓᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦔᦲᧃ ᦣᦾ ᦂᦸᧅᧈ ᦌᧄᧉ,ᦋᦱᧆ ᦵᦕᦲᧄ ᦎᦱ ᦏᧅ ᦏᦲᧈ ,ᦑᦸᧂ ᦡᦴ ᦠᦱᧅ ᦵᦖᦲᧃ ᦡᧂᧈ“ᦺᦢ ᦉᧅ ᦃᦲᦰ ᦂᦳᧂᧈ ᦅᦳᧃ”ᦎᦱᧂᧈ ᦵᦗᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ。ᦷᦅᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦊᦴᧈ ᦗᦻ ᦠᦳᧃᦞᧃ ᦀᦸᧅᧈ ᦋᦽᧉ ᦠᦳᧃ ᦵᦐᦲ ᦺᦓ   ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ,ᦎᦲᧆ ᦶᦣᧇ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ,ᦔᦲᧃ ᦠᦳᧃ ᦑᦱᧂ ᦉᦲᧃᧉ ᦐᧅ ᦵᦙᦲᧂ ᦷᦟᧂ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦏᦹᧂ ᦵᦋᧂ ᦣᦱ ᦶᦌᧂᧈ ᧞ ᦵᦙᦲᧂ ᦣᧄ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦓᧃᧉ ᦉᦲᧃᧉ ᧑,ᦅᦳᧃ ᦶᦃᧅᧈ ᧞ ᦷᦟᧆ ᦵᦦᧃ ᦕᦻᧉ ᦢᦱᧃᧉ ᦷᦃᧂᧈ ᦓᦲᦰ ᦜᦻ,ᦵᦟᦲᧂᧈ ᦂᦱᧃ ᦊᦳᧂᧉ ᦊᦱᧁ,ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰᦺᦖᧈ  ᦐᧅ ᦐᦱ ᦑᦰ ᦵᦵᦑᧉ。

  ᦥᧂ ᦵᦂᦲᧆᧈ ᦂᦱᧃ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦙᦱ,ᦷᦅᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦎᧂᧉ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦀᦸᧅᧈ ᦙᦱ ᦡᦽᧉ ᦣᦲᧇ,ᦙᦲ ᦑᦱᧂ ᦋᦳᧂ ᦋᦹᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ、ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴ ᦵᦊᦲᧃᧈ ᦔᦲᧃ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ,ᦷᦋᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦋᦹᧈ ᦔᦴᧈ ᦌᦴᧈ ᦈᦲᧈ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ、ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᦋᦱᧂ ᦋᦴᧈ ᦢᦱᧃᧉ ᦋᦳ ᦔᦲᧃ ᦕᦴᧉ  ᦓᧅ ᦂᦱᧃ,ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦑᦲᧈ ᦢᦸᧅᧈ ᦗᦸᧅ ᦺᦔ ᦚᦳᧂ ᦓᦲᦰ,ᦗᦸᧂᦰ ᦶᦔᧂ ᦑᦲᧈᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᦏᦱᧃᧉ ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦞᦼ ᦃᦼᧈ ᦑᦲᧈ ᧑、ᦏᦱᧃᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦶᦌᧁ ᦋᦴ ᧓ ᦑᦲᧈ,ᦂᦱᧃᧈ ᦔᦴᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ、ᦖᦴᧈ ᦋᦳᧄ ᦷᦋᧂᧈ ᦈᦹᧈ ᦎᦼᧈ ᦶᦢᧂᧈ ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦕᧆ ᦺᦩᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ、ᦷᦈᧆ ᦖᦻ、ᦡᧇ ᦗᦲᧆ,ᦔᦲᧃ ᦖᦴᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦷᦅᧉ ᦵᦆᦲᧉ ᦌᦳᧃᧈ ᦋᦴᧈ ᦑᦲᧈ。

  ᦵᦗᦲᧈ ᦶᦀᧇ ᦶᦣᧇ ᦈᦸᧉ ᦅᦳᧃ ᦜᦻ,ᦷᦂ ᦟᦱᧄ ᦈᧇ ᦗᦲᧆ ᦘᦰ ᦍᦱᧆ ᦔᦸᧆᧈ ᦶᦙᧂ ᦋᦰ ᦺᦖᧈ ᧞ ᦶᦖᧈ ᦟᦱᧄ ᦠᦹᧉ ᦅᦳᧃ ᦵᦣᦲᧃ,ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦞᧃ ᦺᦐ ᧒᧔ ᦎᦱ ᦐᦱᧉ ᦜᦲᧈ ᦅᦸᧉ ᦊᦴᧈ ᦂᦲᧃ ᦣᦲᧄ ᦑᦲᧈ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦠᧃᧉ,ᦑᦲᧈ ᦌᧁ ᦶᦣᧂ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦺᦙᧉ ᦶᦔᧂ ᦔᦲᧃ ᦎᦳᧇᧈ。ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦀᦳᧇᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦑᦲᧈ ᦚᧁᧉ ᦍᦱᧄ ᦠᧃᧉ,ᦂᦱᧂ ᦆᦹᧃ ᦓᦲᦰ ᦂᧆ ᦐᦱᧁ,ᦺᦃᧉ ᦛᧆ ᦺᦃᧉ ᦺᦀ ᦅᦸᧉ ᦙᦲ,ᦂᦸᧅᧈ ᦜᧂ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ,ᦶᦉᧃ ᦜᧂ ᦕᦴᧉ ᦓᧅ ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦔᦳᧃ ᦗᦻ ᦜᦻ ᦅᦸᧉ ᦂᦸᧅᧈ ᧞,ᦔᦲᧃ ᦣᦾ ᦙᦱᧃᧉ ᦌᧄᧉ。”

  ᦃᧁ ᦑᦱᧃᧈ ᦍᧂ ᦀᦳᧇᧈ ᦞᦱᧈ:“ᦂᦱᧃ ᦌᦱᧉ ᦶᦋᧆ ᦊᦱᧇ ᦍᦱᧅ,ᦑᧁᧈ ᦞᦱᧈ ᦺᦡᧉ ᦑᦱᧂ ᦞᦼ、ᦵᦈᦲᧃᧈ ᦝᦴ ᧞ ᦺᦘᧈ ᦺᦓ ᦢᦱᧃᧉ ᦅᦸᧉ ᦀᧁ ᦈᦲᧆ ᦺᦉᧈ ᦺᦈ ᦵᦉ ᦎᦴ ᦃᦱᧉ ᦑᧂ ᦜᦻ,ᦉᦳᧂᧈ ᦋᦸᧂᧈ ᦡᦾᧉ ᦑᦱᧂ ᦂᦲᧃ ᧞ ᦃᦸᧂ ᦷᦆ ᦕᧃᧉ ᦑᦰ ᦙᦱ ᦠᦹᧉ  ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ,ᦷᦎ ᦃᦱᧉ ᦎᦴ ᦅᦸᧉ ᦀᦳᧃᧈ ᦺᦈ ᦑᦰ ᦶᦑᧉ,ᦂᦱᧃ ᦙᦾᧈ ᦶᦅᧃ ᦅᦸᧉ ᦠᦻ ᦉᦱᧂᧈ ᦌᧄᧉ ᦵᦠᦲᧃᧉ。”                  (ᦍᧂᧉ ᦆᦻ ᦍᦲᧃᧉ)